EN figures
volume_up
{plural}

figures
When the search party reached the ravine, it looked down and saw these two figures.
När de kom till ravinen tittade de ned och såg dessa två figurer.
Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.
Charles Lullin, morfadern, såg hundratals olika figurer och landskap av alla sorter.
Draw in the usual ways straight lines, free lines, bezier curves and other types of rectangles and geometrical figures.
Du ritar räta linjer, frihandslinjer, bézierkurvor och alla typer av rätvinkliga och andra figurer på vanligt sätt.

Ejemplos de uso para "figures" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAlarming figures are presented regarding population trends - Europe is shrinking.
Det presenteras alarmerande siffror på befolkningsutvecklingen - Europa krymper.
EnglishI do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishThese figures speak for themselves and no politicians can or should deny them.
Dessa siffror talar för sig själva och inga politiker kan eller bör förneka dem.
EnglishWe have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
Vi har fått ta del av statistiken - åtta ledamöter ställer 25 procent av frågorna.
EnglishThis incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Den här inkonsekventa logiken syns tydligt när man tittar på två sifferserier.
EnglishI will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
Hur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
EnglishAll these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
Alla dessa siffror visar att det nu är nödvändigt att införa bindande åtgärder.
EnglishWhat use is it if a car produces outstanding figures when tested at 20 degrees?
Vad hjälper det om en bil visar lysande värden i en testcykel som utförs vid 20ºC?
EnglishIf the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
Om de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut få två kommissionärer.
EnglishThese figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
Dessa siffror speglar bara delvis lidandet hos offren för dessa lurendrejerier.
EnglishMr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
Herr talman! Vi har järnvägarnas språk att tacka för många idiomatiska uttryck.
EnglishOur resolution mentions the figures, which were recalled by the previous speakers.
Vår resolution innehåller siffror som har reviderats av de föregående talarna.
English(HU) The Commissioner has just said that the budget is policy expressed in figures.
(HU) Kommissionsledamoten sade just att budgeten är politik uttryckt i siffror.
EnglishAs to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
Vad beträffar rapporten och siffrorna för 2005 ska de ha lämnats in före årets slut.
EnglishThis means that there are doubts hanging over a very great many of the figures.
Detta gör att det faller en skugga av tvivel över väldigt många av siffrorna.
EnglishMr Pérez Álvarez and Mr Hughes have been the leading figures in this cooperation.
Pérez Álvarez och Stephen Hughes har varit de ledande personerna i detta samarbete.
EnglishThe figures are not, in my opinion at this point in time the most important thing.
Siffrorna är för närvarande, enligt min uppfattning, ännu inte det viktigaste.
EnglishThe figures published by the University of Basra for the region are shocking.
De siffror som publicerats av universitetet i Basra för regionen är skrämmande.
EnglishWe would like to see figures which would enable us to compare one year with another.
Vi skulle vilja se siffror som gör det möjligt att jämföra ett år med ett annat.
EnglishAllow me to quote two figures, Commissioner, which I received this morning.
Herr kommissionsledamot! Låt mig anföra två siffror, som jag tog del av i morse.