EN flash
volume_up
{sustantivo}

  1. general
  2. filme y televisión
  3. fuerzas armadas
  4. fotografía

1. general

flash (también: blaze, flare, garb, gloss)
flash (también: bolt, bolt of lightning, streak, lightning)
volume_up
blixt {gén. com.}
Every flash is an edit. ~~~ Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.
Varje blixt är en redigering; någon någonstans tittar på Open Street Map och inser att den kan bli bättre.
Each flash on this visualization -- put together by ITO World -- shows an edit in 2009 made to the Open Street Map.
Varje blixt på den här visualiseringen som sattes ihop av ITO World visar en redigering under 2009 av Open Street Map.
Competitors beware when the green flash from Luleå University of Technology get going.
Huka sig konkurrenter när gröna blixten från Luleå tekniska universitet kommer farande.
flash (también: access, attack, belch, burst)
flash (también: gleam, glimmer, glimpse, glint)
volume_up
glimt {gén. com.}
flash (también: access, aggression, assault, attack)
flash (también: beam, jet, ray, spray)
volume_up
stråle {gén. com.}
They flash, and sparkle, and glow with their own living light.
De blixtrar, glittrar och strålar med sitt eget levande ljus.
flash (también: bob, bobble, bout, flounce)
flash
volume_up
extrasändning {gén. com.}

2. filme y televisión

flash
volume_up
kort scen {gén. com.} [film]

3. fuerzas armadas

flash

4. fotografía

flash (también: flash bulb)
volume_up
fotoblixt {gén. com.} [fot.]

Ejemplos de uso para "flash" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou can track any browser based event, including Flash events, on your website.
Du kan spåra alla webbläsarbaserade händelser, inklusive Flash-händelser, på din webbplats.
EnglishNote: The strings have to be url-encoded before adding them to FlashVars.
Obs! Strängarna måste URL-kodas innan de läggs till i FlashVars.
EnglishIt's typical of these hallucinations that they may come in a flash and disappear in a flash.
Det är typiskt för dessa hallucinationer att de kan komma plötsligt och försvinna plötsligt.
EnglishIn a flash, greater integration ceased to be some abstract ideal.
I ett slag upphörde en större integration att vara ett abstrakt ideal.
EnglishThey flash up into my memory, just like Google for pictures.
Jag ser bara specifika bilder som dyker upp i mitt minne, precis som Google för bilder.
EnglishRecharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
Ladda om på ett kick med detta portabla headset med utmärkt design och ett överlägset ljud.
EnglishIt would be a flash in the pan, destined to burn itself out.
Likt en hastigt övergående succé skulle den förstöra sin egen grundval.
EnglishThe events of 11 September were an excruciating flash of light and we had to react immediately.
Händelserna den 11 september var ett hemskt angrepp och vi var tvungna att reagera omedelbart.
EnglishTo request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:
För att kunna begära och visa Google-annonser måste Flash-videospelaren uppfylla följande grundkrav:
EnglishWhen they flash that thing, everything lights up like Hiroshima.
De blixtrar med de sakerna och allt lyser upp som en atombomb.
EnglishMost of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.
Merparten av förslagen behöver inte diskuteras alls, så det är inget annat än en kortvarig framgång.
EnglishI note what has been said about the information exchange and, in particular, with relation to flash flooding.
(EN) Jag noterar vad som har sagts om informationsutbytet och framför allt om blixtöversvämningar.
EnglishClick to view Flash code examples
Argumentet för sökvägen/filnamnet för _trackPageview behöver inte vara en befintlig webbadress på din webbplats.
EnglishConfidence is a very fragile thing and it takes a long time to recover it and it can be gone in a flash.
Förtroende är något mycket ömtåligt. Det tar lång att återvinna det, och det kan försvinna på ett ögonblick.
EnglishThe Google Analytics for Adobe Flash component simplifies tracking your Flash content and better handles DOM access.
onClipEvent (enterFrame) {getURL("javascript:pageTracker._trackPageview('/folder/file.html');");}
EnglishThe equivalent code for a Flash banner is providedbelow:
Motsvarande kod för en Flash-banner finns nedan:
EnglishThere has been agreement that practices like flash orders, spoofing and pinging are unfair or even abusive.
Man är ense om att metoder som flash orders, spoofing och pinging är orättvisa eller till och med oegentliga.
EnglishA flash flood hit France yesterday and today.
En kraftig översvämning drabbade Frankrike i går och i dag.
EnglishOtherwise, it will just be a flash in the pan, with little to show for it and little for us to offer the public.
Annars blir det bara en kortlivad succé, inte mycket att visa upp och inte mycket att erbjuda allmänheten.
EnglishAttackFlash attack is a game where players must navigate through the maze in the least amount of time.
AttackFlash attack är ett spel där det gäller för spelarna att hitta vägen genom labyrinten på så kort tid som möjligt.