Cómo se dice "policing" en sueco

EN

"policing" en sueco

volume_up
policing {sustantivo}

EN policing
volume_up
{sustantivo}

volume_up
övervakning {gén. com.}
It is not with policing measures and private policing that the desired objective is achieved.
Det är inte med övervakningsåtgärder och privat övervakning som man uppnår det önskade målet.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Den tillhandahåller enbart en utvidgad övervakning av Internetanvändares verksamhet.
It is not just the sort of policing that we identify with community policemen on the street corner.
Det är inte bara den sorts övervakning som vi identifierar med lokalpolis i gathörn.
policing
volume_up
polisbevakning {gén. com.}
It also underlines a greater need for widespread policing in Northern Ireland.
Problemet understryker även ett större behov av omfattande polisbevakning i Nordirland.
If we do this, we will save EUR 4 billion in policing costs alone, and EUR 1.5 billion in custodial costs.
Om vi gör på det viset kommer vi att spara 4 miljarder euro bara på kostnader för polisbevakning och 1,5 miljarder på kostnader för att hålla personer fängslade.

Ejemplos de uso para "policing" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt has got to be done by better policing and better work between Member States.
Det måste göras genom bättre polisarbete och bättre samarbete mellan medlemsstaterna.
EnglishHowever, in Ireland at least, the numbers involved in policing farmers have escalated.
Åtminstone i Irland har antalet tjänstemän som kontrollerar jordbrukarna ökat.
EnglishHowever, terrorism cannot be combated through judicial and policing measures alone.
Terrorismen kan emellertid inte enbart bekämpas med rättsliga och polisiära åtgärder.
EnglishSo the policing layer around the problem becomes the real threat of the act.
Så övervakningsdelen av problemet blir det verkliga hotet från lagförslaget.
EnglishBut that sort of approach to policing alas is not what is required in Kosovo.
Men den sortens inställning är tack och lov inte vad som behövs i Kosovo.
EnglishIt would appear to be absolutely vital to send in a UN policing force immediately.
Inrättandet av en FN-polisstyrka med omedelbar verkan är i det avseendet en nödvändighet.
EnglishObsessive policing of the borders under these circumstances will not solve the problem.
En överdriven bevakning av gränserna under dessa omständigheter löser inte problemet.
EnglishSince then, bit by bit, it has been given executive and policing powers.
Sedan dess har det steg för steg fått exekutiva och polisiära befogenheter.
EnglishWe seek a just world order in which there may be a need for policing actions.
Vi eftersträvar en rättvis världsordning där det kan finnas behov av polisiära ingripanden.
EnglishBut policing is still only between the hours of 9 p. m. and 3 a. m.
Det finns dock fortfarande bara polisövervakning mellan klockan 21 och 03.
EnglishAre we, as authorities, then going to impose such a policing task on those kinds of companies?
Ska alltså vi som myndigheter lägga en sådan polisiär uppgift på den typen av företag?
EnglishThey will continue unless we have effective policing of these rules and regulations.
De kommer att fortsätta om vi inte har en effektiv uppföljning av dessa regler och bestämmelser.
EnglishThe other speech concerned the issue of policing in Northern Ireland.
Det andra anförandet rörde frågan om polisens verksamhet i Nordirland.
EnglishThe Irish navy has the responsibility of policing some 20 % of EU coastal waters.
Den irländska flottan har ansvaret för övervakningen av cirka 20 procent av gemenskapens kustvatten.
EnglishProper and efficient policing constitutes the basis for this policy.
Ett korrekt och effektivt polisarbete utgör grunden för denna politik.
EnglishFinally, I plead for cross-European action at the policing level.
Till sist vädjar jag om övergripande europeiska åtgärder på det strategiskapande planet.
EnglishI did not know that the chair's role was to carry unnecessary policing, as if we were at school.
Jag visste inte förrän idag att ordförandens roll är att hålla upprop som i ett klassrum.
EnglishSo there you have an instrument that was still missing from the spectrum of Commission policing!
Det är ett instrument som kommissionens polisiära arsenal ännu saknar!
English• abolishing the right of veto in the sectors of policing and judicial cooperation in criminal matters.
• avskaffandet av vetorätten inom polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet.
EnglishYet everyone knows that no amount of policing can halt the flow of people who are in fear of their lives.
Men ingen polisåtgärd kan stoppa människor som hotas av döden, det vet alla.