Cómo se dice "recepta na" en inglés

PL

"recepta na" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "recepta na" en distintos contextos.

Traducciones similares para recepta na en inglés

recepta sustantivo
na preposición
na pronombre
English

Ejemplos de uso para "recepta na" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishOkazało się to dobrą receptą na przykład w przypadku mojego kraju, Finlandii.
This has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
PolishLudzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.
People expect development cooperation to be able to do anything and everything.
PolishOkazała się być jedyną receptą na podtrzymanie roli Europy w dwubiegunowym świecie.
It appeared as the only formula for Europe to preserve its role in the bipolar world.
PolishBrytyjscy konserwatyści to recepta na klęskę Wielkiej Brytanii i Europy.
The British Conservatives are a recipe for disaster for Britain and for Europe.
PolishCA: Psycholog mógłby powiedzieć, że to recepta na wychowanie paranoika.
CA: I mean, a psychologist might say that's a recipe for breeding paranoia.
PolishUleganie globalizacji przez UE i jej państwa członkowskie jest receptą na katastrofę.
The embrace of globalisation by the EU and its individual Member States is a recipe for disaster.
PolishOczywiście jest to Utopia, to recepta na paraliż, a nie wolność.
Of course, this is Utopia; it's a formula for paralysis, not freedom.
PolishZ pewnością receptą na sukces nie jest strategia lizbońska realizowana w dotychczasowym stylu.
For certain, the Lisbon Strategy, implemented as it has been so far, is no recipe for success.
PolishAle brak jakiegoś metaforycznego akwarium jest receptą na niedolę, i, jak podejrzewam, katastrofę.
But the absence of some metaphorical fishbowl is a recipe for misery, and, I suspect, disaster.
PolishRecepta na szczęście -- to po co tu wszyscy przyszliście -- receptą na szczęście są niskie oczekiwania.
The secret to happiness -- this is what you all came for -- the secret to happiness is low expectations.
PolishNie można się zajmować wszystkimi i wszystkim, a wprowadzanie dezorientacji nie jest receptą na skuteczność działań.
You cannot be everything to everybody and confusion of the mind is not a recipe for efficiency.
PolishTo miałaby być recepta na przyszłe spory społeczne.
That would be a recipe for communal strife in the future.
PolishReceptą na osiągnięcie rozwiązań w tych nietypowych sytuacjach są inwestycje w naukę i rozwój technologiczny.
The way to find solutions to such unusual situations is investment in science and technological development.
PolishTo jedyna recepta na zadowalający obie strony rozwój partnerstwa między Rosją a Unią Europejską.
It is the only way for the partnership between Russia and the European Union to be developed to the satisfaction of both sides.
PolishTo recepta na poprawę jakości wody.
This is a prescription to improve water quality.
PolishDokapitalizowanie banków jest ważne, ale dokapitalizowany bank z sektorem MŚP na kolanach to recepta na katastrofę.
Recapitalisation of banks is important, but recapitalised banks with the SME sector on its knees is a recipe for disaster.
PolishTo recepta na sukces, zróbmy tak."
That sounds like a winner; we'll go with it."
PolishNie istnieje magiczna recepta na skuteczne rozwiązania dla takich tragedii, lecz istnieją wytrwałe i stanowcze polityki.
There are no magic recipes for finding absolutely effective solutions to such tragedies, but there are persistent and determined policies.
PolishChcę państwu powiedzieć, że receptą na obecny kryzys nie jest na pewno większa regulacja ani większe podatki i większa interwencja.
I would like to say that the remedy for the current crisis certainly is not greater regulation, nor is it higher taxes or more intervention.
PolishJest to również najlepsza recepta na zakotwiczenie stabilności na Bałkanach Zachodnich i stymulowanie reform umacniających podstawowe wolności w Turcji.
It is also the best recipe for anchoring stability in the western Balkans and driving reforms that enhance fundamental freedoms in Turkey.

Aprende otras palabras

Polish
  • recepta na

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.