PL szybka
volume_up
{femenino}

1. "w kasku"

volume_up
visor {sustantivo}
volume_up
vizor {sustantivo}

Ejemplos de uso para "szybka" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishNie ma całkowitej pewności jak szybka zmiana klimatu jest już za duża.
There's a lot of uncertainty about exactly how much climate change is too much.
PolishObjawy te mogą świadczyć o poważnych działaniach niepożądanych - może być konieczna szybka lec
These may signal serious side effects that may need ur gent medical attention.
PolishA jak ty rozważasz tego implikacje, oto szybka historia wszechświata.
And as you think of the implications of that, here's a brief history of the universe.
PolishUważam, że Unia Europejska słusznie podejmuje tu szybkie działania i zapewnia szybką pomoc.
I think it is right for the European Union to act quickly and provide help quickly here.
PolishWtedy pani odpowiedź była bardzo szybka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
You responded very quickly then, for which we are very grateful.
PolishTeraz kluczowe znaczenie ma szybka ratyfikacja decyzji przez wszystkie parlamenty krajowe.
Now it is crucially important that all the national parliaments finalise their decisions soon.
PolishChciałbym również podziękować sprawozdawcy za tak szybką pracę.
I would also like to thank the rapporteur for having worked so quickly.
PolishObjawy te mogą świadczyć o poważnych działaniach niepożądanych - może być konieczna szybka pomoc lekarska.
These may signal serious side effects that may need ur gent medical attention.
PolishMyślimy zapewnić szybką pomoc uchodźcom, lecz także, za wszelką cenę, zapobiec nadużywaniu prawa azylu.
We must ensure that we help refugees quickly but prevent the abuse of asylum at all costs.
PolishMamy kompetentne organy i mechanizmy umożliwiające szybką reakcję na potencjalny wypadek.
We have the competent bodies and mechanisms in order to be able to react quickly to a potential accident.
PolishMoże być konieczna szybka pomoc lekarska lub hospitalizacja.
You may need urgent medical attention or hospitalisation.
PolishCzy reakcja przedsiębiorstw na tę taktykę jest równie szybka?
Are companies responding as quickly as you did then?
PolishWłaśnie dlatego chciałabym podziękować Parlamentowi Europejskiemu za tak szybką odpowiedź na wniosek Komisji.
That is why I thank the European Parliament for having so swiftly responded to the Commission's proposal.
PolishRozwój gospodarczy pozostaje na bardzo niskim poziomie, a wiele osób straciło wiarę w szybką naprawę gospodarczą.
Economic growth remains extremely weak, and many people have lost faith in the idea of an early recovery.
PolishPan komisarz słusznie mówi, że "szybka reakcja na problem pozwala oszczędzić dalszych kłopotów w przyszłości”.
He was right to say, 'a stitch in time saves nine'.
PolishNastępuje szybka poprawa w zakresie dostępu do kształcenia.
Access to education is rapidly improving.
PolishMogą one stanowić wczesny wskaźnik niedoboru miedzi i zmniejszenie dawki cynku może spowodować szybka poprawę.
They may be early manifestations of copper deficiency and may recover rapidly following reduction of zinc dosage.
PolishChcemy wyposażyć władze i przedsiębiorstwa branży spożywczej w procedury, które umożliwią im szybką reakcję.
We want to equip the authorities and, indeed, the food companies with a procedure which enables them to react quickly.
PolishMam ogromną nadzieję, że CEPOL podejmie szybką reakcję i udowodni swoją wolę pełnej współpracy z Parlamentem.
I very much hope that CEPOL will react swiftly and provide evidence of its willingness to cooperate fully with Parliament.
PolishMoże być konieczna szybka pomoc lekarska lub g