Cómo se dice "gray" en sueco

EN

"gray" en sueco

volume_up
gray {sustantivo}
SV

EN gray
volume_up
{sustantivo}

1. zoología

gray (también: roan, whitehorse)
volume_up
skimmel {gén. com.} (häst)

Sinónimos (inglés) para "gray":

gray

Ejemplos de uso para "gray" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishGray entries cannot be accepted or rejected and do not match the filter criterion.
Gråa poster kan inte accepteras eller avslås och motsvarar inte filterkriteriet.
EnglishA slide that is not shown in the presentation receives a name highlighted in gray.
Namnet på en diabild som inte visas i presentationen markeras med grått i diabildsvyn.
EnglishColors the object in 16 gray scales corresponding to the brightness of the original.
Objektet färgläggs med 16 gråskalor motsvarande originalets ljusstyrka.
EnglishColors the object in 256 gray scales corresponding to the brightness of the original.
Objektet färgläggs med 256 gråskalor motsvarande originalets ljusstyrka.
EnglishHold the (Ctrl) key down and double-click a gray area of the toolbar.
Håll ner Ctrl-tangenten och dubbelklicka på ett grått område på symbollisten.
EnglishMay I take this opportunity to thank Mr Taverne and his predecessor, Mr Gray.
Jag vill ta tillfället i akt och tacka även Philippe Taverne och hans föregångare Brian Gray.
EnglishDouble-click in the inserted text, to see the gray edge that indicates edit mode.
Klicka två gånger på den infogade texten så att du ser den gråa kanten som visar redigeringsläget.
EnglishIf the check mark and box are gray, the option is valid for at least one cell but not for all.
Om bocken och grunden är gråa, gäller funktionen för minst en cell, men inte för alla.
EnglishIf you check this box, non-breaking spaces are shown as gray boxes.
Om du markerar den här rutan visas fasta mellanrum som gråa rutor.
EnglishThe color format option offers you the possibility between exporting in color or in the gray scale.
Alternativen i området Färgformat låter dig välja mellan export i färg eller i gråskalor.
EnglishIn the words of the poet Thomas Gray, we must not ‘shut the gates of mercy on mankind’.
För att använda poeten Thomas Grays ord, får vi inte ”stänga barmhärtighetens portar för människorna”.
EnglishThe gray intensity varies depending on the base color.
Intensitet för den gråa färgen varieras beroende på vilken färg som använts.
EnglishIn the words of the poet Thomas Gray, we must not ‘ shut the gates of mercy on mankind’.
För att använda poeten Thomas Grays ord, får vi inte ” stänga barmhärtighetens portar för människorna ”.
EnglishThe callout frame will appear with a wide gray border, indicating that you are now in the text edit mode.
Den breda gråa kanten på förklaringsramen visar att du nu befinner dig i textbehandlingsläget.
EnglishOne lovely experiment was done by Kurt Gray and Dan Wegner.
Ett ljuvligt experiment utfördes av Kurt Gray och Dan Wegner.
EnglishRelease the mouse button when the gray insertion cursor is in the place where you would like the table to be inserted.
Släpp musknappen när den gråa infogningsmarkören visar var tabellen ska klistras in.
EnglishNow you want to convert this date with its gray background (because it is a field) into normal text.
Du vill omvandla det här fältkommandot till normal text.
EnglishA gray border appears around the chart and the menu bar now contains commands for editing the objects in the chart.
Diagrammet får gråa kanter och menylisten visar nu kommandon för redigering av objekt i diagram.
EnglishThe defined index entries are shaded gray in the document, so you can recognize them more easily.
De förteckningsposter som du definierat är markerade med grått i dokumentet för att de skall vara lättare att hitta.
EnglishIf you accidentally double-click the chart, it will be put in the edit mode, indicated by a gray border.
Om du dubbelklickar på diagrammet av misstag, sätts det i redigeringsläge vilket du kan se på den gråa kanten.