EN jump
volume_up
{sustantivo}

1. general

jump (también: hop, hope, skip)
Select this option to trigger a jump to a document.
Välj det här alternativet om Du vill att ett hopp till ett dokument ska ske.
Select this option to trigger a jump to a page or an object.
Välj det här alternativet om Du vill att ett hopp till en sida eller ett objekt ska ske.
Yeah, help knievel set up for his next jump.
Ja, hjälp Knievel upp för sitt nästa våghalsiga hopp.
jump (también: dart, plunge, run)
jump (también: hop, leap, skip)

2. "run, bound"

jump (también: arrest, bar, barrier, block)
I would say, using an allusion to sport, that we should set a hurdle for the Turks to jump over.
För att använda en idrottsmetafor skulle jag vilja säga att vi borde sätta upp ett hinder för turkarna att hoppa över.
Parliament must not be seen as another hoop that the Commission and the Council must jump through, but instead as a serious and equal player in the process.
Parlamentet får inte betraktas som ytterligare ett besvärligt hinder som måste övervinnas utan som en seriös och jämbördig aktör i processen.

Ejemplos de uso para "jump" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor incorrect formulas, you jump only to formulas that have resulted in errors.
Vad gäller de felaktiga formlerna sker hoppen bara till de formler som orsakar fel.
EnglishUse the left mouse button to jump to the next animation effect in each slide.
Du går vidare till nästa animationseffekt på en bild med vänstra musknappen.
EnglishThey're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
Dom är typ såna där nervösa kreatur som hoppar och slabbar överallt på dig.
EnglishWe said, if you jump through these hoops, you will get visa-free travel.
Vi sade att om ni vidtar vissa åtgärder beviljas ni undantag från viseringskravet.
EnglishBut three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
Men tre saker utskiljer sig omedelbart när vi talar om Mellanöstern.
EnglishThe EU needs to be jump started, we need to stimulate demand and encourage investment.
EU behöver en knuff framåt, vi måste öka efterfrågan och uppmuntra till investeringar.
EnglishOnly in March did I receive an answer in which, moreover, I was told to take a running jump.
Först i mars får jag ett svar, där det för övrigt står att jag kan dra åt skogen.
EnglishThey will act first, but when they are not in a position to do so, we will jump in.
De nationella myndigheterna agerar först. Men om dessa inte har möjlighet att agera går vi in.
EnglishMr President, may I jump the queue and ask Mr Posselt a question?
Herr talman! Får jag utanför talarlistan ställa en fråga till kollega Posselt?
EnglishClick here to jump to the next object in the direction towards the end of the document.
Med den här symbolen flyttar Du markören till nästa objekt i riktning mot dokumentets slut.
EnglishDo you think you can lead the jump from market Europe to political Europe?
Tror ni att ni kan leda språnget från det marknadsinriktade Europa till det politiska Europa?
EnglishDon't jump to conclusions now on how to behave tonight and so on.
Dra inga förhastade slutsatser nu; uppför er ordentligt inatt och så vidare.
EnglishThere is a phrase often used in Northern Ireland politics: ‘We all jump together’.
Det finns en fras som ofta används inom den nordirländska politiken: ”Vi hoppar alla tillsammans.”
EnglishWith this command, you jump back to the previously accessed Web document.
Med det här kommandot går du tillbaka till föregående webbdokument.
EnglishTwo things jump out at me immediately in hearing the discussion that has gone on.
När jag lyssnar till debatten slås jag direkt av två saker.
EnglishIt has a shock absorber in it so it, like, "Shhhh," makes this neat sound when you jump around on it.
Det har en stötdämpare i sig, så "shhhh", det låter när man hoppar omkring på det.
EnglishClick this button to jump to the next input field in the document.
Genom att klicka på den här kommandoknappen går du till nästa inmatningsfält i dokumentet.
EnglishClick here to jump to the next object in the direction towards the beginning of the document.
Med den här symbolen flyttar Du markören till nästa objekt i riktning mot dokumentets början.
EnglishSo, you guys, uh, jump out the chopper and use a net to snare dragons?
Så ni hoppar ur helikoptern, med ett nät, för att fånga drakar?
EnglishWe cannot jump to hasty conclusions one way or the other.
Man bör inte dra förhastade slutsatser vare sig i den ena eller den andra riktningen.