Cómo se dice "upcoming" en sueco

EN

"upcoming" en sueco

EN

upcoming {adjetivo}

volume_up
That is also why I particularly welcome the upcoming conference, mentioned earlier.
Därför välkomnar jag särskilt den kommande konferensen, som nämndes tidigare.
This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework.
Detta gäller även för den kommande översynen av den fleråriga budgetramen.
The Commission will address these issues in its upcoming legislative proposals.
Kommissionen kommer att ta upp dessa frågor i de kommande lagförslagen.

Sinónimos (inglés) para "upcoming":

upcoming

Ejemplos de uso para "upcoming" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishA plan for upcoming courses is under way and will be available on the website shortly.
Ett schema för de närmaste två åren är på väg och kommer att läggas upp inom kort.
EnglishThat is precisely the upcoming accession of Croatia to the European Union.
Ett exempel på detta är just Kroatiens förestående anslutning till EU.
EnglishOn the positive side is the support that upcoming technologies have gained across the whole of Parliament.
En av de positiva aspekterna är att nya tekniker har fått stöd av hela parlamentet.
EnglishIt underlines the tasks that lie before us in the upcoming period from the perspective of the citizens.
Det betonar de uppgifter som vi har framför oss den närmaste tiden från ett medborgarperspektiv.
EnglishI wholeheartedly support the proposal to increase the European Union's budget in the upcoming budgetary perspective.
Jag stödde helhjärtat förslaget att öka EU-budgeten i den nya budgetramen.
English. - The upcoming Council meeting is indeed a very important one.
Rådets möte är verkligen mycket viktigt.
EnglishAdoption of the Charter is particularly important in the context of the upcoming Polish Presidency.
Det är särskilt viktigt att stadgan antas mot bakgrund av att Polen ska ta över ordförandeskapet i juli 2011.
EnglishFurthermore, the conduct of the upcoming presidential elections could possibly cast a shadow on our relations.
Vi hoppas att de kommer att göra rätt val: att de skall välja demokrati och utveckling, rättvisa och rättssäkerhet.
EnglishIf you are interested of upcoming events and seminars please register to the CARER-email list.
Vill du ha inbjudningar till seminarier och fortlöpande information om CARERs verksamhet, anmäl dig till CARERs e-postlista på denna sida.
EnglishFor three years he had to spend ten to twelve hours a day making footballs for the upcoming Olympic Games.
I tre års tid var han tvungen att arbeta tolv timmar om dagen med att tillverka fotbollar till de förestående olympiska spelen.
EnglishThe upcoming elections will constitute an important test of the robustness of its institutions and its democratic culture.
Det förestående valet kommer att fungera som ett viktigt test av stabiliteten hos institutionerna och den demokratiska kulturen i Moldavien.
EnglishThe situation in Iraq and the upcoming difficult situation with Iran do not help to improve the stability of the region.
Situationen i Irak och den svåra situation som håller på att uppstå när det gäller Iran bidrar inte till att förbättra stabiliteten i regionen.
EnglishDuring the upcoming meeting of the Committee on Regional Policy, the Romanian Udrea will come to discuss this with us.
Vid nästa sammanträde i utskottet för regional utveckling får vi besök av rumänskan Elena Udrea, som kommer hit för att överlägga om detta med oss.
EnglishThe EU attaches great importance to the upcoming UN Conference on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.
EU tillskriver stor betydelse åt den stundande FN-konferensen om den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen i alla former.
EnglishThe European Union is facing the upcoming retirement of generations of researchers in Europe, with no prospect of their complete replacement.
Inom kort kommer ett stort antal forskare i Europa att gå i pension och EU står inför problemet att inte ha tillräckligt med ersättare.
EnglishIt is not acceptable to finance the upcoming instrument for cooperation with industrialised countries by taking money from development aid.
Det är inte acceptabelt att finansiera ett framtida instrument för samarbete med industriländer genom att ta pengar från utvecklingsbiståndet.
EnglishIt is clear that the upcoming EU 2020 strategy needs to outline a clear commitment regarding gender-equality mainstreaming in all European policies.
Det är uppenbart att framtidsstrategin EU 2020 bör innehålla ett tydligt engagemang för ett jämställdhetsperspektiv i all EU-politik.
English(BG) The upcoming French Presidency of the European Union comes at a critical time for the European intergration process on the Old Continent.
(BG) Det förestående franska ordförandeskapet i EU inleds vid en kritiskt tidpunkt för den europeiska integrationsprocessen på den gamla kontinenten.
EnglishSecondly I think it is important to make sure that bringing the Euro-Mediterranean Partnership to life is on the agenda for the upcoming Council.
Vi måste också se till att få upp frågan om att väcka liv i partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet på föredragningslistan för nästa rådsmöte.
EnglishOur own country, Ireland, has benefited to a certain extent, and particularly the globalisation funds, which should be upcoming, are an example of that.
Vårt eget land, Irland, har i viss mån dragit nytta av hjälpen, och särskilt globaliseringsmedlen, som borde vara på gång, är ett exempel på det.