EN overthrow
volume_up
{sustantivo}

overthrow (también: beating, defeat, hiding, reversal)
overthrow (también: conviction, release)
overthrow (también: plunge, subversion)
overthrow

Sinónimos (inglés) para "overthrow":

overthrow

Ejemplos de uso para "overthrow" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTheir overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Deras kullkastande är ett socialt behov och vi ska tjäna det konsekvent.
EnglishIs the world today safer than before the overthrow of the appalling Saddam?
Är dagens värld säkrare än innan den förfärlige Saddam störtades?
EnglishHowever, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Men det finns också den väg som Rumänien valde när regimen störtades under våldsamma former.
EnglishWe cannot pass over the military coup and overthrow of a democratically elected government in silence.
Vi kan inte stillatigande acceptera militärkuppen och störtandet av en demokratiskt vald regering.
EnglishThey see no future in it, and their only recourse is to intensify their struggle to overthrow it.
De förväntar sig ingenting utav den. Det enda de kan göra är att öka sina ansträngningar för att stjälpa den.
EnglishWe know that we are not going to modify, change or overthrow the Chinese system from one day to the next.
Vi vet att vi inte kommer att ändra eller kullkasta det kinesiska systemet från den ena dagen till den andra.
EnglishHu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Hu Jia arresterades med förevändningen att han hade försökt driva andra till att kullkasta den kinesiska regeringen.
EnglishFourteen years after the overthrow of socialism, the Poles are consuming less, including less basic foods, than in 1980.
Fjorton år efter störtandet av socialismen konsumerar polackerna mindre, inklusive mindre basvaror än 1980.
EnglishIt is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Det är verklig olydnad och motstånd som leder till att kapitalismen själv tillintetgörs av den utsugande grymheten.
EnglishWe know how difficult it is to overthrow this sort of regime, how hard it is to introduce a system of sanctions.
Vi känner till svårigheterna med att slå ned denna typ av regim, vi känner till svårigheterna med att genomföra ett sanktionssystem.
EnglishJust who do you think you are to overthrow these democratic measures laid down for us but open for all to follow?
Vilka tror ni att ni är som kan åsidosätta dessa demokratiska reformer som har utformats för oss men som alla har möjlighet att ansluta sig till?
EnglishHowever, the people of Europe are gradually overcoming their torpor following the overthrow of socialism in Europe and are preparing for a counter-attack.
Men folken håller på att ta sig ur förlamningen efter störtandet av socialismen i Europa och organiserar nu sitt motangrepp.
EnglishOur Union needs more solidarity and therefore more of its own resources in order to overthrow the niggardly accounting system based on net balances and rebates.
En sådan lösning, som ofta nämns, är nationella tilläggsstöd, något som för övrigt redan har prövats på oss, de nya medlemsstaterna.
EnglishThere is no agenda on the part of the international community to undermine Sudanese sovereignty or, worse still, to overthrow the Sudanese regime.
Det internationella samfundet har ingen plan för att undergräva det sudanesiska självbestämmandet, eller ännu värre, avsätta den sudanesiska regimen.
EnglishThe political violence which attempts to overthrow these institutions actually finds no justification and it must be fought on all sides without weakness.
Det politiska våld som försöker rasera dessa institutioner kan heller inte på minsta vis rättfärdigas och måste överallt kraftfullt slås ned.
EnglishFor our part, we call upon working people in Europe to continue their struggle to overthrow such orders and fight to safeguard and extend their rights.
Från vår sida uppmanar vi Europas arbetstagare att i sin kamp avfärda detta slags bestämmelser och att kämpa för att förstärka och utvidga sina rättigheter.
EnglishThere has been no functioning government since the overthrow of the Said Barre regime in 1991 which led to anarchy, inter-clan fighting and banditry.
Det har inte funnits någon fungerande regering sedan Said Barres regim störtades 1991, vilket ledde till anarki, konflikter mellan olika klaner och kriminalitet.
EnglishI also thought of Iraq, where six years after the overthrow of the dictator, members of the oldest Christian communities in the world are being harassed, expelled and killed.
Jag tänkte också på Irak, där, sex år efter diktatorns fall, medlemmar av världens äldsta kristna samfund trakasseras, utvisas och dödas.
EnglishOur Union needs more solidarity and therefore more of its own resources in order to overthrow the niggardly accounting system based on net balances and rebates.
Vår union behöver mer av solidaritet och därför mer av egna medel för att bli av med det njugga bokföringssystem som bygger på nettobalanser och rabatter.
EnglishSecondly, North Korea views international intervention on human rights as a covert attempt to destabilise their society or even to overthrow their government.
Ett exempel på denna inställning är reaktionen på det resolutionsförslag om Nordkorea som Europeiska unionen framlade för FN: s generalförsamling förra året.