EN outer
volume_up
{adjetivo}

volume_up
yttre {adj.}
For open objects, you can specify identical inner and outer illumination.
Hos öppna 3D-objekt definierar Du här en likadan inre och yttre belysning.
And this outer layer, this is the vasculature, which is incredible, around a human brain.
Och det här yttre lagret, det är vaskulaturen, som är fantastisk, runt en mänsklig hjärna.
But how could they survive the trip across outer space on a hunk of rock?
Men hur överlevde de resan från yttre rymden på ett stenstycke?
outer (también: exterior, external, outside, outward)
For example, the Page Style for left pages might have different inner and outer margins, and the style for right pages would be a mirror image of those margins.
Sidformatmallen för vänstersidor kan t.ex. ha olika sidmarginaler för invändig och utvändig marginal, och formatmallen för högersidor har samma marginaler, fast spegelvända.
outer (también: exterior, external, outside)
volume_up
ytter- {adj.}

Ejemplos de uso para "outer" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
Av denna anledning bör mynten vara befriade från nickel, åtminstone i ytlagret.
EnglishSpecify in this area if the marks are to be on the inner or outer side of the axis.
I det här området kan du bestämma om markeringarna ska sättas på axelns in - eller utsida.
EnglishCheck here if you want to put the tick marks on the outer side of the axis.
Aktivera det här fältet om hjälpmarkeringen ska ligga på axelns utsida.
EnglishTo edit an outer margin, click in the appropriate position between the small angles.
Om du vill redigera en ytterkant klickar du på motsvarande ställe mellan de små vinklarna.
EnglishCape Verde provides stability and security on one of the outer edges of the European area.
Kap Verde ger stabilitet och säkerhet åt Europeiska unionens ytterområden.
EnglishGotta be ready if some slime-faces from outer space come callin '!
Man måste ha rymdskepp för att hålla världsrymdens skrynkeltrynen på mattan.
EnglishI think that it is only starting to see the outer layer of the problems.
Jag tror att den bara börjar se det översta lagret av problemen.
EnglishThe four outer edges are marked in this field with small angles.
De fyra ytterkanterna markeras med små vinklar i det här fältet.
EnglishDefines the marks to be put on the outer side of the axis.
Om du markerar det här fältet, så sätts markeringen på axelns utsida.
EnglishWhy should Europe get involved in the far reaches of outer space?
Varför skall Europa engagera sig i världsrymdens vidder?
EnglishThe Outer Seven, as opposed to the Six, formed the European Free Trade Association, EFTA.
De sju perifera länderna som blev utanför de sex kärnländerna bildade Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA.
EnglishFrom outer space you can see that Planet Earth is warming up.
Från rymden kan man se hur planeten Jorden värms upp.
EnglishHowever, I would still like to say a few words on the health aspects with regard to nickel in the outer layers of the coin.
Jag vill dock ändå säga några ord om hälsoaspekten vad avser nickel i ytlagren på mynten.
EnglishThe Outer Seven, as opposed to the Six, formed the European Free Trade Association, EFTA.
Försöket att bilda en gemenskap på politisk och försvarsmässig grund strandade, men man lyckades bilda en ekonomisk gemenskap.
EnglishMy answer is that mastery and exploitation of outer space is the key to success in the world of modern technology.
Jag vill svara: Att behärska och utnyttja världsrymden är nyckeln till framgång i den moderna teknikens värld.
EnglishWe can make outer space a space for peace.
Vi kan av världsrymden göra en fredsrymd.
EnglishI proposed that the outer circle of cooperation and integration would be the European Council, to which we could give new duties.
Som den yttersta samarbets- och integrationscirkeln föreslog jag Europeiska rådet som vi skulle kunna ge nya uppgifter.
EnglishPineapples may not in fact matter, because the outer part is not eaten, but it would be quite unreasonable for peaches.
När det gäller ananas kanske det inte spelar så stor roll eftersom man inte äter skalet, men det är orimligt när det gäller persikor.
EnglishLatest stories.case_div_outer
EnglishBorder control is a joint problem, and we must again stress that it is not a private concern for individual outer States.
När jag kom hit 1994 fick jag höra att för att bli en god parlamentsledamot skulle jag behöva kritisera och kanske gräla med kommissionen varje dag.