Cómo se dice "realizowane w ramach" en inglés

PL

"realizowane w ramach" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizowane w ramach" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizowane w ramach en inglés

realizować verbo
w preposición
w pronombre
English
rama sustantivo

Ejemplos de uso para "realizowane w ramach" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPonadto powinniśmy uprościć, objaśnić oraz przyspieszyć działania realizowane w ramach projektów i bardziej ukierunkować projekty na konkretne cele.
In addition, the project practices should be simplified, clarified and accelerated and made more result-oriented.
Polish    Cele Konstytucji, w odniesieniu do kwestii uregulowanych w niniejszej sekcji, są realizowane w ramach wspólnej polityki transportowej.
The objectives of the Constitution shall, in matters governed by this Section, be pursued within the framework of a common transport policy.
PolishReformy w dziedzinie programów są w dużej mierze realizowane w ramach procesu bolońskiego, którego celem jest stworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego do roku 2010.
Reforms in the area of curricula are largely pursued within the framework of the Bologna Process, which seeks to create a European higher education area by 2010.
PolishJednak należy je nakładać, jeśli jest to konieczne, jak również ważne jest, aby sankcje odgrywały większą rolę, były spójniej realizowane w ramach strategii ochrony praw człowieka.
However, they should be imposed if necessary, and it is very important that sanctions play a wider, more consistent role in the strategy for protecting human rights.
PolishMam na myśli takie projekty, jak rozbudowa budynku Konrada Adenauera czy Dom Historii Europejskiej; projekty te będą dalej realizowane w ramach omawianego budżetu ograniczeń.
I am referring to projects such as the extension of the Konrad Adenauer Building, projects such as the House of European History; these projects will go ahead under this budget of restrictions.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizowane w ramach

Echa un vistazo al diccionario español-portugués de bab.la.