Cómo se dice "czuć" en inglés

PL

"czuć" en inglés

PL czuć
volume_up
[czuję|czułbym] {verbo}

1. general

Im bardziej bezkarni będą się czuć, tym bardziej będzie wzrastała ich liczba.
The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.
As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
(śmiech) Nie mogłam sobie pozwolić czuć się ponad tymi chłopakami.
(Laughter) So, I couldn't let myself feel condescending towards these boys.
Czułam nawet pewnego rodzaju wstyd z tego powodu.
And I even felt a sense of shame because of that.
Wszystkie moje zmysły czują i żyją w podobny sposób w jaki może czuć je niemowlę - to uczucie harmonii.
All my senses are alert and alive in much the same way as an infant might feel -- that feeling of oneness.
Wszyscy czujemy, czym jest płaska, euklidesowa przestrzeń.
You all have a sense of what a flat space is, Euclidean space is.

2. "coś", coloquial

czuć
volume_up
to have a feel {vb} (for sth)
Znaczy, że niektóre sprawy trzeba po prostu czuć.
It just means that those few things have to feel right in your gut.
W podeszłym wieku ludzie muszą czuć się bezpieczni, a to można osiągnąć tylko dzięki stabilnym, dobrze funkcjonującym systemom emerytalnym.
People have to feel safe in their old age, and this can only be achieved with stable, well functioning pension systems.
Nie czuję się, jakbym był w pracy, gdy czytam na Kinde.
I don't have to feel like I'm at work to read a Kindle.
czuć
volume_up
to have a feeling {vb} (for sth)
Albo macie uczucie - czujecie się bezpieczniejsi niż jesteście.
Now you either have a feeling -- you feel more secure than you are.
Po upięciu niewielkiej uprzęży, niewielkiego skrzydła, czuję się jak ptak.
And when I strap just these little harnesses, this little wing, I really have the feeling of being a bird.
Jednak w szczególności w państwach, które ostatnio przystąpiły do UE, artyści i ludzie związani z działalnością kulturalną przez ostatnie 10-15 lat czuli się zaniedbywani.
However, in the new accession countries in particular, artists and people involved in cultural activities have been feeling neglected for the last 10 to 15 years.

Ejemplos de uso para "czuć" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishKraje muszą czuć się odpowiedzialne za ten proces i musimy przyjrzeć się zarządzaniu.
We need to have national ownership of the process and we need to look at governance.
PolishMożna czuć intensywną przyjemność, podczas gdy inni wokół cierpią.
Then, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
PolishJeżeli będziesz bez niego zbyt długo, wtedy naprawdę zaczynasz czuć ból.
If you go without for too long, then you really start feeling things.
PolishJednak muszę zadać wam pytanie: Co powinniście czuć, widząc obecne statystyki?
What is the connection between these images of suffering and the history that I just read to you?
PolishTo jedyny sposób, aby obywatele Białorusi przestali czuć się coraz bardziej wyizolowani.
This is the only way to prevent the citizens of Belarus from becoming increasingly isolated.
PolishW epoce postmodernizmu człowiek przestał czuć się swobodnie we własnym „ja“.
The post-modern human being is no longer at home in his own ego.
PolishWyobraźcie sobie, co oni musieli czuć kiedy się u nich zjawiłam?
But imagine what it was like for them when I showed up at their doorstep?
PolishMamy wiele powodów, by czuć dumę z naszej pracy.
Ladies and gentlemen, we have various reasons to be proud of our work.
PolishAbyśmy mogli czuć się w porządku, musimy także wziąć pod dokładną rozwagę dyrektywy dotyczące zamówień.
To be on the safe side, we also need to examine the procurement directives carefully.
PolishWszyscy chcemy dożyć sędziwego wieku, ale nie chcemy czuć się samotni ani wykluczeni ze społeczeństwa.
We all want to reach a ripe old age, but not to be lonely and at the margins of society.
PolishMimo to nikt nigdy nie może czuć się w stu procentach bezpieczny.
Just like the issue of safety one can never be too secure.
PolishUwielbiam czuć aurę przestrzeni, która niesie tyle historii.
I love feeling the aura of a space that has so much history.
PolishJestem tu, by powiedzieć wam, że czuć w powietrzu nadchodzącą zmianę.
I am here to tell you that change is in the air.
PolishCzy powinniśmy czuć zażenowanie, że mamy rygorystyczne przepisy po to, by zapewnić ochronę naszych konsumentów?
Commissioner, should we be ashamed of having strict rules to protect our consumers?
PolishŻebyśmy tylko przestali czuć się ofiarami, to jeśli przestaniemy nimi być nasz kraj bardzo się zmieni!
If only we stopped feeling like victims, if we stopped acting as victims, our country would change so much!
PolishNie powinniśmy, jako Europejczycy, czuć się usatysfakcjonowani sytuacją panującą w europejskim systemie szkolnictwa.
As Europeans, we should not be satisfied with the situation of the European education system.
PolishGospodarka powinna służyć wszystkim ludziom, pomagać im czuć się w ich społecznościach i ze sobą jak w domu.
Economics should serve all people, helping them to be at home in their communities, at home in themselves.
PolishCzy można dobrze się czuć będąc smutnymi?
Can we have this kind of well-being while being sad?
PolishWszyscy musimy czuć się odpowiedzialni.
We all need to face up to our responsibilities.
PolishA potem spojrzeliśmy na tego rodzaju mosty i nie mogliśmy przestać czuć że to była piękna rzecz która się zepsuła.
And then we looked at these kinds of bridges and just couldn't help feeling that it was a beautiful thing that had broken.