Cómo se dice "realne możliwości" en inglés

PL

"realne możliwości" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realne możliwości" en distintos contextos.

Traducciones similares para realne możliwości en inglés

realny adjetivo
możliwości sustantivo
możliwość sustantivo

Ejemplos de uso para "realne możliwości" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishJednak z drugiej strony stwarza to realne możliwości dla obywateli.
On the other hand, however, this has real possibilities for citizens.
PolishNależy tworzyć realne możliwości zatrudnienia dla wszystkich, podnosić jakość i produktywność pracy.
It is necessary to create real possibilities of employment for all, and to raise the quality and productivity of work.
PolishUkraina ma przed sobą perspektywy przystąpienia do UE, a my dysponujemy instrumentami pozwalającymi przekształcić te perspektywy w realne możliwości.
Ukraine has the prospect of accession to the EU and we have the instruments to make that prospect a credible option.
PolishTam gdzie mieszkam, nie możemy korzystać z takich usług, a nasze realne możliwości ograniczają się do lokalnych źródeł o niewystarczającej prędkości.
Where I live we do not have this advantage and our real options are limited only to local sources with insufficient speed.
PolishZarówno on, jak i wszystkie inne osoby, które zabrały dziś głos, zwróciły uwagę na niedociągnięcia, ale także realne możliwości znalezienia potencjalnych rozwiązań.
Both he and everyone else who has spoken today have pointed out the shortcomings, while also finding real potential solutions.
PolishDlatego chciałbym wiedzieć, jakie są realne możliwości zapewnienia pełnej deregulacji rynku energii w tej jakże niepewnej sytuacji ekonomicznej.
Therefore, I would like to know how a total deregulation of the energy market can be achieved realistically in this very fragile economic situation.
PolishPotrzebujemy rynku, który będzie pewny dla inwestorów i operatorów, ale który zarazem zapewni realne możliwości konsumentom, zarówno korporacyjnym, jak i prywatnym.
What we need is a market that provides certainty for investors and operators, but also real opportunities for consumers, whether they are businesses or individuals.
PolishOczekuję tego, że będziemy mogli stworzyć możliwości realne na masową skalę studiowania obywatelom białoruskim w Europie, bo to oni stworzą społeczeństwo obywatelskie.
It is my expectation that we will be able to create real possibilities for large numbers of Belarusian citizens to study in Europe, because it is they who make up civil society.

Aprende otras palabras

Polish
  • realne możliwości

Echa un vistazo al diccionario español-inglés de bab.la.