PL problemy
volume_up
{femenino plural}

problemy (también: kłopoty)
Mamy problemy z bezpłodnością, mamy problemy z niepłodnością.
We have problems with infertility and we have problems with sterility.
Oczywiście mamy w Europie problemy, problemy z konsekwencją.
Of course, we have problems in Europe, consistency problems.
Uzależnienie, problemy zdrowotne, problemy społeczne, przemoc - to wszystko dobrze znamy.
Addiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
problemy (también: kłopot, mordęga)
volume_up
hassle {sustantivo}
problemy (también: trud, fatyga, krzyż, problem)
volume_up
trouble {sustantivo}
Oznaczałoby to większe problemy dla krajów uprzemysłowionych, i to niemałe.
This would mean more trouble for the industrialised countries, and in no small measure.
Światowa gospodarka ma poważne problemy i terapia lekowa będzie bardzo długotrwała.
The world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
Masz problemy z wyświetleniem informacji po kliknięciu obrazu?
Having trouble seeing content when clicking on the image? ~~~ See the full overview.

Ejemplos de uso para "problemy" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishW tej chwili naprawdę mamy pilniejsze i ważniejsze problemy do rozwiązania.
For the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
PolishJest jasne, że SIS II nie będzie działać, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane.
The SIS II clearly cannot start operating until these issues have been solved.
PolishJeżeli chcemy dowieść, że pesymiści się mylą, musimy rozwiązać dwa konkretne problemy.
We have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
PolishOdpowiedzialnością za problemy nie obarczamy jednak wyłącznie liberalizacji rynku.
However, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
PolishAtaki astmy wywołują nagłe problemy z oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.
Asthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
PolishPani Dührkop Dührkop podkreśliła przed chwilą, że występują pewne problemy.
Mrs Dührkop Dührkop has just pointed out that there are certain difficulties.
PolishSą to problemy rozpoznane przez wyspecjalizowaną agencję unijną Frontex.
All these issues have been recognised by Frontex, the Union's specialist agency.
PolishUdało nam się też rozwiązać pewne delikatne i trudne problemy dyplomatyczne.
We also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.
PolishChodzi tutaj o poważne problemy i są to poważne problemy moralne.
Madam President, there are serious issues here and there are serious moral issues.
PolishW tej debacie chcę zwrócić uwagę na dwa problemy.
(PL) Mr President, I should like to draw attention to two issues in this debate.
PolishTo najpoważniejsze problemy, z jakimi borykamy się teraz w obszarze spraw społecznych.
These are the most important concerns we now have in terms of social matters.
PolishWsparcie finansowe UE złagodzi problemy, w obliczu których stoją litewscy pracownicy.
The EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
PolishDlatego cieszmy się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wyłonić główne problemy!
So let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
PolishJak państwo wiedzą istnieją dwa poważne problemy: łagodzenie skutków i finansowanie.
They are two major issues as you are well aware: mitigation and financing.
PolishCzy Unia przezwyciężyła swoje początkowe problemy z poszerzeniem na wschodzie?
Has the Union got over its teething troubles with expansion in the east?
PolishChciałbym, aby Komisja odpowiedziała na te dwa problemy w sposób pozytywny.
I would invite the Commission on those two specifics to respond positively.
PolishSpośród niektórych szczegółowych kwestii, chciałbym zwrócić uwagę na następujące problemy.
Turning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.
PolishSprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
PolishNa przykład wiele dzieci imigrantów rumuńskich napotyka na problemy w tej dziedzinie.
Many children of Romanian immigrants, for instance, face difficulties in this respect.
PolishJestem pewna, że nie wiesz, ale miała problemy z tym odkąd była dzieckiem.
I'm sure none of you knew, but she had orthodontic issues from the time she was a ild.