Cómo se dice "odtworzyć" en inglés

PL

"odtworzyć" en inglés

PL odtworzyć
volume_up
{verbo}

odtworzyć (también: odtwarzać)
Możemy odtworzyć archetypiczne naturalne formy.
And we can actually recreate the archetypal forms of nature.
Musimy odtworzyć to podejście w ramach ducha europejskiego, jak mówił pan Barroso.
We need to recreate something of this approach within the European spirit, as Mr Barroso was saying.
Teraz spróbuję odtworzyć eksperyment, który widzieliśmy rano.
Now, I'm going to try a trick, and recreate an experiment from this morning.
odtworzyć
Obserwując to serce mogę w ten sposób odtworzyć wideo.
So just looking at this heart, I can play back a video here.
odtworzyć (también: odbić, ponownie ująć, odbijać)
odtworzyć (también: odtwarzać, regenerować, odrodzić)
A musimy to zrobić dlatego, że wtedy będziemy mogli odtworzyć to, co zrobimy; mądrość czy zgadywanie to za mało.
And the reason that we need to use science is because then we can reproduce what we're doing; it's not just wisdom or guesswork.
Wiemy, że zasoby ryb są ograniczone i że intensywne połowy oznaczają brak czasu na odtworzenie wystarczającej liczebności odławianych populacji.
We know that fishery resources are finite and that intensive fishing means there is no time for the exploited populations to reproduce in sufficient numbers.
odtworzyć (también: odegrać, występować, rozgrywać, rozegrać)
Możemy odtworzyć oryginał w jednym uchu i nowe nagranie w drugim.
We can play the original in one ear, and a new recording in the other.
Obserwując to serce mogę w ten sposób odtworzyć wideo.
So just looking at this heart, I can play back a video here.
(Muzyka) Nie mamy czasu by wiele odtworzyć.
(Music) We don't have time to play much of it.
odtworzyć (también: odtwarzać)
Nie możesz odtworzyć szlaku Abrahama.
You can't retrace the footsteps of Abraham.

Ejemplos de uso para "odtworzyć" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishMaksymalnie potrafimy efektywnie odtworzyć odcinek tkanki o długości jednego centymetra.
The maximum efficient distance for regeneration is only about one centimeter.
PolishI jak widać na późniejszych zdjęciach, udało nam się odtworzyć jej twarz.
And you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.
PolishLek Yondelis należy odtworzyć, a następnie rozcieńczyć przed podaniem wlewu.
Yondelis must be reconstituted and further diluted prior to infusion.
PolishMogę też, w pewnym sensie, odtworzyć to, co oglądałem dziś wcześniej.
And I can sort of replay some stuff that I was looking at earlier today.
PolishCzy możemy odtworzyć to, co widziała siatkówka wg reakcji wzorców wyładowań?
So, when we did this for responses from the standard method and from our encoder and transducer.
PolishJest również nagrywany, by go później odtworzyć, w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika.
It is also recorded for later release where, when and how the user chooses.
PolishWystarczy coś co tam dotrze i je odczyta i może odtworzyć 1:1.
So you could have something that climbs along and reads it and can output at one to one.
PolishLek Yondelis należy odtworzyć, a następnie rozcieńczyć przed podaniem wlewu (patrz również punkt 3).
Yondelis must be reconstituted and further diluted prior to infusion (see also section 3).
PolishAbraxane sprzedawany jest w postaci jałowego liofilizowanego proszku, który należy odtworzyć przed użyciem.
Abraxane is supplied as a sterile lyophilised powder for reconstitution before use.
PolishJa jednak zawsze zakładałem, że jeżeli mam dokonać postępu, musiałbym w sumie odtworzyć cały mózg.
But I'd always assumed that to make progress, I'd essentially have to replicate a whole brain.
PolishZamierzam to odtworzyć od momentu kiedy kiedy stąd wyszedłem.
l`m just going to start this from when I left here last night.
PolishKażdorazowo przed pobraniem zawartości fiolki do strzykawki należy wstrząsnąć fiolką, aby odtworzyć zawiesinę mikropęcherzyków.
Just before drawing into the syringe, the vial should be agitated to re-suspend the microbubbles.
PolishGdyby chcieli, mogliby odtworzyć Sephirotha.
If they wanted to, they could even remake Sephiroth.
PolishDopóki w Europie nie wystąpi większy wzrost, nie będziemy mogli odtworzyć poziomu zatrudnienia sprzed kryzysu.
We cannot restore the levels of employment that we had before the crisis before we come back to more growth in Europe.
PolishPotrafi też pochłaniać wodór – czyli odtworzyć to, co dzieje się w ogniwie paliwowym, w anodzie tego ogniwa i w odwracalnym ogniwie paliwowym.
In our fuel cells, we do it with platinum; life does it with a very, very common iron.
PolishZ uzyskanych danych można odtworzyć ich szlaki.
And so from that we can produce these tracks.
PolishMożna to np. odtworzyć przez porównanie przewidywania opartego tylko na poleceniach ruchu z rzeczywistością.
So one way to reconstruct that is to compare the prediction -- which is only based on your movement commands -- with the reality.
PolishOdtworzyć przeszłość jego kroków.
You go for a walk in the footsteps of Abraham.
PolishInstrukcja dotycząca odtwarzania Aby odtworzyć szczepionkę, należy pobrać całą objętość rozpuszczalnika do strzykawki.
Reconstitution instructions To reconstitute the vaccine, first withdraw the entire contents of the solvent vial into a syringe.
PolishRoztwór należy odtworzyć zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 6. 6 i stosować w dożylnym bolusie trwającym 2- 5 minut.
Reconstitute the solution as described under section 6.6 and administer as an intravenous bolus injection over 2 - 5 minutes.