Cómo se dice "rozbudowany" en inglés

PL

"rozbudowany" en inglés

PL rozbudowany
volume_up
{adjetivo masculino}

rozbudowany (también: wyszukany, złożony, skomplikowany)
Jednak ogólnie rzecz biorąc, nadal jest wiele przepisów, które czynią tę dyrektywę zbyt rozbudowanym i zbyt drogim instrumentem.
In general, however, there are still many provisions that make this directive an elaborate bureaucratic and expensive instrument.
rozbudowany (también: rozwinięty, rozparty)
Należy zadania te realizować w ramach funkcjonujących instytucji, które są i tak rozbudowane.
These tasks should be implemented within the framework of functioning institutions that have in any case already been expanded.
Pojęcie human rights zostało rozbudowane obecnie na nowe aspekty, definicja ma coraz bogatszą semantykę i naszym zadaniem jest obrona tych praw.
The concept of human rights has now been expanded to cover new aspects, its definition has become semantically richer, and it is our task to defend these rights.
Z czasem programy te zostały rozbudowane ze względu na dobre możliwości przetargowe, ale równocześnie zwiększała się niepewność związana z zarządzaniem i kontrolą.
Over time, these programmes expanded due to good tender opportunities but, at the same time, the uncertainties related to administration and control increased.
rozbudowany (también: mocny, rozwinięty, dobrze opracowany)
Kompetencje przedstawicieli krajowych nie są ze sobą zharmonizowane, a zdolność operacyjna Eurojustu nie jest wystarczająco dobrze rozbudowana.
The powers of the national members are not harmonised and the operational capacity of Eurojust is not sufficiently well-developed.
Po pierwsze, biurokracja unijna jest zbyt rozbudowana, dlatego należy dokonać stosownego przeglądu w agencjach i podobnych instytucjach wokół dyrekcji generalnych w ramach Komisji.
Firstly, EU bureaucracy is too well developed, and so we must carry out a suitable review in agencies and similar institutions around the Commission's Directorates-General.
rozbudowany interfejs programistyczny SCSI
Advanced SCSI Programming Interface
Jej sieć składała się z 15 600 km kabli telegraficznych, które przez Syberię łączyły zaawansowane sieci w Europie Północnej z rozbudowaną siecią w Azji Wschodniej.
Its network consisted of 15,600 km of telegraph cables, which connected an advanced network in Northern Europe via Siberia, the most sophisticated network in East Asia.
rozbudowany (también: złożony, skomplikowany, zespolony)
W obecnych czasach wymagania biurokratyczne wobec przedsiębiorców są absurdalnie rozbudowane.
At present, the bureaucratic procedures imposed on entrepreneurs are unduly complex.
rozbudowany (también: szczegółowy, rozległy, obszerny, ekstensywny)
Jest ono obszerne i słusznie, gdyż program stosunków między UE a Rosją jest rzeczywiście rozbudowany.
It is comprehensive, and rightly so; the agenda for relations between the EU and Russia is indeed extensive.
Oczywiście nie możemy tego zrobić w przypadku naszej rozbudowanej sieci transeuropejskiej.
Obviously, that is not something that we can do with our extensive trans-European networks.
Stwarza to ogromne obciążenie czasowe i finansowe dla naszych rolników i wymaga rozbudowanej administracji.
This creates a huge burden of time and cost for our farmers, and requires extensive administration.
rozbudowany (también: wytworny, wyszukany, finezyjny, wymyślny)
Jej sieć składała się z 15 600 km kabli telegraficznych, które przez Syberię łączyły zaawansowane sieci w Europie Północnej z rozbudowaną siecią w Azji Wschodniej.
Its network consisted of 15,600 km of telegraph cables, which connected an advanced network in Northern Europe via Siberia, the most sophisticated network in East Asia.

Sinónimos (polaco) para "rozbudowany":

rozbudowany
rozbudować

Ejemplos de uso para "rozbudowany" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishKraj 1, który ma lepiej rozbudowany system kolei, to tak naprawdę Indie.
Country 1, that has a longer system of railways, is actually India.
PolishMyślimy, że mamy rozbudowany obraz świata.
We think we're getting this wide view of the globe.
PolishObecnie handel międzynarodowy jest tak rozbudowany, tak masowy i szybki, że wymaga dobrej koordynacji.
International trade has now developed to such an extent, and become so swift and wide-ranging that good coordination is required.
PolishW wytycznych wspominam, że gospodarka potrzebuje systemu finansowego, który byłby bardziej etyczny, rozbudowany i odpowiedzialny.
I said in the guidelines that the economy needs a financial system that is more ethical, robust and responsible.
PolishPrzyczynami kryzysu finansowego był nadmiernie rozbudowany system finansowy i jego działalność spekulacyjna oraz brak przejrzystości.
The overblown financial system and its speculative action and lack of transparency were what caused the financial crisis.
PolishJednakże równie prawdziwe jest twierdzenie, że wniosek ten ma wartość dodaną, ponieważ zawiera lepszą definicję terroryzmu i jest bardziej rozbudowany, gdyż zawiera długą listę kar.
However, it is just as true that it adds value, as it contains a better definition of terrorism, and is more comprehensive, as it includes a significant list of penalties.