Cómo se dice "postarać się" en inglés

PL

"postarać się" en inglés

volume_up
postarać się {v. ref. perf.}
EN

PL postarać się
volume_up
{verbo reflexivo perfectivo}

postarać się (también: starać się, poweseleć, spiąć się, spinać się)
volume_up
to buck up {vb} [coloq.]

Sinónimos (polaco) para "postarać się":

postarać się

Traducciones similares para postarać się en inglés

się pronombre

Ejemplos de uso para "postarać się" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishMusimy postarać się przywrócić działalność organizacji humanitarnych.
We need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
PolishMusimy się wspólnie postarać, aby stało się to rzeczywistością.
Then we must make a joint contribution so that it can actually become a reality.
PolishPowinniśmy postarać się, by partnerstwo strategiczne było bliższe, głębsze i szersze.
We should make the strategic partnership closer, deeper and broader.
PolishKażdy musi się postarać; oto dlaczego konieczna jest internalizacja kosztów środowiskowych.
Everyone has to make the effort; that is why environmental costs need to be internalised.
PolishWarto się postarać, jeżeli ma to Panu pomóc osiągnąć cel, o jakim Pan mówi.
It will be worth the effort if it enables you to achieve the objective that you say you want to achieve.
PolishNa podstawie standardów ustalonych jutro, Rada powinna postarać się, aby jak najszybciej podjąć decyzję.
On the basis of the standards we set tomorrow, the Council should endeavour to reach a decision too.
PolishA czasami rodzina wznosiła modły o uśmiercenie dziecka płci żeńskiej, żeby można było postarać się o chłopca.
And sometimes family would pray to the spirits to kill off a girl child so they could have a male child.
PolishMoim zdaniem moglibyśmy postarać się działać lepiej.
I think we could just about manage to do better.
PolishI o to dzisiaj warto się postarać.
It is worth making the effort today to enable this to come about.
PolishCzy nie powinniśmy postarać się o bardziej rygorystyczne zastosowanie przepisów w odniesieniu do gospodarowania PCB?
Should we not be looking for a more stringent application of the rules in terms of the management of PCBs?
PolishNależy również osiągnąć trwałą równowagę i postarać się o konsolidację wszystkich kategorii budżetu.
It is also necessary to strike a sustained balance and make an effort towards consolidation in all the categories of the budget.
PolishMusimy postarać się uniknąć takiej sytuacji.
We must ensure that we avoid such a situation.
PolishW ten sposób jeszcze zdołamy uciec z europejskiej pułapki, a właśnie o to powinniśmy się postarać ze wszystkich sił.
This way, we can still escape the Europe trap, and this is something that we should put all our efforts into doing.
PolishW długoterminowym interesie rolnictwa i zdrowia publicznego musimy się postarać, by ta wielkość została zredukowana.
Therefore, we must ensure that this figure is reduced in the long-term interests of agriculture and of public health.
PolishMusimy postarać się o lepszą analizę rynku.
We need to put this better market feedback.
PolishChcę was przekonać, że musimy bardziej się postarać, jeśli zamierzamy dalej rozwijać cywilizację w Ameryce.
And mostly, I want to persuade you that we have to do better if we're going to continue the project of civilization in America.
PolishNo, może powinnaś się bardziej postarać.
Well, maybe you should think a little harder.
PolishMusimy bardziej się postarać, aby ją wypromować.
PolishMusicie więc bardzo się postarać.
But it is on the verge of what you're capable of.
PolishNie udało się nam zrealizować celów różnorodności biologicznej na 2010 rok, jesteśmy za to odpowiedzialni i powinniśmy bardziej się postarać.
We have failed in delivering 2010 biodiversity targets and we are responsible for that and we should do better.