Cómo se dice "rozszerzyć" en inglés

PL

"rozszerzyć" en inglés

PL rozszerzyć
volume_up
{verbo}

1. general

rozszerzyć (también: pomnożyć, pomnażać)
Drogą przykazań twoich pobieżę, gdy rozszerzysz serce moje.
I will run the way of thy commandments, When thou shalt enlarge my heart.
Prezydencja czeska twierdzi, że robi wszystko, co w jej mocy, aby rozszerzyć Unię Europejską i przyjąć Chorwację.
I notice the Czech presidency states that it is doing all it can to enlarge the European Union and to admit Croatia.
Rozszerzyłeś kroki moje podemną, tak iż się nie zachwiały kostki moje.
Thou hast enlarged my steps under me, And my feet have not slipped.
rozszerzyć (también: rozszerzać)
Gdy receptory są zablokowane, PGD2 nie może wywoływać rozszerzenia naczyń w skórze, dzięki czemu zmniejsza się częstość występowania i nasilenie uderzeń gorąca.
When the receptors are blocked, PGD2 cannot dilate the vessels in the skin, reducing the frequency and intensity of flushing.
Rozszerzone moczowody obserwowano również w grupie samego walsartanu (narażenie na 12- krotność dawki klinicznej walsartanu 160 mg).
Dilated ureters were also found in the valsartan alone group (exposure 12 times the clinical dose of 160 mg valsartan).
rozszerzyć (también: rozszerzać, poszerzać, poszerzyć)
Rada chciałaby jednak, aby klauzula opt-out miała charakter stały i została rozszerzona.
The Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
Pytanie 3 - Nie można przyjąć przedstawionego przez wnioskodawcę uzasadnienia rozszerzenia zakresu uznania na podstawie projektu wytycznych.
Question 3 - The Applicant´s justification to widen the acceptance range taken from the draft guideline is not acceptable.
Rozszerza również krąg ewentualnych organizacji wdrażających i zapewnia odpowiedzialność parlamentarną.
It also widens the scope of possible implementing organisations and ensures parliamentary accountability.

2. Informática: "pamięć"

Z tego powodu, w moich propozycjach poprawek skoncentrowałam się przede wszystkim na konieczności rozszerzenia kampanii informacyjnej, mającej na celu wsparcie przedmiotowego projektu.
For this reason, I have mainly focused in my amendment proposals on the need to upgrade the information campaign in support of this project.
Jedynym sposobem na utrzymanie społeczeństwa w jedności jest zwiększanie funkcji społecznych, dlatego musimy nadać większe znaczenie majowemu spotkaniu i musimy rozszerzyć jego zakres.
The only way society stays together is if the multipliers in society function, so we need an upgrading of the May meeting and we need a broadening.
Możesz łatwo zainstalować wideo, gdziekolwiek jest potrzebne, z dnia na dzień, a kamery mogą być aktualizowane z inteligentnymi wtyczkami aby rozszerzyć ich funkcjonalność.
You can easily route your video to wherever you need it from day to day, and cameras can be upgraded with intelligent plugins to extend functionality.

Sinónimos (polaco) para "rozszerzyć":

rozszerzyć

Ejemplos de uso para "rozszerzyć" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishOferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.
The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
PolishNależy również usprawnić i rozszerzyć zakres wsparcia dla nowych nauczycieli.
Induction support for new teachers also needs to be improved and extended.
PolishJeżeli uda nam się to uda, pomożemy - przynajmniej - rozszerzyć program godziwej pracy.
If we do this, we will be helping - at least - to extend the Decent Work programme.
PolishPostanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
PolishŚrodki oraz decyzje powzięte w przeszłości należy połączyć i rozszerzyć.
The measures and decisions taken in the past must be combined and extended.
PolishPo drugie, musimy rozszerzyć infrastrukturę sieciową na wszystkie obszary.
Secondly, we need to extend network-infrastructure coverage to all areas.
PolishTakie kontrole powinny być przeprowadzane częściej i należy rozszerzyć zakres ich stosowania.
These checks should be much more frequent and their scope of application extended.
PolishUnia Europejska musi rozszerzyć strategię walki z cyberprzestępczością.
The European Union needs to enhance its strategy for combating cybercrime.
PolishNależy na nowo ożywić rynek wewnętrzny i rozszerzyć go na nowe obszary.
The internal market needs to be reinvigorated and extended to new fields.
PolishKonflikt może też potencjalnie rozszerzyć się na kraje sąsiedzkie.
There is also potential for the conflict to spread to neighbouring countries.
PolishZainwestowaliśmy 300 milionów dolarów w tym roku, aby rozszerzyć naszą działalność.
But we are also investing around another 300 million dollars this year to extend that coverage.
PolishCzy możemy rozszerzyć zakres funduszy europejskich bez ich zwiększania?
Can we extend the scope of the European funds without increasing them?
PolishNalegamy, aby rozszerzyć nasze granice o Turcję, podczas gdy sami Turcy tego nie chcą.
We are insisting on extending our borders to Turkey when the Turks themselves do not want it.
PolishTrzeba rozszerzyć zakres obowiązków Agencji o działania ratunkowe na morzu.
Sea rescue operations have therefore to be included in its remit.
PolishChcemy rozszerzyć program Erasmus, który okazał się wielkim sukcesem.
We want to see Erasmus, which has proved a great success, expanded.
PolishMusimy być gotowi rozszerzyć nasze wsparcie dla Libijczyków.
We have to be ready though to step up our support for the Libyan people.
PolishWręcz przeciwnie, wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest bardzo łatwo wdrożyć i rozszerzyć.
On the contrary, we have put together an arrangement that is very easy to implement and roll out.
PolishTrzeba więc niezwłocznie rozszerzyć istniejące projekty w zakresie zachęt do racjonalizacji zużycia energii.
Therefore, existing energy efficiency incentive projects must be expanded at once.
PolishJednak oznacza to również, że w przyszłości Parlament musi rozszerzyć własne procedury nadzorcze.
However, this also means that Parliament must in future extend its own supervisory procedures.
PolishW ramach systemu stanowiącego kontynuację protokołu z Kyoto należy rozszerzyć zakres instrumentów rynkowych.
Market-based instruments must be given more scope in the post-Kyoto system.