Cómo se dice "analizować" en inglés

PL

"analizować" en inglés

PL analizować
volume_up
[analizuję|analizowałbym] {verbo imperfectivo}

Komisja będzie w dalszym ciągu analizować związek między cenami żywności a cenami energii.
The Commission will continue to analyse the link between food prices and energy prices.
W takim właśnie kontekście powinniśmy analizować przedmiotową umowę, która jest najszerzej sformułowaną z dotychczas uzgodnionych.
It is in this context that we should analyse this agreement, which is the widest-ranging one agreed to date.
Odkąd 1 grudnia wszedł w życie traktat lizboński, musimy analizować i zwiększać zdolność naszej Unii do integracji.
Once the Treaty of Lisbon has come into force on 1 December, we must analyse and increase our Union's integration capacity.
analizować (también: przeanalizować, zrobić analizę)
Możemy analizować węglan który tworzy koral, jest też masa innych rzeczy, które możemy robić.
We can analyze the carbonate that makes up the coral, and there's a whole bunch of things we can do.
Dopiero zaczynamy analizować wszystkie te dane.
We've only just begun to analyze all of this data.
Zaczęliśmy więc analizować przyczyny.
And so we started to analyze why.
Nigdy wcześniej nie analizowano nas, ludzi Zachodu, tak dokładnie.
Never before have we in the west been so scrutinized.
Analizujemy ją tylko na tyle, ile to niezbędne, często z bardzo dobrych powodów, czasem przez niezrozumienie braków w naszym życiu.
We parse it out on an as-needed basis, sometimes for very good reasons, other times just because we don't understand the gaps in our lives.
Kod śledzenia Analytics analizuje link przychodzący w celu uzyskania określonych informacji dotyczących kampanii.
The Analytics tracking code parses the incoming link to obtain the campaigninformation that you have specified.
Kod śledzenia nie analizuje tylko linków osadzonych w e-mailach czy płatnych słów kluczowych, ale także informacje o słowach kluczowych z linków bezpłatnych.
The tracking code is not limited to parsing links that you embed inemails or paid keywords, but also parses keyword information fromorganiclinks.
analizować (también: sprawdzać, przeszukiwać, badać, przeglądać)
Dlatego jeżeli Urząd wprowadzi nowe wytyczne, my będziemy je uważnie analizować.
Therefore, if the agency puts forward a new guideline, we will study it very attentively.
I to jest jeden z pierwszych obrazków jaki stworzyliśmy do analizowania tego fenomenu.
And this is one of the first images we made to study this phenomenon.
Badanie będzie także analizować potencjalne powiązania pomiędzy równoległym handlem farmaceutycznym a pojawianiem się podrobionych leków.
The study will also examine potential links between pharmaceutical parallel trade and the appearance of counterfeit medicines.

Ejemplos de uso para "analizować" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishDlatego też należy postrzegać je łącznie, analizować łącznie i łącznie je omawiać.
They can therefore be seen together, examined together and debated together.
PolishDokładnie w tym kontekście powinniśmy analizować budżet na 2012 rok.
It is in exactly this context that we have to look at the budget for 2012.
PolishGdybyśmy mieli je ponownie analizować, byłby to gigantyczny krok wstecz i powiew przeszłości.
It would be one gigantic leap backwards and a whiff of the old times if this were reintroduced.
PolishUnia Europejska musi nieprzerwanie analizować politykę handlową i jej wpływ w tym zakresie.
The European Union must constantly re-evaluate its trade policies and the impact they have in this regard.
PolishDlatego ma on szczególne znaczenie: jest to budżet, który obywatele Europy będą ściśle analizować.
It therefore has a special significance: it is a budget which European citizens will examine closely.
PolishMusimy zacząć analizować wszystkie możliwe źródła energii pod kątem roli, jaką mogą odgrywać.
We must adopt an attitude of considering all possible energy sources in terms of the role that they can play.
PolishNależy koniecznie analizować GNSS pod względem wszystkich możliwych wymiarów, w jakich może być zastosowany.
The GNSS cannot fail to be analysed across all of the many dimensions in which it may be applied.
PolishDlatego powstaje pytanie, czy dysponujemy wystarczającą pewność siebie, by analizować te dane samodzielnie.
Therefore, the question arises as to whether we are self-confident enough to evaluate it ourselves.
PolishW nadchodzącym okresie trzeba będzie bardzo dokładnie analizować wszystkie napływające dane i rozwój sytuacji.
A very thorough analysis of all incoming data and developments over the period ahead is warranted.
PolishPotrzebujemy ludzi, którzy potrafią analizować ogromne bazy danych.
They're normally backroom or basement hardware service providers, but they need to be elevated to software strategists.
PolishWraz z Komisją będzie analizować sytuację w Zimbabwe podczas następnego posiedzenia Rady 22 lipca.
Together with the Commission, we shall be examining the situation in Zimbabwe at the next Council meeting on 22 July.
PolishDzięki strategicznie rozmieszczonym kamerom można z łatwością rejestrować i analizować działania oraz zachowania klientów.
With strategically placed cameras, it is easy to record and measure customer activity and behavior.
PolishMusi być tak zorganizowana, ponieważ my, Europejczycy, nie jesteśmy w stanie samodzielnie analizować tych danych.
It has to be organised like this because we Europeans are not in the position to evaluate the data ourselves.
PolishNależy jednak koniecznie analizować GNSS pod względem wszystkich możliwych wymiarów, w jakich może być zastosowany.
However, the system cannot fail to be analysed across all of the many dimensions in which it may be applied.
PolishMożna też analizować trendy czasowe.
Another way of looking at it is looking at time trends.
PolishPo raz kolejny słyszę, jak rządy mówią, że nie możemy analizować ich danych statystycznych lub procedur budżetowych.
Once again, I can hear governments saying that we cannot investigate their statistics or their budgetary procedure.
PolishNie starajmy się analizować dorobku wspólnotowego przed końcem 2009 r., lecz wyślijmy sygnał przed przyszłorocznymi wyborami.
Do not comb through the acquis until the end of 2009, but send out a signal before the election next year.
PolishMyślę natomiast, że my - żyjąc w krajach o wysokich podatkach - musimy analizować inne modele, takie jak podatki liniowe.
Instead, I think that we who live in high-taxation countries should look at other models, such as a flatter tax.
PolishZacząłem analizować biomechanikę.
That set me on the road to examining biomechanics.
PolishInformacje trzeba zbierać i analizować we właściwych miejscach, ale musimy być tu uważni, by nie dopuścić do nadużyć.
The information must, in fact, be collected and analysed in the right places, but we have to remain watchful to prevent abuse.