EN

pulp {sustantivo}

volume_up
pulp (también: wood pulp)
Out of a ton of straw you can create half a ton of paper pulp and a quarter of a ton of bioethanol.
Från ett ton halm kan man utvinna en halvt ton pappersmassa och en fjärdedels ton bioetanol.
In future the biorefineries will thus produced other valuable products from biomass, in addition to paper and pulp.
I framtidens bioraffinaderier produceras således även andra värdefulla produkter från biomassa, förutom papper och pappersmassa.
Main exports include telecoms equipment and engineering products, paper, pulp and lumber, glassware, stainless steel and ceramics.
Till de viktigaste exportvarorna hör telekomutrustning och maskinprodukter, papper, pappersmassa och timmer, glasvaror, rostfritt stål och keramik.
pulp (también: mush)
Today, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.
Nu har fruktkött från transgena sockerbetor saluförts i Nederländerna, fast denna saluföring var förbjuden.
Put a lemon under high pressure, though, and in no time at all, all that will be left is juice and pulp.
Men om man utsätter en citron för stort tryck så tar det inte lång tid innan det bara är saft och fruktkött kvar.
pulp (también: wood pulp)
A marsh will produce roughly the same amount of peat in a year as a forest does wood pulp per unit area.
På en mosse växer det årligen ungefär lika mycket torv per arealenhet som det växer trämassa i en skog.
pulp (también: dental pulp)
volume_up
pulpa {gén. com.}

Sinónimos (inglés) para "pulp":

pulp

Ejemplos de uso para "pulp" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis project deals with analysis and modeling of process variations in the pulp and paper industry.
Detta projekt behandlar analys och modellering av processvariationer i massa- och pappersindustrin.
EnglishAfter the citrus pulp scandal, the Member States themselves requested that the Commission should act.
Efter skandalen med citruspressmassan begärde medlemsstaterna själva att kommissionen skulle agera.
EnglishCitrus pulp is used as a feed for dairy cows and this is how dioxin ended up in milk for public consumption.
Citruspressmassa tjänar som foder till mjölkkor, och på så sätt hamnade dioxin i konsumtionsmjölk.
EnglishIn Sweden, the manufacture of pulp has traditionally used wood residues for burning in the manufacturing process.
Vid massaframställning i Sverige används traditionellt trärester för förbränning i processen.
EnglishThe rest is eucalyptus for producing wood pulp for paper, and also that extraordinary tree, the cork oak.
Resten utgörs av eukalyptus som används vid pappersmassaproduktion, samt det förträffliga trädet korkek.
EnglishThe drum rotates fairly slowly, sunken into a tray, where a pulp with magnetic particles is pumped up from below.
Denna roterar förållandevis sakta, nedsänkt i ett tråg där en pulp med magnetiska partiklar pumpas upp.
EnglishThe extraction conditions were set in a range suitable with the current pulp process at Smurfit Kappa Kraftliner.
The extraction conditions were set in a range suitable with the current pulp process at Smurfit Kappa Kraftliner.
EnglishOne of the most interesting concepts is the integrated production of pulp and paper products and transportation fuels.
Ett av de mest intressanta koncepten bygger på en integrerad produktion av massa- /pappersprodukter och biodrivmedel.
EnglishYou can be active in the operation, development or management position in the pharmaceutical, chemical, paper and pulp industry.
Du kan vara verksam inom drift, utveckling eller i chefsposition inom läkemedels-, kemikalie-, pappers- och massaindustrin.
EnglishSEKAS possesses expertise in several areas such as power and energy, utilities, environment, transport, telecoms, and pulp and paper.
SEKAS erbjuder sektorsspecifik erfarenhet inom sektorer såsom energi, miljö, vatten, transport, telekommunikation och skog.
EnglishA large research effort is also underway to examine the organic material that exists in the wet streams of paper and pulp mills.
En stor forskningsinsats görs också för att undersöka det organiska material som finns i pappers- och massabrukens våta strömmar.
EnglishThe project ModPulp focuses on methods for modelling of the grinding process with a combination of structural and particle based numerical method.
Fokus i projektet ModPulp är att kombinera olika numeriska metoder för att representera struktur, pulp och charg.
EnglishOnce again, this amendment has been prompted by a minor scandal, namely the importing of citrus pulp from Brazil contaminated with dioxin.
För orsaken till denna ändring ligger framför allt i en skandal, nämligen införseln av dioxinsmittad citruspressmassa från Brasilien.
EnglishThe long-term objective is to improve the understanding of how various pulp properties affect quality parameters of the final paper product.
Det långsiktiga målet är att öka förståelsen för hur olika massaegenskaper påverkar kvalitetsparametrar för den slutliga pappersprodukten.
EnglishAFM creates unmatched multi-functional materials for the engineering, pulp & paper, energy, and IT industries and life sciences technology.
AFM skapar oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, pappers, energi-, och IT-branscherna samt livsvetenskapernas teknologi.
EnglishSuch processes will open up for efficient small scale production of renewable fuels and chemicals at for instance all the pulp mills in Sweden.
Such processes will open up for efficient small scale production of renewable fuels and chemicals at for instance all the pulp mills in Sweden.
EnglishI might add that it is generally not the core of a fruit that is interesting, but its pulp, so creating a smaller core Europe is not a way out.
Jag kan tillägga att det i normala fall inte är fruktens kärna som är intressant, utan fruktköttet, så att skapa ett mindre kärn-Europa är inte en bra lösning.
EnglishSorted community waste and, for example, the fibrous pulp sludge that is produced in forest industry processes serve as good fuel supplements for many heating plants.
Sorterat kommunalt avfall och bland annat fiberhaltigt slam från skogsindustrins processer är bra tillskottsbränsle till andra bränslen i många värmeverk.
EnglishIn the case of operations with a significant impact on their surroundings, such as nuclear power plants or pulp mills, the government is responsible for granting licences.
När det gäller verksamheter som har stor påverkan på omgivningen, till exempel kärnkraftverk eller massafabriker, är det regeringen som fattar beslut.
EnglishAfter all, a number of years ago, it became clear that citrus pulp from Brazil, which was contaminated with dioxin, had ended up in animal feed in the Netherlands, Belgium and in Germany.
För några år sedan framkom det ju att dioxinsmittad citrusmassa från Brasilien hade blandats i kreatursfoder i Nederländerna, Belgien och Tyskland.