PL wystąpić
volume_up
{verbo}

1. general

W trakcie stosowania leku Lisonorm może wystąpić reakcja uczuleniowa (nadwrażliwości).
Allergic (hypersensitivity) reactions may occur with the use of Lisonorm.
Jednocześnie może wystąpić nasilenie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości.
A concomitant increase in very low density lipoprotein synthesis can occur.
Po podaniu preparatów białkowych mogą wystąpić poważne reakcje alergiczne.
Serious allergic reactions may occur following the administration of proteins.
Wykonywanie rutynowego badania dna oka na początku i okresowo podczas leczenia a także w przypadku wystąpienia objawów klinicznych.
To perform a routine funduscopic examination prior to beginning treatment and periodically during treatment or at the occurrence of clinical symptoms.
W przypadku wystąpienia nadmiernie dużych stężeń hemoglobiny można wykonać flebotomię (krwioupust).
Phlebotomy may be performed if excessively high haemoglobin levels occur.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy sugerujące zaburzenie czynności wątroby, należy przeprowadzić badania jej czynności.
If any patient develops symptoms suggesting hepatic dysfunction liver function tests should be performed.
wystąpić (también: występować, następować, nastąpić)
volume_up
to supervene {v.intr.} [form.]

2. "przeciw czemuś"

wystąpić (también: przemawiać)
volume_up
to militate {vb} [form.] (against sth)

3. política

volume_up
to secede {vb} (from sth)

Sinónimos (polaco) para "wystąpić":

wystąpić

Ejemplos de uso para "wystąpić" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishU pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić hipokalcemia lub hiperkalcemia.
Patients with renal insufficiency may develop hypocalcaemia or hypercalcaemia.
PolishJednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i senność.
However, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported.
PolishPonadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.
Additional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.
PolishMoże wystąpić nasilenie działań niepożądanych i lekarz może przerwać stosowanie leku.
You may have increased side effects and your doctor may interrupt your treatment.
PolishKomisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.
The Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.
PolishU pacjentów z chorobą Parkinsona, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
If you suffer from Parkinson's disease, you may experience the following side effects:
PolishU pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić słabsza reakcja na lek.
Patients who have severe kidney damage may have a weaker response to treatment.
PolishOdpowiedź ochronna może nie wystąpić u wszystkich zaszczepionych (patrz punkt 5. 1).
A protective response may not be induced in all vaccines (see section 5.1).
PolishPodczas leczenia lekiem Extavia u pacjenta mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia.
During Extavia treatment you are likely to experience injection site reactions.
PolishMoże wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego, które można leczyć farmakologicznie.
There may be an increase in blood pressure which can be treated with drugs.
PolishU pacjentów otrzymujących dawki terapeutyczne może wystąpić nasilone osłabienie mięśni.
Patients treated with therapeutic doses may experience exaggerated muscle weakness.
PolishPo wstrzyknięciu może wystąpić jedno lub więcej z poniższych działań niepożądanych:
You may also notice one or more of the following effects after injection:
PolishRuch należy teraz zdecydowanie do rządów krajowych, które muszą wystąpić o te fundusze.
The ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
PolishNiezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):
Uncommon side effects (between 1 and 10 in every 1,000 people are likely to get these):
PolishNajczęściej występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 10 lub więcej osób na 100)
The most common side effects (these may affect 10 in every 100 people or more)
PolishNiezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż jednej osoby na 100)
Uncommon side effects (these may affect fewer than 1 in every 100 people)
PolishMoże wystąpić do władz belgijskich o umożliwienie wujkowi dwumiesięcznego pobytu.
He can ask the Belgian authorities to let his uncle stay for 2 months.
PolishW razie wydłużenia odstępu QT może wystąpić u pacjentów ryzyko zgonu.
Prolongation of the QT interval may expose patients to the risk of fatal outcome.
PolishBardzo częste działania niepożądane (Mogą one wystąpić u co najmniej 10 na 100 pacjentów)
Very common side effects (These can affect at least 10 in every 100 patients)
PolishBardzo rzadkie działania niepożądane (Mogą one wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)
Very rare side effects (These can affect less than 1 in every 10,000 patients)