EN to have
volume_up
[had|had] {verbo}

to have (también: to bear, to carry, to draw, to enjoy)
Everybody would have liked that to have occurred earlier, but it did happen.
Alla skulle ha önskat att det skulle ha skett tidigare, men det inträffade.
Young people want to have money, but old people also want to have and need to have money.
Unga människor vill ha pengar, men äldre människor vill också ha och måste ha pengar.
It may be helpful to have a clinical relevance and stay close to the reality.
­– Det kan vara bra att ha en klinisk anknytning och ha vårdverkligheten nära.
Without these preconditions, the Doha Round will not have symmetrical results.
Utan dessa förutsättningar kommer Doharundan inte att symmetriska resultat.
Finally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
Slutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att bort orsakerna.
We must have more figures, and we must have more facts.
Vi måste fram fler siffror och vi måste fram fler faktauppgifter.
to have (también: to bite, to carry, to catch, to clear)
It means we have to cross behind Saxon lines, but that's the one we should take.
Vi måste ta oss bakom saxarnas linjer, men det är den vägen vi måste ta.
Once we have consistent forecasts, we will have to make the necessary adjustments.
När vi har fått klara förutsägelser, måste vi ta itu med nödvändiga justeringar.
Some obstacles have undoubtedly been overcome, but others have yet to be removed.
En del hinder har utan tvivel undanröjts, men andra återstår att ta bort.
Choose Presentation - Show/Hide Slide again when you want to have the slide shown again.
Välj Bildskärmspresentation - Visa diabild när du vill visa diabilden igen.
Europe must show greater courage, it must have the heart of a lion and not be a chicken.
EU måste visa större mod, det måste visa lejonklon och inte sticka huvudet i sanden.
And you still have the nerve... to show up on our honeymoon... and try to have sex...
Och ändå har du mage nog... att visa dig på våran smekmånad... och försöka ha sex...
That is the pride which I have and will continue to have in the years to come.
Det är den stolthet jag känner och som jag kommer att fortsätta känna i framtiden.
Millions of sports fans can feel that they have won the cup today.
Miljontals sportfantaster kan känna att de har vunnit cupen idag.
As a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
Till följd av detta har vi fått känna av ökade konflikter inom våra utbildningsanstalter.
to have (también: to eat, to victual)
Fly clear across the country to have lunch at the Fraziers Bottom Diner.
Flyga tvärs över landet för att äta lunch på Fraziers Bottom Diner.
Would you like to get together and have some dinner or something?
Skulle du vilja gå ut och äta middag eller liknande?
I would be delighted to have dinner with Mr Henderson.
Det skulle glädja mig mycket att äta middag med Henderson.
Do we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Får man tillåta forskning om embryon för terapeutiska ändamål?
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
Han har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
Do we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
Får man tillåta framställning av embryon för något annat syfte än livet självt?
This is a feeling which men will never have and it is an important difference.
Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.
Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?
Vem hade anat att vi skulle få uppleva sådana förändringar de senaste 20 åren?
That means radical changes, as other candidates have also experienced.
Det innebär radikala förändringar, precis som även andra kandidatländer fått uppleva.
To have the support of Parliament on such subjects is therefore particularly welcome.
Det är därför mycket välkommet att erhålla parlamentets stöd i dessa frågor.
If this does not happen the college of Commissioners will cease to have my support.
Om detta inte sker kommer kommissionärskollegiet inte längre att erhålla mitt stöd.
Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.
Var och en skall ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.
In addition, we have been given animals to use for our daily nutritional needs.
Dessutom har vi fått djuren för att använda för vår dagliga föda.
With regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
När det gäller landbaserade näringskedjor måste vi så och föda upp såväl som skörda och förädla.
Why should we want animals to grow more quickly when we have meat surpluses?
Varför föda upp djuren snabbare när vi har ett överskott på kött?
We're talking about an adult who thinks it's fun to drink out of a toilet plunger.
En vuxen man, som tycker, det är kul att dricka ur en renspropp.
Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch.
Era barn kommer att dricka mjölk i skolan, frukost och lunch.
Vad har fått dem att sluta dricka vin?
That is why the workers should have no delusions or room for expectations.
Arbetstagare bör därför inte hysa några illusioner eller förvänta sig något.
I will do that so no one can have any doubt about the right interpretation.
Det kommer jag att göra, så att ingen kan hysa några tvivel angående den rätta tolkningen.
There are, however, some areas in which we continue to have doubts.
Det finns emellertid vissa områden på vilka vi fortsätter att hysa tvivel.
to have (también: to enjoy)
Employees should have new rights in companies at all levels.
Löntagarna bör få åtnjuta nya rättigheter inom företagets alla nivåer.
Everyone who works in the European Union must have the opportunity to enjoy full human rights.
Alla som arbetar inom EU måste ha möjlighet att åtnjuta fullständiga mänskliga rättigheter.
For thirty years the people of Northern Ireland have not been able to enjoy or benefit from a normal society.
I trettio år har inte folket i Nordirland kunnat åtnjuta eller gagnats av ett normalt samhälle.
to have (también: must, to need, to have got to)
In this respect, Europe will have to seek acceptance.
Då kommer Europa att vara tvungen att be om acceptans.
From now on, you are going to have to work with Parliament.
Från och med nu kommer ni att vara tvungen att arbeta med ett parlament.
It will have to declare its intentions in regard to jobs and the location of work.
Den kommer att vara tvungen att förklara sina avsikter i fråga om arbetstillfällen och verksamhetens belägenhet.
to have (también: to cure, to smoke, to lunt)
Maybe I would not have taken it up if there had been.
Det uttrycktes inga varningar när jag började röka.
People stopped smoking out there and they have now been returned.
Folk slutade att röka där ute, men askfaten har nu ställts tillbaka.
At the same time, the EU has programmes encouraging smokers to stop smoking.
Samtidigt har EU program som uppmanar rökare att sluta röka.
You still have the opportunity, for 24 more minutes, to play an April Fool's trick or have one played on you.
Ni har fortfarande 24 minuter på er att lura eller luras på första april.
No one is fooled by the recantations surrounding Turkey's candidacy.
Men turerna kring den turkiska kandidaturen kan inte lura någon.
These good intentions may fool people, especially when the draft framework directive now seems to have been abandoned.
Dessa goda avsikter kan lura människor, särskilt när förslaget till ramdirektiv nu tycks ha övergetts.
to have (también: to show)
You will have to demonstrate great stamina and skill to stay the course.
Ni kommer att behöva visa prov stor uthållighet och skicklighet för att orka hela distansen.
However, in taking that lead, we have to show moral leadership.
För att kunna vara dessa föredömen måste vi dock visa prov moraliskt ledarskap.
Having said this, the Union must demonstrate humility and caution in these matters.
Unionen måste visa prov ödmjukhet och försiktighet i dessa ärenden.
to have (también: to reconcile, to support)
You have to be treated in the same way as others.
Man får finna sig i att bli behandlad på samma sätt som de andra.
Decision makers and a variety of people in key positions had to learn to live with personal bodyguards.
Beslutsfattare och allehanda människor i nyckelpositioner fick finna sig i att leva med personskydd.
Även domstolen måste finna sig i ett sådant veto.
to have (también: to entertain)
Indeed, there are occasions when, if you want to get something done, it is Pat I have to contact and not John.
I själva verket finns det tillfällen då, om jag vill någonting gjort, det är Pat jag måste kontakta och inte John.
But the Commission doesn't have the courage to implement these ideas, to get anything concrete off the ground.
Det är även ett framsteg att man fastställer en alpklausul tillsammans med Europaparlamentet, men kommissionen saknar mod att verkligen genomföra dessa saker och slutligen någonting gjort.
to have
to have

Ejemplos de uso para "to have" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishHowever, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Vi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
EnglishThe energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
EnglishWe have established that there is an increasing number of multiple applications.
Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
EnglishThe Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
EU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishThe elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
Mord på politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.
EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Utbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
De viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Det förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
EnglishThe Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
De danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.