Cómo se dice "zagadnienie" en inglés

PL

"zagadnienie" en inglés

PL zagadnienie
volume_up
{neutro}

zagadnienie (también: problem, kłopot, zagwozdka, zgryz)
volume_up
problem {sustantivo}
Niestety, nie jest to zagadnienie do którego przywiązywaliśmy dużą wagę.
Unfortunately, it's actually not a problem that we've been giving enough attention to.
Chciałbym krótko skomentować zagadnienie tłumaczenia, z którym tak naprawdę nie ma żadnego problemu.
I should like to comment briefly on the question of translation, with which there is no problem whatsoever.
(SK) Pracowałam przez trzy lata jako położna w Afryce, więc to zagadnienie wiele dla mnie znaczy.
(SK) I worked for three years as an obstetrician in Africa, so this problem means quite a lot to me.
zagadnienie (también: pytanie, zapytanie, sprawa, zastrzeżenie)
volume_up
question {sustantivo}
Należy rozważyć zagadnienie "czarnej listy” udowodnionych nieuczciwych działań.
The question of the 'blacklist' of proven fraudulent actions needs to be considered.
Zagadnienie, które należy rozstrzygnąć najpilniej, dotyczy granic.
The question that most urgently needs to be resolved is that of borders.
Oprócz odpowiedniego finansowania jest to kolejne podstawowe zagadnienie.
Alongside the question of adequate funding, that is another key issue.
zagadnienie (también: emisja, sprawa, numer, wystawienie)
volume_up
issue {sustantivo}
Zagadnienie wielojęzyczności jest w kontekście europejskim niezwykle ważne.
The issue of multilingualism is vitally important in the European context.
Otóż to bardzo aktualne zagadnienie nabrało szczególnego charakteru w Rumunii.
Topical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
Oprócz odpowiedniego finansowania jest to kolejne podstawowe zagadnienie.
Alongside the question of adequate funding, that is another key issue.

Sinónimos (polaco) para "zagadnienie":

zagadnienie

Ejemplos de uso para "zagadnienie" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishZagadnienie to jest regulowane na szczeblu krajowym albo drogą umów międzynarodowych.
This matter is regulated at national level or through international agreements.
PolishPoruszono w nim fundamentalne zagadnienie związane z wydatkowaniem naszej pomocy.
It talks about something very fundamental in the way we disburse our aid.
PolishKomisja będzie monitorować te zagadnienie ogólnie poprzez Eurobarometr.
The Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
PolishZabrało to nam tylko trzy lata, choć było to zagadnienie o krytycznym znaczeniu.
It took only three years, although it was indeed a critical subject.
PolishProjekt rezolucji zwraca uwagę na bardzo istotne i ważne zagadnienie.
The motion for a resolution highlights a very significant and important matter.
PolishOmawialiśmy to zagadnienie podczas ostatniego posiedzenia, na początku tego miesiąca.
We debated this here at the last session at the beginning of this month.
PolishCzy Komisja poruszyła to zagadnienie a jeżeli tak, jakie działania podejmuje?
Has the Commission raised this and, if so, what action is it taking?
PolishTo nie było zagadnienie proceduralne, a większość tego to bzdury.
Mr President, that was not a point of order and most of it was rubbish.
PolishCieszę się, że omawiamy to zagadnienie dziś wieczorem.
Mr President, I am pleased that this is before us here this evening.
PolishNa zakończenie chciałbym powiedzieć, że przedmiotowe zagadnienie jest niezwykle ważne.
To finish, I want to say that this is a matter of extreme importance.
PolishJako że jest to bardzo szerokie zagadnienie, dokonam tu tylko szybkiego podsumowania.
I will just sum this up very quickly, because it is a broad subject.
PolishMyślę, że ten film w dość drastyczny sposób przedstawia poruszane przeze mnie zagadnienie.
This video, I think, gets across the concept that I'm talking about quite dramatically.
PolishMam nadzieję, że Komisja poważnie potraktuje to zagadnienie i przedstawi odpowiednie stanowisko.
I hope the Commission takes this seriously and provides an appropriate statement.
PolishZe względu na ograniczenia czasowe, w swojej wypowiedzi poruszę tylko jedno zagadnienie.
Because of time constraints, I will keep my comments to just one topic.
PolishTo trudne zagadnienie, które nadal bardzo różni UE i Stany Zjednoczone.
This is a difficult topic on which the EU and the United States are still very far apart.
PolishNie muszę tłumaczyć, panie komisarzu, że kontekst stanowi tutaj wysoce problematyczne zagadnienie.
I do not need to tell you, Commissioner, that the context is highly problematic.
PolishZ tego względu omawiane przez nas tutaj zagadnienie jest bardzo ważne.
The subject that we are concerned with here is therefore very important.
PolishZagadnienie to jest na tyle istotne, że powinniśmy o nim rozmawiać również o innych porach dnia.
This subject is so important that we need to talk about it at other times as well.
PolishJest to jednak zagadnienie, którym zajmujemy się także w obszarze polityki regionalnej.
However, it is also something that we are concerned with within the area of regional policy.
PolishTo również delikatne zagadnienie poruszane przez wielu posłów do PE.
This is also a sensitive point which has been raised by a number of MEPs.