EN to go up
volume_up
{verbo}

1. general

to go up (también: to accrue, to add, to augment, to balloon)
The Commission tells us that, if mutual recognition worked, our GDP would go up by 1.8%.
Kommissionen säger att om det ömsesidiga erkännandet fungerade skulle vår BNP öka med 1,8 procent.
The ratio between the so-called active and non-active population should go up.
Den så kallade aktiva befolkningen måste öka i förhållande till den så kallade icke-aktiva befolkningen.
For those targeting crustaceans other than crawfish (shrimps and crabs), the tonnage will go up by 9% from 5 500 to 6 000 GRT.
För de fartyg som fiskar andra skaldjur än languster (räkor och krabbor) kommer tonnaget att öka med 9 procent från 5 500 BRT till 6 000 BRT.
to go up (también: to beat, to break, to mount, to rise)
We need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
Vi behöver ett flexibelt system så att bidragen vi betalar kommer att upp och ner.
So we can go up there and blast him out of bed with a fire hose, man.
Så vi kunde upp dit och spruta honom ur sängen med brandslangen.
I think that number's probably going to go up.
Jag tror att den siffran troligen kommer att upp.
to go up (también: to erect, to go, to leave, to make)
Nor did I cast any aspersions about why Mrs Garaud has not been able to go up to now.
Jag förtalade inte heller Garaud eller skälen till varför hon inte kunnat resa förrän nu.
to go up (también: to achieve, to arrive at, to carry, to come)
volume_up
{vb}
to go up (también: to articulate, to carry, to conduct, to convey)
to go up (también: to be built)
to go up
Well, we asked him why he wanted to go up and do this.
Vi frågade honom varför han ville åka upp och göra detta.
to go up (también: to emerge)
volume_up
komma fram {vb} [ej.]

2. Gran Bretaña

börja läsa universitetet

Ejemplos de uso para "to go up" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Och när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
EnglishWe in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
EU kan inte fortsätta med att tåla detta spel och ännu mindre underblåsa det.
EnglishIf we have good monitoring, then Parliament will allow the Commission to go up.
Om vi har god övervakning kommer parlamentet att ge kommissionen tillåtelse att höja.
EnglishI know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
Jag vet att vi så här pass nära valtider drabbas av valfeber och går upp i varv.
EnglishGuys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Och detta är en logaritmisk skala: man brukar inte see linjer peka uppåt på detta sätt.
EnglishThe Lord God be with him, and let him go up.'"
De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
I mitt hemland brukar vi säga så här: Det är dumt att elda för kråkorna.
English" But we ca n't go checking up on what happens to our money ", I replied.
Men vi kan inte komma och kontrollera vad som händer med era pengar ", svarade jag. "
EnglishI have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
Jag har ytterligare resultat, som är nästan ofattbara, med poäng som går upp med tiden.
EnglishNational undertakings can still go on taking up aid unchecked and thereby damage regions.
Nationella företag kan liksom tidigare okontrollerat utnyttja stöd och skada regioner.
English"But we can't go checking up on what happens to our money", I replied.
Men vi kan inte komma och kontrollera vad som händer med era pengar" , svarade jag. "
EnglishAnd who can say that people stop smoking when cigarettes go up in price?
Måtte någon dyka upp som säger åt oss att folk slutar röka då cigaretterna blir dyrare.
EnglishThese guys could go to jail for up to seven years if they were caught by authorities.
Dessa personer kunde hamna i fängelse i upp till sju år om de hade gripits av myndigheterna.
EnglishI am sure we will go up the league tables in the next few years.
Jag är säker på att vi kommer att stiga i jämförelsetabellen under de närmaste åren.
EnglishShould we wait until we get situations like those in Italy, where entire camps go up in flames?
Ska vi vänta tills vi får situationer som den i Italien, där hela läger går upp i rök?
EnglishMany of his amendments go towards tightening up even further the rules and controls.
Många av hans ändringsförslag syftar till att skärpa bestämmelserna och kontrollerna ytterligare.
EnglishFrom the sea, Mr President, we go up to the sky; from maritime safety we move on to air safety.
Och från havet, herr talman, stiger vi mot skyarna; från sjösäkerhet till flygsäkerhet.
EnglishWho knows, though, what will happen in a couple of years’ time, when the costs go up?
Men vem vet vad som händer om ett par år när kostnaderna ökar.
EnglishWe then go and buy up that overproduction and in a hungry world we then destroy the fruit.
Det överskottet går vi in och köper upp. I en svältande värld förstör vi sedan dessa frukter.
EnglishIn this case it would be much better if it did not go up in the first place.
I det här fallet skulle det vara mycket bättre om det inte skickades upp någonting över huvud taget.