Cómo se dice "to reassure" en sueco

EN

"to reassure" en sueco

EN to reassure
volume_up
[reassured|reassured] {verbo}

to reassure
There has never been such a need to reassure consumers that the meat they are consuming is safe to eat.
Behovet av att nytt försäkra konsumenterna om att det kött de konsumerar är ofarligt har aldrig varit så stort.
Finally, let me reassure you again that the Commission is firmly committed to implementing the pact rigorously and even-handedly.
Låt mig slutligen nytt försäkra er att kommissionen är fast besluten att genomföra pakten kraftfullt och enhetligt.
I should like to reassure the House that it is not only the list of attendance that can be accessed by Parliament and members of the public.
Jag vill nytt försäkra parlamentet om att det inte bara är närvarolistan som parlamentet och allmänheten kan få tillgång till.
However, I can reassure and console the Members of the European Parliament and say that these issues have not been forgotten.
Jag kan emellertid lugna, trösta eller uppmuntra Europaparlamentets ledamöter att när det gäller själva arbetet har dessa frågor inte glömts bort.
By reassuring investors about those practices, by no means unknown in many Union financial markets, the directive will encourage more cross-border share ownership.
Genom att försäkra investerarna om denna praxis, som ingalunda är okänd på många ekonomiska marknader inom unionen, kommer direktivet att uppmuntra till mer gränsöverskridande aktieägande.
In aiming, however, to promote what could be seen as progress, the report also places emphasis on opening the sector to competition and on reassuring private investors.
Då syftet med betänkandet är att främja något som kan ses som utveckling betonas också möjligheten att öppna området för konkurrens och att uppmuntra privata investerare.
to reassure
The Commissioner tried to reassure us yesterday evening.
Kommissionsledamoten försökte inge ny tillförsikt igår kväll.

Ejemplos de uso para "to reassure" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
De uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
EnglishI would like to reassure all Members who have spoken about possible sanctions.
Jag skulle vilja lugna parlamentsledamöterna som talat om eventuella sanktioner.
EnglishI can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Jag kan emellertid försäkra dig om att vi följer den här frågan mycket noga.
EnglishI would like to hear the Commissioner today reassure us on a number of points.
Jag skulle vilja att kommissionsledamoten i dag försäkrar oss om ett antal punkter.
EnglishWe need to reassure our citizens that we want to maintain high standards in Europe.
Vi måste försäkra våra medborgare att vi vill upprätthålla höga normer i EU.
EnglishReassure us that people in developing countries have a right to healthcare.
Försäkra oss på nytt om att människor i utvecklingsländer har rätt till hälsovård.
EnglishCan the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
Kan kommissionen försäkra oss om att den inte kommer att dra sig undan detta ansvar?
EnglishYou tell us that this revision of the Treaties is essential to reassure the markets.
Du uppger att denna revidering av fördragen är nödvändig för att lugna marknaderna.
EnglishThis should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Detta bör skapa förtroende hos alla som är intresserade av att frågan får en lösning.
EnglishI wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
Jag kan försäkra er alla om att minsta samröre med honom bekräftar detta.
EnglishLet me reassure you that I shall be pursuing this course of action most conscientiously.
Ni kan vara säkra på att jag mycket medvetet kommer att följa upp denna insats.
EnglishIn times of crisis, politicians need to be seen to do things so as to reassure the public.
I kristider måste man se att politikerna gör någonting för att lugna allmänheten.
EnglishOur role should be to accompany, reassure and assist those who are fleeing dictatorships.
Vår roll är i stället att åtfölja, garantera, hjälpa dem som flyr från diktaturer.
EnglishI can reassure him, however, as regards the moratorium on the death penalty.
Jag kan däremot komma med ett lugnande besked när det gäller moratoriet för dödsstraff.
EnglishI would like to reassure those of you who have any doubts concerning a certain matter.
Låt mig också lugna dem av er som har blivit bekymrade med anledning av en viss fråga.
EnglishI just want to reassure you that the College of Quaestors is taking care of it.
Jag vill bara försäkra er om att kvestorskollegiet tar itu med detta.
EnglishIt is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
Det är också nödvändigt att övertyga de människor i tredje världen som köper våra produkter.
EnglishHis interventions always reassure me that we are indeed on the right track.
Hans inlägg stärker mig alltid i övertygelsen om att vi är på rätt väg.
EnglishI wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
Jag vill också försäkra Mihael Brejc om att vi tydligt har identifierat dem som är ansvariga.
EnglishLet me reassure you on that point - and I speak for President Barroso too.
Låt mig lugna er på den punkten - och jag talar även för ordförande José Manuel Barroso.