EN

to start [started|started] {verbo}

volume_up
We have to start looking outside and to start building on the real strengths of our technology.
Vi måste börja leta utanför EU och börja bygga på vår teknologis verkliga styrka.
They should start planning now and start introducing controls that are absolutely essential.
De måste redan nu börja planera och införa de kontroller som är absolut nödvändiga.
Is the Council going to start performing magic or are people going to start juggling the emission figures?
Skall rådet börja trolla eller skall man börja tricksa med utsläppssiffrorna?
I would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
Först har vi bedömningen av 1996 års reform, som jag helt kort vill in på.
The Doha Conference in a few weeks should enable it to start moving forward again.
Dohakonferensen om några veckor bör ge oss möjlighet att börja framåt igen.
I think we should now move to adopting the Directive and start implementing it.
Jag anser att vi nu bör vidare till att anta direktivet och börja införliva det.
Let us give unconditional aid to the population and kick-start the economy.
Låt oss ge befolkningen ett ovillkorligt bistånd och hjälpa ekonomin på fötter igen.
Parents are motivated to start learning again in order to help their children at school.
Föräldrar motiveras att börja lära sig igen för att kunna hjälpa sina barn i skolan.
We are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
Vi hoppas att vi på så sätt verkligen kommer att kunna börja hjälpa offren.
Therefore it is not just like starting a taxi firm to start an airline.
Att starta ett flygbolag är därför inte samma sak som att starta ett taxiföretag.
It was very important to start with the media project that we financed.
Det var mycket viktigt att starta med det medieprojekt som vi har finansierat.
Unable to start a java applet: the version number for yourclasses is wrong.
Kan inte starta en Java-applet: fel versionsnummer förklasserna.
On the question of enlargement, I have said we want to start the negotiations.
Angående utvidgningen: Jag har sagt att vi vill påbörja förhandlingarna.
The Commission will start consultations on those action plans very soon.
Kommissionen kommer att påbörja överläggningarna om dessa handlingsplaner mycket snart.
We welcome the fact that Europol has finally been able to start work.
Vi välkomnar det faktum att Europol till slut har kunnat påbörja sitt arbete.
I am indeed leaving for Moscow, where the Summit is due to start tomorrow evening.
Jag skall just resa till Moskva, där toppmötet kommer att äga rum i morgon.
However, this is only the start of what remains a long and problematic journey.
Det är dock bara början på en lång och problematisk resa.
   – Mr President, the neoconservatives warned us that Baghdad was the start of their journey.
De nykonservativa varnade oss för att Bagdad bara var en början på deras resa.
Let me make two observations before I start, two things I find really regrettable.
Låt mig först komma med två kommentarer, två punkter som jag anser vara beklagliga.
Jag måste till att börja med komma med ett tråkigt meddelande.
In order to even start resolving this issue, the Union needs, however, to provide funds and not only to make promises.
För att ens kunna börja lösa frågan måste dock EU erbjuda lämpliga medel och inte bara komma med löften.
I have confidence that the Turkish Authorities will embark upon this journey with an open mind and that 3 October will provide the opportunity to start afresh.
Jag är säker på att de turkiska myndigheterna kommer att ge sig ut på den här resan med ett öppet sinne och att vi får möjlighet att börja om på ny kula den 3 oktober.
We must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
Vi får inte bli upprörda och fara i väg bara för att ett förfarande har inletts.
What started off as a minor outbreak has spread all over the islands, with the majority of palm trees in danger.
I början var omfattningen måttlig, men plågan har nu spritt sig runt om på öarna med resultatet att de flesta palmer nu är i fara.
Finally, I would like to point out the danger of wishing to regulate and frame too much in advance of the start of the third phase of EMU.
Till sist vill jag peka på faran av att i förväg vilja reglera och omhägna för mycket med tanke på starten av EMU: s tredje etapp.
In order to have a competitive digital agenda we must start from the people.
För att kunna få en konkurrenskraftig digital agenda måste vi utgå från folket.
However, I feel that we need to start with the reality that these games exist.
Dock känner jag att vi måste utgå från verkligheten att dessa spel existerar.
Are the financial perspectives going to start from scratch?
Skall de finansiella perspektiven utgå från noll?
Pull up a range in the table, start this function, select the Matrix field and click End.
Dra upp ett område i tabellen, välj den här funktionen, markera fältet matris och klicka på OK.
We have already started work on a document outlining the policy.
Vi har redan börjat arbeta med ett dokument för att dra upp riktlinjerna för politiken.
For a start, the Council's authority to draw up guidelines should be done away with, as, secondly, should Article 9's restriction on control by the Court of Justice.
För det första: Europeiska rådets befogenhet att dra upp riktlinjer bör strykas.
I quote your words one last time, Mr President, you said, 'let us have the courage to make a new start together'.
Jag citerar era ord en sista gång, herr talman, när ni sade ”låt oss ha modet att tillsammans bryta upp på nytt”.
to start (también: to fly)
SV

start {género común}

volume_up
1. general
Det är verkligen beklagligt att systemets start har skjutits upp.
It is indeed regrettable that the start of this system has been delayed.
Trots en mycket dålig start anser jag att kompromisstexten är tillfredsställande.
Despite a very bad start, I think the compromise text is satisfactory.
Trots en försenad start har programmet Ungdom visat sig vara ett ovärderligt program.
Despite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
start (también: början, inledning, begynnelse)
Unionen förordar att omfattande WTO-förhandlingar skall startas år 2000.
The Union supports the commencement of broad-based WTO talks to take place in 2000.
De fem år som föredraganden hänvisar till är de fem år som förflöt mellan de utvärderade projektens start och den slutliga utvärderingen.
The five years cited by your rapporteur refer to the period between the commencement of the projects evaluated and the final evaluation.
start (también: inkörning)
start (también: lansering, sjösättning)
De gör det möjligt för oss att rösta för eurons start med elva medlemsstater.
It makes it possible for us to agree to launching the euro with 11 Member States.
Launching Netscape Messenger
förklaring 23 om unionens framtid och starten för en " omfattande och ingående debatt ";
Declaration 23 on the future of the Union, and the launching of a wide-ranging and in-depth debate;
start (también: början, utgångspunkt)
Man ville att diskussionerna skulle vara mer öppna redan från start.
It did want discussions to be more open from the outset.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’ s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
start (también: början, startande, igångsättning)
Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.
If you want to pursue an academic carrier LTU is an excellent starting point.
Denna strid måste utkämpas på politisk nivå, med start i Genève.
This is a battle that must be fought at a political level, starting in Geneva.
Sedan visas hela bildserien igen, med start från bild 1.
Then the whole sequence begins again, starting from image 1.
2. aviación
start (también: uppskjutning)

Sinónimos (sueco) para "start":

start

Ejemplos de uso para "to start" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLet this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Låt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
EnglishClaude Turmes referred at the start of his speech to Martin Luther King's dream.
Claude Turmes talade i inledningen av sitt anförande om Martin Luther Kings dröm.
EnglishPresident Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
President Karzais installationstal var ett välkommet löfte om en sådan nystart.
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
EnglishI mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?
Jag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?
EnglishWe have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.
EnglishIn any case, the fax number must start with the characters @@# and end with @@.
Faxnumret måste i varje fall inledas med tecknen @@# och avslutas med tecknen @@.
EnglishI would like to start by commenting on the way the Council deals with Parliament.
Jag vill börja med att kommentera det sätt på vilket rådet behandlar parlamentet.
EnglishThat trend has to be reversed, and I think that these proposals are a good start.
Denna trend måste vändas, och därför är dessa förslag - tror jag - en god början.
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Sådana spänningar och problem måste lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
EnglishWe hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers.
Vi hoppas att även utbetalningarna till bönderna skall kunna komma i gång i år.
EnglishHowever, one must at least try to make a start to change things to some extent.
Men vi måste åtminstone börja försöka att i någon mån förändra saker och ting.
EnglishI wanted to say that right at the start before I come to my points of criticism.
Jag ville börja med att säga detta innan jag övergår till mina kritiska synpunkter.
EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
Denna budget kommer att bidra till att bekämpa arbetslöshet och få igång ekonomin.
EnglishI therefore call on Parliament to start preparing for this challenge right now.
Jag uppmanar därför parlamentet att börja förbereda sig för denna utmaning nu.
EnglishFor a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
Till att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.
EnglishSo in the process, I start thinking, well what else might they know about me?
Mitt i detta började jag fundera över vad mer de skulle kunna vilja veta om mig.
EnglishI should like to start with the Commission' s views on the first 44 proposals.
Jag vill börja med kommissionens ställningstagande till de första 44 förslagen.
EnglishMr President, I should like to start by congratulating Mr Cashman on his report.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att gratulera Cashman till hans betänkande.
EnglishIndustries and vulnerable sectors have to start working much better together.
Industrier och sårbara sektorer måste börja samarbeta på ett mycket bättre sätt.