Cómo se dice "wydajność" en inglés

PL

"wydajność" en inglés

PL wydajność
volume_up
{femenino}

1. general

wydajność (también: wykonawstwo, występ, wyniki, wykonanie)
volume_up
performance {sustantivo}
Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) (debata)
Energy performance of buildings (recast) (debate)
Wydajność energetyczna budynków to dla Unii Europejskiej obszar o dużym potencjale.
The energy performance of buildings is an area with strong potential for the European Union.
Nie ma to wpływu na zdrowie ani na wydajność produkcyjną zwierzęcia.
This does not affect the health or performance of the animal.
wydajność (también: gospodarka wytwórcza)
volume_up
productivity {sustantivo}
Taka sytuacja podważa wydajność i konkurencyjność gospodarki.
This is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Inwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.
Investment in them increases productivity and reduces social security costs.
Interesuje ich jakość i wydajność produkcji politycznej.
They are interested in the quality and productivity of political output.
wydajność (también: zdolności, zdolność, potencjał, możliwość)
volume_up
capability {sustantivo}
Zebra oferuje narzędzia programowe, które możesz pobrać, aby poszerzyć możliwości swoich drukarek i zapewnić im maksymalną wydajność.
Zebra provides software tools that you can download to enhance your printer's capabilities and maximize performance.
wydajność (también: produkja)
volume_up
outturn {sustantivo}
wydajność (también: przerób)
volume_up
throughput {sustantivo}
Tak więc nasi studenci inżynierii zaczęli pracować nad urządzeniem i za pomocą bardzo prostych zmian byli w stanie trzykrotnie zwiększyć jego wydajność.
So our engineering students went to work on it, and with some very simple changes, they were able to triple the throughput of this device.
volume_up
efficiency {sustantivo}
Osiągniemy całkowitą wydajność energetyczną i praktycznie od razu wyjątkową wydajność energetyczną.
We will have complete energy efficiency and, in no time, exceptional energy efficiency.
Kolejnym problemem jest obecna wydajność europejskiego rolnictwa.
Another problem is the efficiency of European agricultural policy at present.
Oczywiście musimy zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo tych źródeł energii.
Of course we must increase the efficiency and safety of these energy sources.

2. industria

wydajność (también: produkcja)
volume_up
output {sustantivo}
Interesuje ich jakość i wydajność produkcji politycznej.
They are interested in the quality and productivity of political output.
No i miałam już te wszystkie pomiary i wtedy spojrzałam na wydajność całego systemu.
And I got all these force measurements, and then I went and looked at the force output of the system.
Patrzymy na wydajność i widzimy, co daje rozwiązanie.
And then you look at the outputs and you start measuring what comes out.

3. educación

wydajność (también: produktywność)
volume_up
productiveness {sustantivo}

4. economía

wydajność (también: produkcja)
volume_up
turnout {sustantivo}

Sinónimos (polaco) para "wydajność":

wydajność

Ejemplos de uso para "wydajność" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishNiestety, wydajność wynosi zaledwie 50%, a więc można pobrać zaledwie 50% energii.
Unfortunately, the capacity is only 50%, so the energy which can be taken up is only 50%.
PolishUkłady te powinny pomagać kierowcom i podnosić wydajność ruchu ulicznego.
These systems benefit drivers and make traffic flow more efficient.
PolishWydajemy miliardy dolarów na technologie wspomagające wydajność paliw.
How much are we putting into energy behavior change in a credible, systematic, testing way?
PolishJest to kolejny dowód na to, że we wspólnej polityce rolnej nie liczy się wydajność produkcji.
This confirms once again that the common agricultural policy is not about efficient production.
PolishW jaki sposób możemy zapewnić zarówno wydajność, jak i szybką odpowiedź?
How can we ensure both effectiveness and a prompt response?
PolishZ pewnością musimy zwiększyć wydajność zużycia paliw kopalnych.
We certainly need to step up the effectiveness of fossil fuel use.
PolishSądzimy, że jest problem z wydajnością, więc tworzymy nowe sposoby rolnictwa, które podniosą wydajność.
We think there's an income problem, so we create new ways of farming that increase income.
PolishPatrzymy na wydajność i widzimy, co daje rozwiązanie.
And then you look at the outputs and you start measuring what comes out.
PolishMusimy również uświadamiać ludzi, że wydajność obecnych alternatywnych źródeł energii jest skończona.
We must also make people aware that the capacity of current alternative energy sources is finite.
PolishJednakże wiele jest do zrobienia, choć traktat lizboński poprawił naszą wydajność w tym sektorze.
However, a great deal needs to be done and the Treaty of Lisbon has improved our efficacy in this sector.
PolishZastanawiam się, co możemy zrobić, aby zwiększyć wydajność.
I am wondering what we can do to be more efficient.
PolishObliczając wydajność korporacji, nie uwzględniamy jej wpływu na naturę i kosztów, jakie ponosi społeczeństwo.
When we measure corporate performances, we don't include our impacts on nature and what our business costs society.
PolishW walce z biedą musimy zadbać o wiarygodność, wydajność ekonomiczną i właściwie ukierunkowanie programów UE.
In the fight against poverty we must ensure that the programmes of the EU are credible, cost-effective and targeted.
PolishUprawa współrzędna wspomaga wydajność.
Intercropping. ~~~ Intercropping really increases income.
PolishJeżeli chodzi o stabilność środowiskową do 2020 roku tylko 6 % zasobów osiągnęłaby maksymalną wydajność stabilną.
Regarding environmental sustainability, only 6% of the stocks analysed would reach maximum sustainable yield by 2020.
PolishCiągłe ograniczanie działań policji w czasach znoszenia granic, hamuje wydajność nie tylko w tej kwestii.
Continual retrenchment in police services at the same time as borders are being eliminated is counterproductive, and not only in this area.
PolishMusimy zwiększyć wydajność.
They want to hold on to what they've got.
PolishPonadto Komisja zamierza zmienić strukturę pomocy udzielanej rządowi Abbasa/Fajada, aby poprawić jej skuteczność i wydajność.
Furthermore, the Commission is intending to restructure assistance to the Abbas/Fayad Government in order to make it more efficient and productive.
PolishNaszym celem, jak wspomniano w komunikacie, jest zapewnienie przejrzystości, spójność orzeczeń i jak największa wydajność tego systemu.
Our objective, as mentioned in the communication, is to ensure transparency, consistency of rulings and make the system as productive as possible.
PolishDzięki temu zapewni się tym państwom większą wydajność administracyjną w opracowywaniu własnych ambitnych projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie unijne.
This will grant those countries more official capacity to formulate their own ambitious projects that are eligible for EU funding.