Cómo se dice "file format" en sueco

EN

"file format" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "file format" en distintos contextos.

Traducciones similares para file format en sueco

file sustantivo
to file verbo
format sustantivo
to format verbo
Swedish

Ejemplos de uso para "file format" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSelect the document type for which you want to define the default file format.
Välj dokumenttypen som du vill definiera standardfilformatet för.
EnglishClicking on OK replaces the selected bitmap with a vector graphic in a MetaFile format.
Om du klickar på OK ersätts den markerade bitmappen med ett vektorgrafikobjekt som metafil.
EnglishBy selecting a different file type you can convert the current document to another file format.
Genom att välja en annan filtyp kan du konvertera dokumentet till ett annat filformat.
EnglishSelect here which file format will be applied as the default when saving the various document types.
Välj här vilket filformat som ska vara standard när du sparar olika dokumenttyper.
EnglishInformation about the file format WARC for preservation of web, and a link to Open source tools.
Information om filformatet WARC för bevarande av webb samt länk till Open source-verktyg.
EnglishIf you want to work permanently with another file format, you can define that format as the default.
Om du vill arbeta permanent med ett annat filformat kan du definiera det som standard.
EnglishAn XML-based file format for distributing web content as RSS feeds.
Ett XML-baserat filformat som kan användas för att distribuera innehåll från webbsidor i form av RSS-flöden.
EnglishA graphic file format, more and more used in the Internet.
Det är ett dataformat för lagring av pixelgrafik vars betydelse på Internet sakta med säkert växer.
EnglishAdditional files can be contained in the packed file format.
Det kan finnas fler filer i ett komprimerat filformat.
EnglishThis file format can be used to exchange formatted texts across various applications and platforms.
Syftet med det här filformatet är att man ska kunna flytta formaterade texter mellan olika program och plattformar.
EnglishHTML (Hypertext Markup Language) is a document code language, which is used as the file format for WWW documents.
HTML (Hypertext Markup Language) är ett dokumentbeskrivningsspråk som används som filformat för WWW-dokument.
EnglishSelect here the file format to be exported.
Välj här i vilket format filen ska exporteras.
EnglishThis is where you can select various default settings for the saving of documents as well as the default file format.
Här kan du bland annat definiera olika förinställningar som gäller när du sparar dokument samt välja standardfilformat.
EnglishUnder Windows, the WAV file format is supported.
EnglishSave the graphic using File-Save As in either GIF or JPG file format preferably in a subdirectory of C:Homepage (see above).
Spara grafikobjektet med Arkiv - Spara som i filformatet GIF eller JPG, helst i en underordnad katalog till C:hemsida (se ovan),.
EnglishSelect here the file format.
EnglishdBase here means the database and file format that is used by the database applications originally introduced by Ashton Tate and later by Borland.
Med dBase menas här det speciella databas - och filformat som ursprungligen användes av Ashton Tates och senare Borlands databasprogram.
EnglishIf you want to save the changes to a bitmap image as an image file, for example in the GIF, JPEG or TIFF file format, you must select and export the bitmap image.
Om du vill spara ändringarna av en bitmapbild som bildfil, t.ex. i filformatet GIF, JPEG eller TIFF, måste du markera och exportera bitmapbilden.
EnglishDocuments of the type selected on the left will always be saved in this file format, provided that you have not selected another file format in the Save as dialog.
Dokument av typen som har valts till vänster sparas alltid i det här filformatet, såvida du inte väljer ett annat filformat i dialogrutan Spara som.
EnglishA logical file format is a specific coherent structure for organising data in a file such that a software can read, process, present (render) and store the information.
Ett logiskt format är en specifik logisk struktur för att organisera data i en fil på ett sådant sätt att mjukvara kan läsa, processa, presentera (återge) samt lagra informationen.

Aprende otras palabras

English
  • file format

Más en el diccionario español-italiano.