Cómo se dice "realizować strategię" en inglés

PL

"realizować strategię" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizować strategię" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizować strategię en inglés

realizować verbo
strategie sustantivo
strategia sustantivo

Ejemplos de uso para "realizować strategię" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishDopóki nie zdefiniujemy tych wyborów będziemy realizować strategię skazaną na niepowodzenie.
Until we define these choices, we shall be pursuing a strategy of failure.
PolishCzy w obliczu tej sytuacji nie uważa pan, że należy realizować dwustopniową strategię?
Faced with this situation, do you not think that a two-pronged strategy ought to be implemented?
PolishPodniesiona kwestia dotyczy tego, jak możemy realizowaćstrategię.
The question raised concerns how we can pursue this strategy.
PolishPrawnie wiążąca karta może być coraz mocniejsza, jeśli będziemy realizować zharmonizowaną strategię.
The legally binding nature of the Charter can be further reinforced if we pursue a harmonised strategy.
PolishMusimy realizować strategie średnio- i długoterminowe.
We need to take medium and long-term measures.
PolishBędę realizować wytyczoną strategię.
And on that basis, I am very grateful for the comments which have been made and we will pursue the strategy as I have outlined.
PolishJaką strategię zamierza realizować Komisja w ramach swojej polityki handlowej w celu zmniejszenia takich dysproporcji w handlu międzynarodowym?
What strategy does the Commission intend to pursue to mitigate such global imbalances in its trade policy?
PolishNa początek należy realizować strategię zamówień przyjazną dla MŚP oraz pozwolić MŚP na uczestnictwo w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Following SME-friendly procurement policies and allowing SMEs to participate in public/private partnerships will be a start.
PolishPosłanka z Finlandii zapytała pana Barroso, jak jego zdaniem mogliśmy umożliwić państwom członkowskim lepiej realizować strategię.
My fellow Member from Finland asked Mr Barroso earlier how he thought we could get the Member States to follow the strategy better.
PolishPo pierwsze, jeśli chcemy realizować strategię lizbońską, musimy dysponować wiedzą, kto w dziedzinie nauki otrzymuje fundusze i za co.
First of all, if we want to follow the Lisbon Strategy we have to know who in the field of science gets the money and what for.
PolishNiezależnie od tego, czy nazwiemy to koordynacją polityki, czy zarządzaniem gospodarczym, jedynie Rada może formułować i realizować strategię europejską.
Whether one calls it policy coordination or economic governance, only the Council is able to formulate and uphold a European strategy.
PolishMusimy zapewnić innowacyjność techniczną, a także wspierać i realizować strategię na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji płci.
We need to ensure technical innovation and we also need to encourage and put forward a strategy to combat social exclusion and gender inclusion.
PolishJaką strategię zamierza realizować Komisja w celu uwzględnienia w międzynarodowych regułach Światowej Organizacji Handlu wymiaru społecznego i środowiskowego handlu?
What strategy does it intend to pursue to incorporate the social and environmental dimension of trade into international WTO rules?
PolishAby rozwiązać te problemy musimy poszukiwać podejścia zintegrowanego; kilkoro posłów zwracało uwagę na to, jaką strategię powinniśmy realizować.
In order to address this, we have to look at an integrated approach; a number of Members raised the question of what is the strategy which we should pursue.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizować strategię

Echa un vistazo al diccionario español-francés de bab.la.