EN indefinitely
volume_up
{adverbio}

indefinitely (también: vaguely)
The end of the project would be put off indefinitely.
Avslutningen på projektet skulle ligga i ett obestämt fjärran.
I am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Jag säger för övrigt inte att de har gjort detta avsiktligt, men i allt väsentligt kommer senareläggningen att gälla för obestämt tid.
I accept that we ought not to increase prices indefinitely and we should relate it to area aid or the number of people on the land who protect the environment and maintain the rural fabric.
Jag accepterar att vi inte bör höja priserna på ett obestämt sätt och vi bör relatera det till arealstöd eller antalet personer på området som skyddar miljön och bevarar landsbygdsproduktionen.
indefinitely

Sinónimos (inglés) para "definitely":

definitely

Ejemplos de uso para "indefinitely" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe are conscious of the fact, however, that we cannot sit back indefinitely.
Vi är dock medvetna om att vi inte kan luta oss tillbaka hur länge som helst.
EnglishCertainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.
Naturligtvis kan inte tribunalen fortsätta sitt arbete under obegränsad tid.
EnglishIn short, they must apply the Erika package of December 1999 indefinitely.
Kort sagt måste de för all framtid tillämpa Erika-paketet från december 1999.
EnglishWe will not be able to hide indefinitely behind Community technocracy.
Man kommer inte i all oändlighet kunna söka skydd bakom gemenskapens teknokrati.
EnglishBusiness-as-usual cannot go on indefinitely: we must bring this issue to a solution.
Vi kan inte låtsas som om ingenting har hänt: vi måste lösa denna fråga.
EnglishIt is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Det är meningslöst, för inte ens staten kan leva över sina tillgångar i all oändlighet.
EnglishThis system should ensure that major amounts will not be outstanding indefinitely.
Det gjorde det möjligt att förverkliga detta betänkande som verkligen är mycket konstruktivt.
EnglishThe present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
Den nuvarande instabiliteten och det aktuella våldet kan och får inte fortgå i all oändlighet.
EnglishIt is unacceptable that it should remain subsidised indefinitely.
Priset på olja förblir högt, medan Europa blir allt mer beroende och krisbenäget.
EnglishNow that is not a tactic for putting off indefinitely the start of a new round.
Detta är dock inte någon taktik för att på obestämbar tid skjuta upp påbörjandet av en ny runda.
EnglishThis does not mean, however, that they can remain indefinitely.
Detta innebär emellertid inte att undantagen kan finnas kvar i all oändlighet.
EnglishThis situation cannot be tolerated indefinitely, and we demand changes.
Detta är ett i längden ohållbart läge och vi kräver att detta ändras!
EnglishI also listened to Mr Querbes, who would like to continue them indefinitely.
Jag har bland annat hört kollega Querbes ta upp ämnet - han vill att det ska fortsätta i evighet.
EnglishSecondly, Europe cannot carry on indefinitely being a major prescriber and a bad payer.
För det andra kan Europa inte i evighet vara en stor påverkare och samtidigt en dålig betalare.
EnglishWe cannot wait indefinitely for the next steps in this field to be taken.
Vi kan inte vänta i evighet tills nästa steg tas på detta område.
EnglishThe document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
Intyget ska vara giltigt tills vidare och behöver inte förnyas.
EnglishA hundred miles to a hospital - one could go on indefinitely.
Över femton mil till närmaste sjukhus - jag skulle kunna hålla på i evighet.
EnglishThis is not an issue on which we can afford to wait indefinitely.
Detta är inte en fråga där vi har råd att vänta hur länge som helst.
EnglishThe directive, however, is beginning to creak, and revision cannot be put off indefinitely.
Direktivet börjar dock att knaka i fogarna, och en översyn kan inte skjutas upp i all oändlighet.
EnglishIn our opinion, this state of affairs cannot continue indefinitely.
Något sådant kan man enligt vår åsikt inte accepteras i längden.