Cómo se dice "realizowane przez" en inglés

PL

"realizowane przez" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizowane przez" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizowane przez en inglés

realizować verbo
przez adverbio
English
przez preposición

Ejemplos de uso para "realizowane przez" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishCzy jest absolutnie konieczne, aby te zadania były realizowane przez agencję UE?
Is it absolutely essential that these tasks be performed by an EU agency?
PolishWszystkie działania realizowane przez państwa członkowskie przynoszą także korzyści Unii Europejskiej.
All the activities pursued by the Member States also benefit the European Union.
PolishUE, finansując badania, wspiera wspólne projekty badawcze, realizowane razem przez naukowców z różnych krajów UE.
EU research funding promotes integrated research projects involving scientists working in different EU countries.
PolishTo rażące zmienianie granic, realizowane i zaplanowane przez Stany Zjednoczone przy współpracy samej UE.
This is a flagrant redrawing of the borders, enforced and masterminded by the United States with the cooperation of the EU itself.
PolishUważam jednak, że konkretne inicjatywy realizowane przez te organizacje muszą uzyskać konieczne wsparcie polityczne.
However, I believe that the specific initiatives promoted by these organisations must gain the necessary political support.
PolishNa szczeblu UE dysponujemy instrumentami na wypadek takich sytuacji, uzupełniającymi projekty realizowane przez regiony.
At EU level we have instruments available for dealing with such situations, which supplement the projects carried out by regions.
PolishNakłady na politykę społeczną realizowane przez państwa członkowskie winny być lepiej ukierunkowane, podobnie jak europejski fundusz społeczny.
The funds allocated to social policy by the Member States must be better directed, as must the European Social Fund.
PolishNasze położenie geograficzne i realizowane przez nas w Arktyce programy to nasz punkt wyjścia, lecz pragniemy nad tym dalej pracować.
Our geographical position and our ongoing programmes in the Arctic are our starting point, but we want to develop this further.
PolishOczywiście prace realizowane przez pana komisarza Barroso, z pomocą pana komisarza Rehna, przebiegają sprawnie i oceniamy je pozytywnie.
Of course, the work being done by Mr Barroso, assisted by Commissioner Rehn, is going very well and we see it in a positive light.
PolishJest to historia uwieńczona sukcesem i należy przyjąć do wiadomości wkład, jaki w to zjawisko miały polityki realizowane przez Bank Centralny.
This is a success story, and the contribution that the policies being pursued by the Central Bank made to this have to be acknowledged.
PolishNasze finansowanie humanitarne wspiera działania realizowane przez partnerów, agendy ONZ, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc oraz organizacje pozarządowe.
Our humanitarian funding supports activities implemented by partners, UN agencies, the Red Cross and Red Crescent, and NGOs.
PolishRealizowane przez Unię Europejską neoliberalne wytyczne i polityki stanowią zagrożenie dla postępu społecznego i mocno uderzają w narody Europy.
The neoliberal guidelines and policies implemented by the EU have endangered social progress and inflicted severe blows on Europe's peoples.
PolishObydwa te cele mogą i powinny być realizowane wspólnie przez instytucje UE i państwa członkowskie, a w szczególności trzy arktyczne państwa członkowskie.
Both objectives can and should be developed jointly by EU institutions and Member States, especially the three Arctic Member States.
PolishUsługi lotnicze realizowane przez przewoźników i porty muszą być wykonywane bezpiecznie, terminowo i z pełną kulturą wobec pasażera.
Air transport services offered by carriers and airports should be provided safely and punctually. Passengers should be treated with respect at all times.
PolishZ mojego punktu widzenia najważniejszą rzeczą jest, aby zadania realizowane przez ten bank nigdy nie zagroziły jego ratingowi AAA.
The most important thing, as far as I am concerned, is that this bank's triple A rating should never be put at risk by any tasks which it might have to undertake.
PolishCele te są w zasadzie realizowane przez wszystkie państwa członkowskie UE, lecz badania porównawcze często wykazują pewne ciekawe fakty dotyczące wyników.
These objectives are pursued by all the EU Member States, in fact, but comparative studies often reveal some interesting facts about the outcomes.
PolishTo są akty wojny realizowane przez NATO, które być może umożliwią rozwiązanie problemu w Libii tylko po to, by zapoczątkować trudności na znacznie większym obszarze.
These are acts of war, implemented by NATO, which could perhaps solve a problem in Libya only to give rise to a number of problems throughout the wider region.
PolishOpisane powyżej działania będą finansowane z konkretnych funduszy UE, które wyrównają lub będą pobudzać inwestycje realizowane przez sektor prywatny oraz przez rządy krajowe i regionalne.
These objectives will be financed by specific EU funds, which will top up or stimulate investment by the private sector and by national and regional government.
PolishProgramy promocji realizowane przez kraj członkowski dają szansę na włączenie we współpracę podmiotów, które same nie zdołały poprowadzić i sfinansować tych działań.
Promotional programmes carried out by Member States offer the opportunity for entities to work together, where they have not managed to run and finance these activities on their own.
Polish Sam EBC prowadzi stosunkowo niewielką część operacji, ale dla zapewnienia spójności nadzoruje wszystkie operacje Eurosystemu realizowane przez krajowe banki centralne.
By contrast, the ECB carries out few operations while it oversees all of them, in order to ensure that the operations of the Eurosystem are performed consistently by the euro area NCBs.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizowane przez

Además bab.la te proporciona el diccionario español-francés para más traducciones.