Cómo se dice "realizowany w" en inglés

PL

"realizowany w" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizowany w" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizowany w en inglés

realizować verbo
w preposición
w pronombre
English

Ejemplos de uso para "realizowany w" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPrzedmiotowy program będzie realizowany po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
The programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
PolishJest to dobry pomysł, ale nadal opcjonalny, i będzie realizowany na różne sposoby w różnych państwach.
This is a good idea, but it is still only optional, and it will be applied differently from one country to another.
PolishMoże to być cel jak najbardziej ambitny pod warunkiem, że będzie realizowany w długiej perspektywie, a także że wdrażane ramy prawne będą stabilne.
This can be as ambitious as possible provided that it is long term and provided it is stable.
PolishPrzy kwotach do 50 000 euro, za międzynarodowy przelew bankowy w euro realizowany w obrębie UE nie zapłacisz więcej niż za przelew krajowy między dwoma rachunkami bankowymi.
YES - If you withdraw a currency other than euros, the banks involved in the transaction may charge you.
PolishW zeszłym roku nasza delegacja wizytowała pewien projekt realizowany w południowych Indiach, dotyczący eliminacji pracy dzieci, a finansowany z unijnych pieniędzy.
Last year, our delegation visited a project in southern India, which is financed by EU money, to eliminate child labour.
PolishRada podejmuje decyzję, że projekt JET (Joint European Torus) związany z kontrolowaną syntezą termojądrową będzie realizowany w Culham w Wielkiej Brytanii.
The Council decides that the Joint European Torus (JET) project in controlled nuclear fusion is to be based in Culham, United Kingdom.
PolishDlatego koniecznym jest, żeby proces rozwoju demokracji i gospodarki rynkowej realizowany był przez Czarnogórę w rzeczywiście przejrzysty sposób.
For this reason it is imperative that the development of democracy and a market economy in Montenegro should take place in a truly transparent framework.
PolishWierzę, że ambitny program prezydencji czeskiej będzie realizowany w ścisłej współpracy między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.
I believe that the Czech presidency's ambitious programme will be achieved through close cooperation between the European Parliament and the European Commission.
PolishZe względu na niepewność polityczną, spowodowaną tym, że rząd w Londynie nie uczynił tego priorytetem, projekt jest realizowany - w Kalifornii.
Because of political uncertainty entirely caused by the London Government not making it a priority, the project is going ahead - and it is going ahead in California.
PolishDlatego ważny jest realizowany w Unii Europejskiej program związany z bezpłatną dystrybucją żywności dla najuboższych, którego koszt wynosi 500 milionów euro rocznie,.
This is why the implementation of the European Union programme for free distribution of food to the poorest among us, at a cost of EUR 500 million annually, is so important.
PolishNie zgadzam się ze stwierdzeniem, że projekt realizowany w znanej krakowskiej uczelni, Akademii Górniczo-Hutniczej, jest sprzeczny z kartą praw podstawowych.
I do not agree with the statement that the project, which is being carried out at the well-known AGH University of Science and Technology in Kraków, violates the Charter of Fundamental Rights.
PolishKolejnym przykładem z innej części Europy jest projekt realizowany w ramach trzech programów transgranicznych z udziałem Wiednia: Austria-Czechy, Austria-Słowacja i Austria-Węgry.
Another example from another part of Europe is highlighted by a project being run as three cross-border programmes involving Vienna: Austria-Czech Republic, Austria-Slovakia and Austria-Hungary.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizowany w

Más traducciones en el diccionario español-inglés de bab.la.