Cómo se dice "realne ryzyko" en inglés

PL

"realne ryzyko" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realne ryzyko" en distintos contextos.

Traducciones similares para realne ryzyko en inglés

realny adjetivo
ryzyko sustantivo

Ejemplos de uso para "realne ryzyko" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishWystępuje obecnie realne wysokie ryzyko powtórzenia się znowu takiej sytuacji.
There is actually a high risk of this state of affairs being repeated this time round.
PolishIstnieje realne ryzyko, iż konflikt ten może przyczynić się do destabilizacji w całym regionie.
There is a real risk that this conflict could lead to destabilisation throughout the region.
PolishIstnieje realne ryzyko, że nasze osiągnięcia w dziedzinie integracji europejskiej zostaną podważone.
There is a real danger that our achievements in European integration are called into question.
PolishWynika to z faktu, że statki rybackie w tym rejonie narażone są na coraz większe realne ryzyko ataku i porwania.
This is all because fishing vessels run a real and increasing risk of being attacked and hijacked in the area.
PolishDlatego też bardzo realne jest ryzyko stagflacji.
Thus the risk of stagflation is very real.
PolishIstnieje także realne ryzyko napięć na całej planecie w coraz bardziej wzajemnie zależnej gospodarce światowej.
It also poses a real risk of creating tensions throughout the entire planet in an increasingly interdependent world economy.
PolishZachodzi realne ryzyko rozbieżności tych celów.
PolishIstnieje realne ryzyko, że kluczowe przedsiębiorstwa finansowe przeniosą się poza terytorium UE, z korzyścią dla naszych konkurentów.
There is a real risk that key financial businesses will relocate outside the EU to the benefit of no one other than our competitors.
PolishUważamy również, że istnieje realne ryzyko postrzegania konsolidacji budżetowej jako alfy i omegi tej rocznej wizji wzrostu gospodarczego.
We also think that there is a considerable danger of seeing budgetary consolidation as the be-all and end-all of this Annual Growth Survey.
PolishIstnieje realne ryzyko dla gospodarki światowej związane z niedoborami wywołanymi celowo przez niektórych producentów - mam tu na myśli Chiny.
Indeed, there is a real risk to the world economy with the shortages engineered by certain producer countries, and here I am thinking of China.
PolishMoim zdaniem Unia Europejska nie powinna iść tym śladem, ponieważ istnieje realne ryzyko, że w XXI wieku w Afganistanie stworzymy nowy Wietnam.
I believe that the European Union should not follow this line of action, because there is a real risk of creating a new Vietnam in the 21st century in Afghanistan.
PolishJeżeli populacja rośnie tak szybko, a zapasy wody z lodowców kurczą się tak bardzo z powodu zmian klimatycznych, zachodzi realne ryzyko niestabilności.
And with a population increasing as quickly as it is, and with the water supply from these glaciers -- because of climate change -- decreasing so much, I think we have a real risk of instability.
PolishJest to tym bardziej konieczne, że podrobione leki stanowią realne ryzyko dla zdrowia Europejczyków ze względu na substancje - niekiedy toksyczne - które mogą zawierać.
This is all the more necessary given that counterfeit medicines pose a real risk to European's health in view of the substances - toxic substances at times - that they may contain.

Aprende otras palabras

Polish
  • realne ryzyko

Busque más palabras en el diccionario español-inglés.