EN head
volume_up
{sustantivo}

1. general

head
In Britain, that means posting the Queen's head on one side of the Euro.
I Storbritannien innebär det att ha drottningens huvud på ena sidan av euron.
I wholly subscribe to that view and bow my head in memory of the victims.
Jag stödjer helhjärtat denna åsikt och sänker mitt huvud till minne av offren.
We've got the robot -- in his head is a database of a lot of jokes.
Här har vi roboten -- i hans huvud finns en databas med massor av skämt.
head (también: chief, controller, director, employer)
volume_up
chef {gén. com.}
As the head of parliament ’ s Moldova delegation, I sense that every day.
Som chef för parlamentets delegation för Moldavien känner jag det varje dag.
The head of the company was supposed to be arrested and a warrant was issued for his arrest.
Företagets chef skulle arresteras och en häktningsorder utfärdades.
A year ago, I was head of the largest cyber-criminal task force in the world.
Till för ett år sen var jag chef för världens största databrottsenhet.
head (también: caption, heading, headline, rubric)
volume_up
rubrik {gén. com.}
It is a good heading for regional policy which we ought to introduce into the Union.
Det är en bra rubrik på den regionalpolitik som vi bör föra i unionen.
One such priority was the retention of Parliament’ s budget at the 20 % level of heading 5.
En av dem var att behålla parlamentets budget på 20 procent under rubrik 5.
And now the Council proposes a further reduction of allocations under this heading.
Och nu föreslår rådet en ytterligare minskning av anslagen under denna rubrik.
head (también: chief, commander, controller, director)
volume_up
ledare {gén. com.}
(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.
Djibril Diallo, the head of the taskforce, will be in Brussels on 10 and 11 January.
Djibril Diallo, arbetsgruppens ledare, kommer att vara i Bryssel den 10 och 11 januari.
I congratulate Mr Böge on his role as the head of Parliament's delegation.
Jag gratulerar Reimer Böge till hans funktion som ledare för parlamentets delegation.
head (también: body, character, person, pick-up)
volume_up
person {gén. com.}
Iran has the highest rate of executions per head of population in the world.
Iran har det största antalet avrättningar per person i världen.
The countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
Länderna i nord är bäst på insamling, med en insamlingsnivå på 16 kg per person i befolkningen.
May I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality.
Jag vill också förtydliga att vi nu har en högkvalificerad brittisk person i ledningen av Europol.
head (también: breakdown, case, collapse, cropper)
This is a case of the proverbial ostrich with its head buried in the sand...
Detta är ett fall om att likt strutsen stoppa huvudet i sanden...
If this were to happen, it is easy to see which waters and which ports the dangerous ships would head for.
I så fall inser man till vilka farvatten och vilka hamnar de farligaste fartygen kommer att bege sig.
I think the European Union should be hanging its head in shame to have agreed to this thirteen years after the wall came down.
Jag anser att Europeiska unionen bör skämmas över detta, 13 år efter murens fall.
head (también: number, quantity, strength)
Clearly, the Commission must be in agreement on this point, otherwise a number of problems will rear their heads.
Kommissionen måste naturligtvis instämma på denna punkt annars skulle det innebära ett antal problem.
As regards heading 3, internal policy actions, a number of items under this heading have already been laid down.
Ett antal poster under den här rubriken ligger alltid fast.
I would like to remind you that the European Union exports to a certain number of third countries, notably Arab countries, almost 500, 000 head of live cattle.
Jag vill erinra om att Europeiska unionen exporterar nära 500 000 levande kreatur till ett antal länder, bl.a. arabiska.
head (también: championship, heading)
volume_up
titel {gén. com.}
It is made up of any available current title and chapter heading.
Den hämtas från eventuellt befintlig titel och från kapitelöverskriften.
The heading of the report says that the fight against infectious diseases contributes to poverty reduction.
Betänkandets titel bekräftar att kampen mot de överförbara sjukdomarna bidrar till fattigdomsbekämpningen.
The way the services formulated the heading, which only says 'Part A ', is therefore confusing.
Den titel som enheterna satt - man skrev bara del A - är därför vilseledande.
head (también: cusp, lace, peak, point)
volume_up
spets {gén. com.}
The differences in views on teaching come to a head when it comes to writing theses.
Skillnaderna i synen på lärande ställs på sin spets när det kommer till uppsatsskrivandet.
The conflict between reformers and conservative clergymen is increasingly coming to a head.
Konflikten mellan reformivrarna och det konservativa prästerskapet drivs allt mer mot sin spets.
You are turning the thing on its head, and you know what you are doing.
Ni ställer allting på sin spets och gör det medvetet.
head (también: category, class)
volume_up
kategori {gén. com.}
The problem regarding administrative appropriations is insufficient margin for manoeuvre under heading 5.
Problemet med förvaltningsanslagen är det otillräckliga spelrummet i kategori 5.
Heading 4, foreign policy, has to be highlighted yet again as chronically under-financed.
Kategori 4, utrikespolitik, måste återigen framhållas som kroniskt underfinansierad.
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
Det föreligger också grundläggande problem för budgeten i samband med kategori 1.
head
Now, all paragraphs with Head1 applied to them will be listed in the Navigator under " Headings ".
Nu listas alla stycken som formateras med Head1 i Navigator under " Överskrifter ".
In this spin box, you can specify the maximum number of consecutive paragraphs after each heading to copy to the AutoAbstract.
Med de här rotationsknapparna definierar du det maximala antalet på varandra följande stycken som ska överföras till AutoUtdrag-textdokumentet efter varje inkluderad överskrift.
Normally you will separate your initial document with paragraphs formatted with the style " Heading 1 ".
I normala fall delar du utgångsdokumentet vid de stycken som har formaterats med formatet " Överskrift 1 ".
volume_up
direktör {gén. com.}
For over two years, the post of head of the European Parliament Office in Luxembourg has been vacant.
I mer än två år har tjänsten som direktör för Europaparlamentets kontor i Luxemburg varit vakant.
The rapporteur for the Federal Constitutional Court was the head of Norddeutsche Rundfunk, a public television corporation.
Föredraganden för tyska författningsdomstolen var direktör för Norddeutscher Rundfunk, vid ett offentligt TV-bolag.
The rapporteur for the Federal Constitutional Court was the head of Norddeutsche Rundfunk , a public television corporation.
Föredraganden för tyska författningsdomstolen var direktör för Norddeutscher Rundfunk, vid ett offentligt TV-bolag.
head (también: authority, fountain, headwaters, mine)
volume_up
källa {gén. com.}
Lines drawn below the heading 'Kazakhstan ' and crosses and dots can scarcely be called an incorrect text; quite simply, there was no text.
Streck under titeln Kazakstan samt kryss och punkter kallar jag nämligen inte inkorrekt text - det är överhuvudtaget ingen text.
head (también: article, batch, body, branch)
volume_up
avdelning {gén. com.}
He is head of the Group and Social Psychology subsection at the department.
Han är forskningsledare för grupp- och socialpsykologi inom avdelningen för psykologi.
Head of the Division of Innovation and Design, PhD, Senior Lecturer
Avdelningschef på Avdelningen för Innovation och design PHD, Universitetslektor
Professor Hans-Åke Häggblad, Head of Division, Division of Mechanics of Solid Materials.
Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef Avdelningen för material- och solidmekanik.
head (también: front, front end)
volume_up
front {gén. com.}
" This crisis of governance has hit the Union head-on. "
Denna ledningskris angriper unionen på bred front.
This was not a deputy or a head of the National Front or a sister movement either, it was the Finance Minister of the Federal Republic of Germany.
Inte heller detta sägs av någon ledamot eller medlem av nationella fronten eller av en systerorganisation, det sägs av Tysklands finansminister.
Firstly, because the European Commission had the courage to tackle head on a considerable and practical problem which, whether you like it or not, must be resolved.
Till att börja med för att Europeiska kommissionen hade modet att på bred front ge sig på ett stort och viktigt problem som, vare sig man vill det eller ej, måste få en lösning.
head (también: crest, crown, height, peak)
volume_up
topp {gén. com.}
These floating dumps, however, are treated with a reprehensible tolerance by some shipping companies and some flag States, not least Turkey, which heads the blacklist.
Men dessa skrotfartyg åtnjuter en sorts skuldmedveten tolerans från vissa befraktare och vissa flaggstater, framför allt Turkiet, som ligger i topp på den svarta listan.
head (también: crown, diadem, krona)
volume_up
krona {gén. com.}
Therefore, heads: we accept, and tails: we blow your damn head off.
Blir det krona går vi med på det, klave så skjuter vi skallen av dig.
Okej, krona för Abilene Cooper.
Krona så vinner jag, klave så förlorar du ...
head (también: chapter, heading, ch)
The format " Chapter " sets an outline numbering and a suitably formatted heading above the figure.
Formatet " Kapitel " förutsätter en kapitelnumrering och en motsvarande formaterad överskrift ovanför illustrationen.
With 17 chapters, Malta heads the list of those candidates which were able to open negotiations only in 2000.
Med 17 kapitel ligger Malta i täten för de kandidatländer som kunde börja med förhandlingarna först år 2000.
Finally, if there is a Tampere spirit, we request that heading 4 of the Amsterdam Treaty may be implemented ahead of schedule.
Om det nu finns en Tammerforsanda, är vårt slutliga krav att kapitel IV i Amsterdamfördraget verkställs i förväg.
head (también: population)
head (también: customer, individual, cuss, merchant)
volume_up
individ {gén. com.}
Linnaeus Centre HEAD is a 10-year research grant for interdisciplinary research and problem-oriented research on individuals with hearing impairment or deafness.
Linnaeus Centre HEAD är ett 10-årigt forskningsstöd för tvärvetenskaplig forskning och problemorienterad forskning om individer med hörselnedsättning eller dövhet.
Human beings have this marvelous adaptation that they can actually have experiences in their heads before they try them out in real life.
Mänskliga individer har den här makalösa anpassningen att de faktiskt kan ha upplevelser i sina huvuden innan de testar dem i riktiga livet.
If monitoring becomes the norm instead of an exception, if a majority is under suspicion instead of an individual and if all citizens become suspects, then we are heading towards a worrying future.
Om övervakning blir normen i stället för ett undantag, om en majoritet är misstänkt i stället för en individ och om alla medborgare blir misstänkta, då går vi mot en oroande framtid.
head (también: element, moment)
head (también: chief, headman)
This amendment maligns the head of the Catholic Church.
I detta ändringsförslag baktalas den katolska kyrkans överhuvud.
A patriarch is the head of a worldwide church, so he, of course, may be elected from any member church.
En patriark är överhuvud för en världsomspännande kyrka, så han kan naturligtvis väljas från vilken medlemskyrka som helst.
Will it be prohibited for the Queen of England, as has already been mentioned, to be the head of the Anglican Church?
Ska vi förbjuda drottningen av England, som tidigare nämnts, att vara överhuvud för anglikanska kyrkan?
head (también: manager, master, supervisor, warden)
volume_up
föreståndare {gén. com.}
Hans Fidom,PhD, Senior Lecturer in Organ Science at the Vrije Universiteit Amsterdam; head of the research centre Orgelpark, Amsterdam.
Hans Fidom,PhD, lektor i orgelvetenskap vid Vrije Universiteit Amsterdam; föreståndare för forskningscentret Orgelpark, Amsterdam.
Christoph Bossert,Professor of Organ Literature and Liturgical Organ Playing, Head of the Department of Church Music, Hochschule für Musik, Würzburg, Germany.
Christoph Bossert,professor i solistiskt och liturgiskt orgelspel, föreståndare för avdelningen för kyrkomusik vid Hochschule für Musik, Würzburg, Tyskland.
head (también: mandator)
volume_up
huvudman {gén. com.}
As the head of the influential Latin American Bishops Conference, he was considered a possible papal candidate after the death of John Paul II in 2005.
Som huvudman för den inflytelserika latinamerikanska biskopskonferensen ansågs han vara möjlig påvekandidat efter Johannes Paulus II:s död 2005.
head
volume_up
prefekt {gén. com.}
You can also contact the subject representative of the subject you are interested in or Professor Jan Johansson, Head of the Department.
Du kan också kontakta ämnesföreträdaren för det ämne du är intresserad av att doktorera i, eller ETS prefekt Jan Johansson.
The administrative groups in the departments are responsible for the activity near the administrative support and service to department heads, teachers and researchers at departments.
De administrativa grupperna på institutionerna ansvarar för det verksamhetsnära administrativa stödet och servicen till prefekterna, lärarna och forskarna på institutionerna.
head
volume_up
skalle {gén. com.} [coloq.]
Du kanske inte kan se något för min feta skalle?
Tycker du verkligen att jag har en fet skalle?
head (también: boss, button, knob, nub)
volume_up
knopp {gén. com.}
head (también: front, front page)
volume_up
framsida {gén. com.}
. ~~~ This is the front of the brain, the back of brain with the spinal cord hanging down, and this is how it would be positioned inside of my head.
Det här är alltså en riktig människohjärna Detta är hjärnans framsida, och baksidan av hjärnan med ryggmärgen som hänger ned, och så här skulle hjärnan vara placerad inne i mitt huvud.
head (también: foam, froth, lather, spray)
head (también: maturation, maturity, ripeness)
volume_up
mognad {gén. com.}
head (también: crisis, turn, turning, turning point)
volume_up
vändpunkt {gén. com.}
volume_up
underavdelning {gén. com.}
head (también: centrepiece, climax, crown, culmination)
volume_up
höjdpunkt {gén. com.}
head (también: tension)
head (también: caption, heading, headline, rubric)
volume_up
överskrift {gén. com.}
A level three heading will also be formatted if there is a colon at the end of the line.
Ett kolon sist på raden ger likaså en överskrift på nivå tre.
The title will then be used as a heading for this index in the document.
Rubriken visas som förteckningens överskrift i dokumentet.
Select this field to format the first line of the new table as a heading.
Om du markerar den här rutan, formateras den första raden i den nya tabellen som överskrift.
head (también: drop, lift)
volume_up
fallhöjd {gén. com.}
head (también: froth)
volume_up
fradga {gén. com.}
head
volume_up
övre del {gén. com.}
As a result, the price differential between cattle in Ireland and in Britain is anything between EUR 150 to EUR 200 a head.
Som ett resultat av detta uppgår prisskillnaden mellan boskap på Irland och i Storbritannien till allt mellan 150 och 200 euro per enskilt djur.
head (también: directorship)
volume_up
ledarställning {gén. com.}
head
volume_up
huvudända {gén. com.}
head
volume_up
framsida av mynt {gén. com.} [ej.]
head (también: forequarter, front piece)
volume_up
framdel {gén. com.}

2. "radio"

head
volume_up
tonhuvud {n} (radio)

3. náutica

head (también: bow)
volume_up
bog {gén. com.}

4. náutica: "corner of sail"

head

5. impresión

head
volume_up
kapitäl {gén. com.}

Ejemplos de uso para "head" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishOn those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.
De förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.
EnglishIn my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Enligt min uppfattning slog Joseph Daul huvudet på spiken i början av denna debatt.
EnglishOnly the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
Det var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.
EnglishI was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
Jag stoppade mina bilder under Markovski, och " L " kommer alldeles före det.
EnglishWell may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.
Ni kan gott skaka på huvudet, herr Watson, men det vore bättre om ni bad om ursäkt.
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
När jag reser till Kongo, vem vill ni att jag ska tala med om inte statsöverhuvudet?
EnglishI would mention again our Head of Mission in Nairobi who are doing a magnificent job.
Jag vill igen nämna vår beskickningschef i Nairobi som gör ett storartat arbete.
EnglishThe President, the head of the Central Bank and military leaders have been killed.
Presidenten, centralbankschefen och delar av försvarsledningen har omkommit.
EnglishIn fact, only Ireland spends more per head of the population than the United States.
Faktum är att det bara är Irland som spenderar mer per capita än Förenta staterna.
EnglishWe are pleased that a true social democratic head of government has spoken here today.
Det gläder oss att en sant socialdemokratisk regeringsledare har talat här i dag.
EnglishNevertheless, I believe that we must examine this issue with a clear head.
Trots detta anser jag att vi måste undersöka denna fråga på ett objektivt sätt.
EnglishIt will show you what a gargantuan task it would be to head down that road.
Det kommer att visa er vilken gigantisk uppgift det är att fortsätta på den vägen.
EnglishIf the elections had not been falsified, he would now most likely be the head of state.
Om det inte hade förekommit valfusk skulle han antagligen ha varit statschef nu.
EnglishMr Strauss-Kahn himself said that he may be the last European to head the IMF.
Dominique Strauss-Kahn sade själv att han kanske var den sista europén som ledde IMF.
EnglishOnce a prosperous country, it has been turned on its head by its President.
Det som en gång var ett blomstrande land har nu vänts upp och ned av sin president.
EnglishI am not prepared to indulge in short-term thinking and bury my head in the sand.
Jag är inte beredd att ägna mig åt kortsiktigt tänkande och gräva ned huvudet i sanden.
EnglishI saw that even the head of the EU delegation in Chişinău is starting to fool himself.
Jag såg att till och med ledaren för EU:s delegation i Chisinau började bedra sig.
EnglishThe world community is collectively hanging its head in shame for its own passiveness.
Världssamfundet hänger kollektivt med huvudet i skam över sin egen passivitet.
EnglishObligatory PE is an issue for head teachers and boards of governors, not for the EU.
Obligatorisk idrottsundervisning är en fråga för rektorer och styrelser, inte för EU.