EN move
volume_up
{sustantivo}

move (también: grade, notch, pace, remove)
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Med nästa steg ville vi maximera storleken på dessa hexagoner.
Let us welcome that move and congratulate them on their achievement.
Låt oss välkomna detta steg och gratulera dessa länder till deras insats.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
Om detta är fallet tycker jag att det verkligen är ett steg i rätt riktning.
move
It will also make the travelling circus, as our once-monthly move is often described, a thing of the past.
Det skulle också göra resecirkusen, som vår månatliga flytt ofta kallas, till ett minne blott.
He offered me... a fat five-year contract, housing allowance, moving expenses.
Han erbjöd mig... ett fett kontrakt, hyra, och flytt-utgifterna.
Mrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.
Låt mig gratulera er till er utnämning och er flytt från en stol till en annan.
move (también: act, action, arrangement, measure)
volume_up
åtgärd {gén. com.}
Is the Commission aware of this move by the Irish Government?
Känner kommissionen till den irländska regeringens åtgärd?
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
En sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och många frågor i landet.
Finally, is the ECB in favour of abolishing these coins as a positive move for the future?
Slutligen, stöder ECB att dessa mynt avskaffas som en positiv åtgärd för framtiden?
move (también: air, draft, draught, draw)
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Låt mig vara tydlig: detta var ett smart drag av rådet - ett mycket smart drag.
That is a very interesting move and is in the interests of our consumers.
Det är ett mycket intressant drag och ligger i våra konsumenters intresse.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Personligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
move (también: measures)
Some months ago there was a move in this House to legalize cannabis.
För några månader sedan gjordes ett utspel i denna kammare för att legalisera cannabis.
However, positive moves by Cuba on its political prisoners are needed.
Det behövs dock positiva utspel av Kuba om landets politiska fångar.
Vi måste reagera på ett sådant utspel.
move (también: displacement, removal)
volume_up
flyttning {gén. com.}
When they are copied, the original stays where it is; when they are moved, it is deleted.
Vid kopiering bibehålls originalet, vid flyttning raderas originalet.
The question is whether we will call the chapter the fall of the wall or the moving of the wall.
Frågan är om vi kommer att kalla det kapitlet för murens fall eller murens flyttning.
Social trygghet i samband med flyttning inom gemenskapen

Ejemplos de uso para "move" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
Vi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Borde inte rådet och ordförandeskapet ta ett initiativ till stöd för Leila Zana?
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishBut the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
Men lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
EnglishOf course, he may make mistakes, but he does try to move forward with the agenda.
Han kan naturligtvis missta sig, men försöker komma framåt i föredragningslistan.
EnglishWe will not move forward through an obsession with the state and with the market.
Vi kommer inte att göra framsteg genom att vara fixerade vid staten och marknaden.
EnglishIn other words, we should move to acceptable European waste management standards.
Med andra ord bör vi övergå till acceptabla normer för europeisk avfallshantering.
EnglishI would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
Jag skulle därför vilja att vi går längre i detta avseende med 2020-strategin.
EnglishIt is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
Jag anser att vi måste höja oss över debatten om reglering kontra icke-reglering.
EnglishI have a great concern that we are trying to move away from the real issues here.
Jag är mycket oroad över att vi försöker komma bort från de verkliga frågorna här.
EnglishIt has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.
EnglishThis enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
Det fördjupade samarbetet är ett innovativt sätt att föra debatten framåt på.
EnglishWe will not move closer to a level playing field by throwing out this directive.
Vi kommer inte att komma närmare lika villkor genom att stjälpa det här direktivet.
EnglishInstead of more centralism, we need to move the subsidies back to national level.
I stället för ökad centralism måste vi återföra subventionerna till nationell nivå.
EnglishBusinesses, such as DHL, will then simply move to airports in other Member States.
Företag som DHL flyttar då helt enkelt till flygplatser i andra medlemsstater.
EnglishIt is time to move towards a shift from production aid to agricultural policy.
Kursen måste ändras så att vi går från produktionsstöd till landsbygdspolitik.
English, and the second is, 'Does it move us forward?'.
Den första är: Är den perfekt? och den andra är: Kommer den att föra oss framåt?
EnglishThat is the only way that we can move towards the target of zero fraud in the EU.
Det är det enda sättet för oss att närma oss målet att uppnå noll bedrägerier i EU.