Cómo se dice "ustanawiać" en inglés

PL

"ustanawiać" en inglés

PL ustanawiać
volume_up
{verbo imperfectivo}

W tym kontekście może ona ustanawiać nowe i uchylać istniejące kategorie zasobów własnych.
In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category.
Społeczeństwa USA, Japonii czy Korei Południowej mają prawo ustanawiać takie prawa, jakie uważają za stosowne.
The societies of the US, Japan and South Korea are entitled to establish such laws as they see fit.
    Unia ustanawia odpowiednie stosunki z Europejską Agencją Kosmiczną.
The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.
ustanawiać (también: ustawić, ustanowić, urządzić, organizować)
Nie będziemy teraz ustanawiać specjalnego sądu dla członka pana personelu.
We are not going to set up a special court for your member of staff.
Dlatego trzeba przeanalizować, czy należy ustanawiać strefę wolnego handlu w 2010 r.
We therefore need to look at whether or not a free trade zone should be set up in 2010.
Budżet ten ustanawia Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.
In the budget a European Research Council Executive Agency was set up.
ustanawiać (también: założyć, ustanowić)
ustanawiać (también: zakładać, założyć, ustanowić, ugruntować)
Nie jesteśmy tutaj po to, aby na nowo ustanawiać Unię Europejską.
We are not here to re-found the EU.

Ejemplos de uso para "ustanawiać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishRządy powinny ustanawiać cele dotyczące ustabilizowania lub zmniejszenia liczby ludności.
Governments should be setting targets for population stability or reduction.
PolishMoim zdaniem nadzwyczaj istotne jest to, że jutro będziemy je ustanawiać wspólnie.
It is extremely important, in my view, that tomorrow we should be laying this down together.
PolishGdy zgadzamy się ze sobą, możemy ustanawiać warunki globalnego programu działań.
When we agree, we can set the terms of the global agenda.
PolishMusimy ustanawiać tylko osiągalne cele, uwzględniając ich wpływ na kryzys gospodarczy.
We must set only attainable goals, taking into consideration their effects on the economic crisis.
PolishPo prostu nie powinniśmy automatycznie ustanawiać nowych przepisów.
Let us not simply go wholesale and bring in new legislation.
PolishJeśli tu w Parlamencie ośmielimy się ustanawiać prawo za państwa narodowe, to jaki sens ma ich istnienie?
If we in this Parliament presume to legislate for the nation states, what is the point of them?
PolishCzy mógłby także powiedzieć mu, że to nie jest rozsądne próbować ustanawiać geograficzne granice Europy?
Please could he also tell him that it is not sensible to try to set the geographical frontiers of Europe.
PolishPowinniśmy ustanawiać normy w tej dziedzinie, wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).
We should be establishing standards in this area together with the International Atomic Energy Agency (IAEA).
PolishDużo łatwiej jest ustanawiać prawo niż je później egzekwować.
It is much easier to legislate than implement.
PolishDużo taniej jest ustanawiać prawo niż je później egzekwować.
It is much cheaper to legislate than implement.
PolishZ punktu widzenia społeczeństwa oznacza to właśnie taki rodzaj przepisów, jaki powinniśmy ustanawiać.
From the point of view of the public, this represents just the sort of legislation that we should be introducing.
PolishRealistyczne cele należy ustanawiać nie tylko w tej dziedzinie, ale także jeśli chodzi o zmiany klimatu.
Realistic objectives must be set not only in this area, but also when it comes to setting climate change targets.
PolishJeśli chodzi o przewożenie zwierząt, to przepisy w tej dziedzinie musimy ustanawiać jedynie w oparciu o wnioski naukowe.
In relation to animal transport, we must only make legislation in this area based on scientific findings.
PolishZatem tym, czego potrzebujemy, jest ambitna, jednoznaczna i wiążąca dyrektywa, która musi ustanawiać dwuetapowe cele.
So what we need is an ambitious, unambiguous and binding directive and it needs to set targets in two stages.
PolishI nagle, zaczęliśmy ustanawiać ten dzień.
And now I was thinking, "Well, the press it really going to hear this story." ~~~ And suddenly, we started to institutionalize this day.
PolishTakie rozwiązanie nie jest narzucane i nie rozstrzyga kwestii związanych z odpowiedzialnością, ani nie może ustanawiać precedensu prawnego.
This solution is freely offered, without involving liability issues or setting a legal precedent.
PolishZatem teraz mamy jasność, że państwa członkowskie mogą ustanawiać systemy dające im szansę zapewnienia spełniania potrzeb.
So we have clarity now, in that Member States can put in place systems to enable them to ensure that needs can be met.
PolishOznacza on, że powinniśmy wspomagać i uzupełniać działania państw członkowskich, zachęcać do nich, a nawet ustanawiać przepisy, jeśli to konieczne.
It means that we should complement, support, encourage and even legislate when it is necessary.
PolishNie możemy ani stosować podwójnych standardów, gdyż to podważyłoby autentyczność, ani ustanawiać nowych warunków.
We can neither apply a double standard, as it would undermine the authenticity of the European Union, nor can we lay down new conditions.
PolishRównie ważne jest, aby ramy wzmocnionego nadzoru ustanawiać w kontekście europejskiego semestru koordynacji polityki.
It is equally important for the enhanced surveillance framework to be established in the context of the European Semester of policy coordination.