Cómo se dice "plausible" en sueco

EN

"plausible" en sueco

EN plausible
volume_up
{adjetivo}

1. general

plausible
This Costa report, despite its plausible verbiage, is part of that process of harmonisation aimed at creating a single criminal justice system.
Costasbetänkandet är trots sin förledande mångordighet ett led i den harmoniseringsprocess som syftar till ett gemensamt rättssystem.
   Mr President, as in the case of many EU harmonising proposals there is a certain simplistic and plausible appeal to mutual recognition of criminal convictions throughout the Community.
Som i fallet med många av EU:s samordnande förslag finns det en viss naiv och förledande lockelse i ett gemensamt erkännande av brottmålsdomar i hela gemenskapen.
plausible (también: specious)
plausible

2. "appearing convincing"

plausible (también: fair, feasible, legitimate, likely)
volume_up
rimlig {adj.}
It regarded the calculations submitted by Switzerland as by and large plausible.
De beräkningar som Schweiz har lagt fram är i stort sett rimliga.
Our fellow MEP, André Brie provides a clear and plausible answer to this.
Vår ärade kollega André Brie tillhandahåller ett klart och rimligt svar.
The second seems more plausible to me and would have immediate impact.
Den andra tycks mig rimligare och skulle få en omedelbar effekt.
plausible (también: believable, credible, like, presumable)
volume_up
trolig {adj.}
plausible

Ejemplos de uso para "plausible" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
Eftersom inget rimligt klargörande kan ges kommer jag att avstå från att rösta.
EnglishOur fellow MEP, André Brie provides a clear and plausible answer to this.
Vår ärade kollega André Brie tillhandahåller ett klart och rimligt svar.
EnglishIt regarded the calculations submitted by Switzerland as by and large plausible.
De beräkningar som Schweiz har lagt fram är i stort sett rimliga.
EnglishI had expected that the Commission would come up with an ambitious and plausible programme.
Jag hade räknat med att kommissionen skulle presentera ett ambitiöst och bra program.
EnglishTo start with, a variety of scarcely plausible accusations have been levelled at the accused.
Till att börja med anför man varierande, föga sannolika beskyllningar mot de åtalade.
EnglishHumanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.
Humanitära principer och strävan efter en global balans utgör rimliga skäl för detta.
EnglishThe enormity of this decision warrants more plausible explanations.
Eftersom detta beslut är så stort borde mer motiverade förklaringar ges.
EnglishI do not believe it is plausible to speak of the death of the Tibetan language.
Att det tibetanska språket skulle utrotas saknar all grund.
EnglishThe second seems more plausible to me and would have immediate impact.
Den andra tycks mig rimligare och skulle få en omedelbar effekt.
EnglishThe only plausible explanation for this debate therefore seems to be that it is politically motivated.
Den enda rimliga förklaringen för denna debatt verkar vara att den är politiskt motiverad.
EnglishThat is not true and anyone who looked at the proposals would know that viewpoint is not plausible.
Min förhoppning är den största man kan ha om en text av det här slaget: att den inte behöver tillämpas.
EnglishIn Afghanistan, the excuse is not plausible.
Förevändningen för Afghanistan är inte seriös.
EnglishI would prefer not to evaluate the Commission's proposed reforms now, except to say that they seem plausible at first glance.
Jag vill inte värdera kommissionens reformförslag just nu, vid en första anblick verkar de vara trovärdiga.
EnglishI would repeat that the stress tests simulate extreme scenarios, but ones which must nevertheless be considered plausible.
Jag upprepar att stresstesterna simulerar extrema scenarier - det är dock sådana som trots allt måste ses som möjliga.
EnglishMy opinion is that this is not a very plausible reason for postponing the issue and delaying discussions on it.
Jag anser att det inte är en så värst övertygande orsak till att det här ärendet har skjutits upp och behandlingen av det fördröjts.
EnglishIt is plausible, and we hope it happens.
English   Mr President, like many EU harmonising proposals, this report has, at first glance, a certain plausible appeal.
   Herr talman! Som många andra av unionens harmoniseringsförslag ger betänkandet vid första påseendet ett rätt så tilltalande intryck.
EnglishThis is the only plausible way forward.
EnglishThe idea that emigration is a product of poverty and desperation, although superficially plausible, turns out to be specious.
Uppfattningen att utvandring är ett resultat av fattigdom och förtvivlan är, om än övertygande på ytan, i själva verket vilseledande.
EnglishTherefore, I would like to call upon the Council to give a plausible explanation why the adoption of this Common Position has been delayed.
Jag vill uppmana rådet att ge en trovärdig förklaring till varför antagandet av denna gemensamma ståndpunkt har försenats.