EN filing
volume_up
{sustantivo}

1. negocios

filing
volume_up
arkivering {gén. com.}

Sinónimos (inglés) para "file":

file

Ejemplos de uso para "filing" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis report disappeared from the filing cabinet at the end of 1999/ beginning of 2000.
Denna rapport låg i en skrivbordslåda fram till slutet av 1999 / början av 2000.
EnglishThis report disappeared from the filing cabinet at the end of 1999/beginning of 2000.
Denna rapport låg i en skrivbordslåda fram till slutet av 1999/början av 2000.
EnglishHowever, drawing a line under the matter does not mean just filing it away.
Att sätta punkt betyder inte att stryka ett streck över det som varit.
EnglishOr will this be yet another UN resolution for filing in some dusty cabinet.
Eller kommer det här att bli ännu en FN-resolution som skall arkiveras i något dammigt skåp?
EnglishThe internal filing of CHAR values is carried out up to a length of 30 in a fixed format.
Den interna arkiveringen av CHAR-värden görs upp till en längd av 30 tecken i fast format.
EnglishIt does not prevent the debate and it also permits the filing of amendments in a plenary session.
Det hindrar inte debatten och det möjliggör också överlämnande av ändringsförslag under plenarsammanträdet.
EnglishIt's a good idea to contact the Swedish Competition Authority in advance, before filing a report on a company merger.
Det är bra att ta en förhandskontakt med Konkurrensverket innan man anmäler en företagskoncentration.
EnglishShe will be able to fill a filing cabinet with letters about what is claimed to be the real situation in China.
Hon kommer att kunna fylla ett dokumentskåp med brev om vad som hävdas vara den verkliga situationen i Kina.
EnglishIt's like moving something into a filing cabinet for safekeeping, rather than putting it in the trash can.
När du arkiverar e-post är det samma sak som när du sparar något i ett arkivskåp istället för att lägga det i papperskorgen.
EnglishHowever, if your site has been flagged as containing malware, filing a reconsideration request isn't enough.
Om webbplatsen däremot har flaggats för att den innehåller skadlig programvara räcker det inte med att begära en omprövning.
EnglishIf you are filing for the first time (as a new business), the advance payments are based on your own estimates.
Om du precis har startat ditt företag och betalar preliminärskatt för första gången, baseras inbetalningarna på dina egna beräkningar.
EnglishIf they are not applied, then there are international and European bodies for filing charges against the Member States.
Om de inte tillämpas, ja, då finns möjligheten att anföra klagomål mot medlemsstaterna i internationella och europeiska organ.
EnglishI shall be filing three statements by the Commission with Parliament's secretariat for inclusion in the minutes of today's sitting:
Jag ska lämna tre uttalanden från kommissionen till parlamentets sekretariat för införande i protokollet från dagens sammanträde:
EnglishWait until the filing deadline.
EnglishSo I was filing in the dark.
EnglishThe security measures implemented for video surveillance, filing or biometrics do not meet the real security needs of women.
De säkerhetsåtgärder som har genomförts för videoövervakning, registrering och biometriska kännetecken fyller inte kvinnors verkliga säkerhetsbehov.
EnglishA start could have been made by introducing the principle of public access to official records, proper filing routines and recording of incoming post.
En början på detta hade varit att införa en offentlighetsprincip, ordentliga arkiveringsrutiner och diarieföring av inkommande post.
EnglishA filing for bankruptcy (and Company reconstruction) is made at the district court (tingsrätten) in the municipality (kommun) where the limited company has its registered office.
En ansökan om konkurs (och företagsrekonstruktion) görs hos tingsrätten i den kommun där aktiebolagets styrelse har sitt säte.
EnglishWho then is going to be surprised that a link between the financial controller's filing cabinet and the roaming plutonium was established at the end of 1999?
Vem kan då förvånas över att det fortfarande i slutet av 1999 konstateras ett samband mellan styrekonomens skrivbordslåda och det omkringirrande plutoniumet?
EnglishWho then is going to be surprised that a link between the financial controller' s filing cabinet and the roaming plutonium was established at the end of 1999?
Vem kan då förvånas över att det fortfarande i slutet av 1999 konstateras ett samband mellan styrekonomens skrivbordslåda och det omkringirrande plutoniumet?