Cómo se dice "realne zagrożenie" en inglés

PL

"realne zagrożenie" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realne zagrożenie" en distintos contextos.

Traducciones similares para realne zagrożenie en inglés

realny adjetivo
zagrożenie sustantivo
zagrozić verbo

Ejemplos de uso para "realne zagrożenie" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishBiurokracja i jej nasilenie to jednak realne zagrożenie.
Bureaucracy and the fact that it is on the increase, however, are a real danger.
PolishTerroryzm, panie i panowie, stanowi również w Turcji i w Unii Europejskiej bardzo realne zagrożenie.
Terrorism, ladies and gentlemen, is also a very real threat in Turkey and in the European Union.
PolishIstnieje realne zagrożenie światowym kryzysem żywnościowym.
There is a real risk of a global food crisis.
PolishWładze muszą być w stanie udowodnić, że takie osoby stanowią prawdziwe, realne i wystarczająco poważne zagrożenie.
The authorities must be able to prove they represent a genuine, present and sufficiently serious threat.
PolishZmiany klimatu stanowią realne zagrożenie, ale w krótkim okresie niezbędna będzie bardziej efektywna gospodarka zasobami.
Climate change is a real threat, but in the short term better management of resources is required.
PolishZatem, uwzględniając stanowisko niektórych państw członkowskich, istnieje realne zagrożenie, że projekt poniesie porażkę.
So, given the positioning of certain Member States, there is a real risk that this project will flounder.
PolishUważam to za realne i aktualne zagrożenie.
I believe that this is a real and present danger.
PolishWciąż realne zagrożenie atakami terrorystycznymi wskazuje na konieczność wzmocnienia europejskich norm bezpieczeństwa.
The threat of terrorist attacks, which is still very real, points to the need to strengthen European security standards.
PolishW sektorze wydobywczym wykorzystującym cyjanek zatrudnionych jest stosunkowo mało pracowników, natomiast substancja ta stanowi realne zagrożenie dla środowiska.
Cyanide mining employs only a small workforce, but poses the risk of real environmental disasters.
PolishPonad 50 % produktów leczniczych sprzedawanych przez Internet jest sfałszowanych, co stanowi realne zagrożenie dla wszystkich naszych obywateli.
Over 50% of medicines sold over the Internet are falsified, representing a real menace to all our fellow citizens.
PolishIstnieje realne zagrożenie, że wzrost gospodarczy odłączy się od bezpieczeństwa socjalnego, dlatego wytyczne muszą zostać zmienione.
There is a real danger that economic growth will become uncoupled from social security, which is why the guidelines need to be revised.
PolishJeśli zniechęca to firmy do prowadzenia handlu z zagranicą, oznacza to realne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania wspólnego rynku.
If companies are thereby discouraged from trading abroad, this represents a real threat to the very functioning of the common market.
PolishMorderstwo Davida Kato Kisule dowodzi, że wciąż istnieje duże i realne zagrożenie, iż nienawiść i dyskryminacja będą kosztowały życie ludzkie.
The murder of David Kato Kisule proves that there is both a major and real danger that hate and discrimination will cost human lives.
PolishSprawozdanie napisane jest w sposób rzetelny, trafnie oddający problem nielegalnych połowów, stanowiących realne zagrożenie dla trwałości zasobów morskich.
This is a sound report that provides an accurate picture of the problem of illegal fishing, which represents a real threat to the survival of marine resources.
PolishOtrzymaliśmy informację, że istnieje realne zagrożenie, że Saumura Tioulong, który jest członkiem niestosującej przemocy radykalnej partii, zostanie aresztowany w Kambodży.
We have information that there is a real risk that Saumura Tioulong, who is also a member of the non-violent radical party, will be arrested in Cambodia.
PolishNa zakończenie chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, że naprawdę musimy walczyć ze zjawiskiem podrabiania produktów kosmetycznych, ponieważ wciąż stwarza ono realne zagrożenie.
In conclusion, I should like to draw your attention to the fact that we really have to fight against counterfeiting of cosmetic products, because that is still a real danger.
PolishJestem zwolennikiem umowy ACTA umożliwiającej walkę z podrabianiem, które stanowi realne zagrożenie dla gospodarki i konsumentów oraz niewątpliwie narusza prawa własności intelektualnej.
I am in favour of an ACTA agreement that will combat counterfeiting, which represents a real danger to the economy and the consumer and undoubtedly violates intellectual property rights.
PolishJak wynika z tegorocznych oszacowań, blisko jedna trzecia przypadków AIDS - jak wspomniał mój szanowny kolega - pozostaje nierozpoznana, stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia Europejczyków.
According to estimates this year, almost one third of the AIDS infection - as my good colleague mentioned - still remained undiagnosed, posing a real threat to the health of European citizens.

Aprende otras palabras

Polish
  • realne zagrożenie

Además bab.la te proporciona el diccionario español-inglés para más traducciones.