Cómo se dice "outdoor" en sueco

EN

"outdoor" en sueco

EN outdoor
volume_up
{adjetivo}

outdoor (también: out)
Outdoor lessons were more fun and the social climate in the classroom improved.
– Lektionerna utomhus blev roligare och det sociala klimatet i klassen blev bättre.
When she interviewed the teachers before they started outdoor teaching, many of them were sceptical.
När hon intervjuade lärarna innan de började undervisa utomhus var många tveksamma.
But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.
Traditionella publikationer som affischer, vykort och installationer utomhus tas också fram.
outdoor
volume_up
ute- {adj.}
When she then compared the arithmetic skills of some outdoor and some indoor groups, she found that they performed equally well, although the outdoor class pupils were worse in the beginning.
När hon sedan jämförde några ute- och inneklassers kunskaper i aritmetik visade det sig att de presterade lika bra, trots att uteklassernas elever var sämre från början.
Prior to this, the students had received just one lesson per term outdoors, and it took a long time for them to understand that it was still a lesson, even though they were outside.
Fram till dess hade eleverna haft någon enstaka lektion per termin utomhus, och det tog lång tid innan de förstod att det var undervisning även ute.

Sinónimos (inglés) para "outdoor":

outdoor

Ejemplos de uso para "outdoor" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMany of them also viewed outdoor education as something only for science subjects.
Många såg också utomhuspedagogik som något för enbart naturvetenskapliga ämnen.
EnglishIt is estimated that at least 10 % of this increase is due to outdoor advertising.
Man har uppskattat att minst 10 procent av den ökningen beror på utomhusreklam.
Englishlocal infrastructure, including efficient lighting of outdoor public infrastructure.
Lokal infrastruktur, däribland utomhusbelysning för offentlig infrastruktur.
English“The outdoor maths seems to have contributed to them catching up with the indoor group.
– Utematten verkar ha bidragit till att de knappade in på innegruppens försprång.
English“We’ve now had a fourth round of master’s students in outdoor pedagogy.
– Nu har vi haft en fjärde omgång masterstudenter i utomhuspedagogik.
EnglishWhether you enjoy weight training, outdoor activities or aerobics, you can find your thing.
Oavsett om du gillar styrketräning, utomhusaktiviteter eller aerobics så kan du hitta din form.
EnglishThere is a good choice of outdoor and environmental activities.
Det finns ett bra urval av utomhusaktiviteter och miljöverksamheter.
EnglishTwo-year Master in Outdoor Education, 120 ECTS (information in English to be added)
Utomhuspedagogisk fördjupningskurs med didaktisk inriktning, 15 hp (Outdoor Education, continuation course)
EnglishThe project will provide a basis for lifetime assessment of timber structures in the outdoor environment.
Projektet ska ge underlag för livslängdsbedömningar av träkonstruktioner i utomhusmiljö.
EnglishMagister Programme in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life 
Magisterutbildning i Miljö- och utomhuspedagogik
EnglishThe aim is to simplify and clarify for users and industry what is expected of an outdoor product.
Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som förväntas av en utomhusprodukt.
EnglishThe project will be the demanding client who needs wood for sustainable outdoor products.
Projektet skall bli den krävande beställaren som träindustrin behöver för utveckling av hållbara utomhusprodukter.
EnglishIn our climate is usually sandy paths for outdoor use.
I vårt klimat används vanligen sandbanor för utomhusbruk.
EnglishIf you like outdoor life Luleå University of Technology is just the right place for you.
Luleå tekniska universitet är definitivt rätt val om du gillar riktiga årstider med stor kontrast mellan sommar och vinter.
EnglishProvision of information on cancer risks to outdoor workers is not a burden on employers; it is an investment in a healthy workforce.
Därför ska jag noggrant förklara kommissionens inställning till ändringsförslagen.
EnglishA similar comparison in ecology showed that the outdoor group had a more vivid memory of the contents of the course.
En liknande jämförelse i ekologi visade att utegruppen hade ett mer levande minne av kursens innehåll.
EnglishThe call for the action plan to focus on indoor and outdoor air quality and chemicals has my backing.
Kravet på att handlingsplanen ska rikta fokus på inom- och utomhusluftens kvalitet och kemiska sammansättning har mitt stöd.
EnglishAfter a professional development course in outdoor education, the teachers took one lesson per week out onto school grounds.
Efter en fortbildningskurs i utomhuspedagogik flyttade lärarna ut en lektion i veckan till skolgården.
EnglishWP3: Attractive outdoor environment in a cold climate,
EnglishThere are some 370 000 premature and preventable deaths a year from outdoor and indoor, industrial, traffic, farming and dust pollution.
EU: s industri skulle kunna dra nytta av detta genom att satsa på förnyelse och innovation.