Cómo se dice "realizować cel" en inglés

PL

"realizować cel" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizować cel" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizować cel en inglés

realizować verbo
cel sustantivo
cło sustantivo

Ejemplos de uso para "realizować cel" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishMusimy również omówić, w jaki sposób należy realizować tego rodzaju cel.
We also need to discuss how this type of objective should be realised.
PolishWreszcie, będziemy też realizować cel w postaci umacniania roli Europy jako partnera globalnego.
Finally, we will pursue our objective of consolidating the role of Europe as a global partner.
PolishNależy nadal realizować cel doskonałości, który znajdował się u podstaw pierwszej edycji programu.
The objective of excellence that lay behind the first stage of the programme should be pursued further.
PolishWspółpraca naszych dwóch instytucji w procesie legislacyjnym jest dobrze ugruntowana, co pozwala nam realizować cel lepszego stanowienia prawa.
Our two institutions have a good track record of working together in the legislative process to meet the better lawmaking objective.
PolishKiedy już wiesz, która strona pozwala najskuteczniej realizować założony cel, możesz udostępnić ją dla całego ruchu w witrynie.
When you’ve figured out which page best helps you accomplish your business goals, you can make this page live so that all your site’s visitors see it.
PolishOgólnie rzecz biorąc, słyszę, że należy ten cel realizować poprzez ograniczenie wydatków publicznych i właśnie to w Holandii robimy.
The general message that I hear is that this should be done by reducing public spending and that is exactly what we in the Netherlands have been doing.
PolishW ramach naszych wysiłków na rzecz wcielenia w życie zasady spójności terytorialnej musimy lepiej realizować cel współpracy terytorialnej i przestrzegać standardowych procedur.
In our effort to fulfil the principle of territorial cohesion, we must better fulfil the goal of territorial cooperation and the standard procedures.
PolishUnia Europejska zawsze kładzie szczególny nacisk na tematy związane ze środowiskiem, a rozporządzenie to jest kolejną strategią zaprojektowaną, by realizować ten cel.
The European Union has always placed particular emphasis on topics relating to the environment and this regulation is another strategy designed to achieve this aim.
PolishOpinia publiczna oraz rynki mogą mieć pewność, że Rada Prezesów nadal będzie konsekwentnie realizować swój cel, jakim jest utrzymanie stabilności cen w średnim okresie.
The public and the markets can be confident that the Governing Council remains firmly committed to delivering on its mandate of maintaining price stability over the medium term.
PolishW związku z tym UE powinna dopilnować, by jej polityka sąsiedztwa i odnośne instrumenty były tak opracowane, aby realizować ambitny cel zintegrowanej i kompleksowej strategii morskiej.
Therefore the EU has to see to it that its neighbourhood policy and its instruments are so designed as to further the aims of an ambitious target of an integrated comprehensive maritime strategy.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizować cel

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.