EN to prove
volume_up
[proved|proved] {verbo}

1. general

In the course of time these figures may even prove to be overestimates.
Dessa uppskattningar kan med tiden till och med visa sig vara överdimensionerade.
I believe this will prove to be a significant contribution to improving the environment.
Det tror jag kommer visa sig vara ett viktigt bidrag till förbättringen av miljön.
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Detta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
That has been proven in the past and we will continue to prove it in the future.
Det har bevisats tidigare, och vi kommer att fortsätta att bevisa det i framtiden.
It is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Särskilt svårt är det dock för oss att bevisa att det sker på arbetsplatserna.
This would prove their concrete determination to make progress on this issue.
Det skulle bevisa deras konkreta beslutsamhet att gå vidare i frågan.
to prove (también: to manifest, to turn out, to turn up)
This could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Detta skulle på lång sikt kunna visa sig vara raserande för detta lovande initiativ.
I believe this will prove to be a significant contribution to improving the environment.
Det tror jag kommer visa sig vara ett viktigt bidrag till förbättringen av miljön.
In the course of time these figures may even prove to be overestimates.
Dessa uppskattningar kan med tiden till och med visa sig vara överdimensionerade.
We are reluctant to prove the European Parliament's strength.
Europaparlamentet tvekar att ge prov på sin styrka.
In many ways our diversity has proved to be our strength in recent years.
På många sätt har vår mångfald visat sig bli vår styrka under de senaste åren.
We must prove that Europe has the strength and the focus to withstand global pressures and to face up to global challenges.
Vi måste visa att Europa har styrka och fokus nog att stå emot globala påtryckningar och hantera globala utmaningar.
Future developments will very likely prove the inadequacy of Article K.9.
Utvecklingen kommer med all sannolikhet att påvisa ofullkomligheten i artikel K 9.
How does the Commission intend to prove there has been a 10% increase in imported goods into the South Korean market?
Hur tänker kommissionen påvisa en 10-procentig ökning av importen på den sydkoreanska marknaden?
Where they exist, these analyses do not prove that the overall creation of real jobs is due to the actions financed.
I de fall sådana analyser existerar lyckas de inte påvisa att de riktiga arbetstillfällen som skapats är en följd av stödåtgärderna.
to prove
In such a way, the role proposed for Parliament will ensure that this body will remain under close scrutiny and that it will prove to be as legitimate as possible.
På så vis kommer den roll som parlamentet förslås spela att fungera som en garanti för att detta organ skall granskas ingående och att det kommer att befinnas vara så legitimt som möjligt.

2. gastronomía

to prove

Sinónimos (sueco) para "prov":

prov

Ejemplos de uso para "to prove" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must convince them that putting off those reforms would prove more expensive.
Vi måste övertyga dem om att det skulle vara dyrare att skjuta upp reformerna.
EnglishAll these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
Alla dessa siffror visar att det nu är nödvändigt att införa bindande åtgärder.
EnglishHealthcare systems are also cause for concern, as they often prove inadequate.
En annan oroande fråga är att hälso- och sjukvårdssystemen ofta är otillräckliga.
EnglishNobody can say today which of the two will ultimately prove the more dangerous.
I dag kan ingen säga, vilken av de båda som i slutändan kommer att vara farligast.
EnglishParliament and the Committee on Development prove this every day in their work.
Parlamentet och utskottet för utveckling bevisar dagligen detta i sitt arbete.
EnglishLet us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
Låt oss hoppas att vi är kapabla att förvandla svårigheterna till möjligheter.
EnglishI agree with you that the period of reflection is likely to prove fruitless.
Jag instämmer i att perioden för eftertanke troligtvis kommer att vara fruktlös.
EnglishJordan has to prove to its public that the peace it has opted for will benefit them.
Jordanien bör framhäva fördelarna med den fred man ville ha för sina medborgare.
EnglishThis amendment may be adopted should the Commission's reply prove unsatisfactory.
Detta ändringsförslag kan godkännas om kommissionens svar inte är tillfredsställande.
EnglishThe macroeconomic indicators and nature of the political debate prove this.
De makroekonomiska indikatorerna och den politiska debattens karaktär bevisar det.
EnglishMaybe a visit to the Committee on International Trade would prove appropriate.
Kanske ett besök i utskottet för internationell handel kunde vara lämpligt.
EnglishHowever, regulating and enforcing these agreements will prove a challenge.
Att reglera och driva igenom dessa avtal kommer emellertid att bli en utmaning.
EnglishDoes this prove that the deficiencies in implementing the budget are on the increase?
Bevisar detta, att bristerna tilltar när det gäller genomförandet av budgeten?
EnglishHow do you prove that it was not material protected by copyright that you sent?
Hur bevisar du att det inte var upphovsrättsskyddat material du skickade?
EnglishWe assume that accession to the WTO will prove possible before the end of this year.
Vi förmodar att en anslutning till WTO kommer att bli möjlig före slutet av detta år.
EnglishIt is directives such as these which prove their worth in the eyes of the public.
Det är direktiv av det här slaget som är värdefulla i allmänhetens ögon.
EnglishFirstly, the costs of keeping such a quality mark updated may prove to be considerable.
Dels kan kostnaderna för att hålla en sådan kvalitetsstämpel uppdaterad vara höga.
EnglishIf, however, we held the debate as early as 10 October, it might not prove possible.
Om vi emellertid debatterar så tidigt som den 10 oktober kan det bli svårt.
EnglishSuch areas may prove highly conducive to the establishment of centres of excellence.
Sådana områden kan bidra mycket stort till inrättandet av kompetenscentrum.
EnglishRecent times and developments on the financial markets prove that we are right.
Den senaste tidens händelser på finansmarknaderna visar att vi har rätt.