Cómo se dice "korygować" en inglés

PL

"korygować" en inglés

volume_up
korygować {v. imper.}

PL korygować
volume_up
{verbo imperfectivo}

Należy monitorować poziom cystyny w krwinkach białych i odpowiednio korygować dawkę leku.
Cystine levels in white blood cells should be monitored to adjust the dose.
Po dawce nasycającej stosuje się dawkę podtrzymującą, którą można korygować w zależności od odpowiedzi pacjenta.
The loading dose is then followed by a maintenance dose that can be adjusted according to the patient's response.
Będziemy w stanie zapobiegać zaburzeniom równowagi fiskalnej i gospodarczej oraz korygować je, co jest jedną z najlepszych gwarancji wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.
We will be able to prevent and adjust fiscal and economic imbalances, which is one of the best guarantees of economic growth and jobs.
Musi gwarantować rozwój infrastruktury i korygować nierównowagę w rozwoju między poszczególnymi regionami.
It must guarantee infrastructure development and correct the imbalances in development between individual regions.
Należy zapobiegać wystąpieniu odwodnienia albo je korygować, jeśli wystąpi.
Dehydration should be prevented or corrected at the onset.
Należy również sukcesywnie korygować nieprawidłowości funkcjonowania rynku i usuwać przeszkody administracyjne.
It is also important to progressively correct market failures and remove administrative barriers.
W chwili obecnej Komisja zaczęła to korygować, częściowo pod presją Parlamentu.
Today the Commission has started to rectify this, partly due to the pressure applied by Parliament.
Od chwili wprowadzenia tego systemu byliśmy oczywiście świadkami nadużyć, negatywnych przykładów i kiepsko napisanych tekstów, które musieliśmy korygować.
It goes without saying that we have seen abuse and bad examples, poorly worded texts which we have identified and hastened to rectify, ever since this exemption started.
korygować (también: skorygować, poprawiać, zrewidować)
Parametrów wprowadzania do obrotu nie wolno korygować w dół, tak, żeby jedynym wyjściem pozostało przerobienie tych doskonałych stad na mączkę rybną.
The marketing parameters must not be revised downward so that the only possibility left is to make fishmeal from such excellent stocks.
Po raz pierwszy od dwóch lat nowe prognozy nie korygowały poprzedniej prognozy w kierunku ujemnym.
For the first time in two years, these forecasts have not revised the previous forecast downwards.
Podważanie i korygowanie powojennego porządku w Europie nie jest tym, czego oczekuje od nas większość postępowo i konstruktywnie nastawionych Europejczyków.
Challenging and revising the post-war order of Europe is not what the majority of progressive and positive thinking Europeans expect of us.

Ejemplos de uso para "korygować" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishNależy zapobiegać wystąpieniu odwodnienia albo je korygować, jeśli wystąpi.
Dehydration should be prevented or corrected at the onset.
PolishPo dawce nasycającej stosuje się dawkę podtrzymującą, którą można korygować w zależności od odpowiedzi pacjenta.
The loading dose is then followed by a maintenance dose that can be adjusted according to the patient's response.
PolishParametrów wprowadzania do obrotu nie wolno korygować w dół, tak, żeby jedynym wyjściem pozostało przerobienie tych doskonałych stad na mączkę rybną.
The marketing parameters must not be revised downward so that the only possibility left is to make fishmeal from such excellent stocks.
PolishInne zaburzenia przemiany mineralnej należy również skutecznie korygować (np. zmniejszona rezerwa gruczołów przytarczycznych, zaburzenia wchłaniania wapnia w jelicie).
Other disturbances of mineral metabolism must also be effectively treated (e. g. diminished parathyroid reserve, intestinal calcium malabsorption).