Cómo se dice "zastosowanie" en inglés

PL

"zastosowanie" en inglés

PL zastosowanie
volume_up
{neutro}

zastosowanie (también: prośba, podanie, zgłoszenie, stosowanie)
volume_up
application {sustantivo}
To zastosowanie zasady pomocniczości musi pozostać nienaruszone.
This application of the subsidiarity principle must remain intact.
Ta sprawa wywołała długą dyskusję i uniemożliwiła szybkie zastosowanie dyrektywy.
This matter caused a long discussion, and prevented the early application of the directive.
Zastosowanie etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół (
Application of emission stages to narrow-track tractors (
zastosowanie (también: wykorzystanie, używanie)
volume_up
using {sustantivo}
Zastosowanie różnych mikronadajników dało różne wyniki.
And using different microsatellites gave the different results.
W celu zmniejszenia dawki można rozważyć zastosowanie roztworów do podawania doustnego.
Using the oral solution may be considered for dose reduction.
Jednak może być to ograniczone przez zastosowanie zalecanej dawki i schematu podawania.
However, this can be minimised by using the recommended dose and schedule of administration.
zastosowanie (también: zwyczaj, praktyka, praktyczna strona)
volume_up
praxis {sustantivo}
zastosowanie (también: zamiar, celowość, cel, skutek)
volume_up
purpose {sustantivo}
Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań.
The purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
It is used for a huge number of purposes.
Mam także szczerą nadzieję, że ostatecznie dojdzie do otwartej debaty na temat celów i zastosowań nanotechnologii.
I also sincerely hope that we will finally have an open debate on the purpose and uses of nanotechnology.

Ejemplos de uso para "zastosowanie" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishTo jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.
This is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.
PolishMa to zastosowanie do wszystkich obszarów objętych umową, w tym rolnictwa”.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
PolishDo pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.
To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
PolishMa to zastosowanie tak do USA, jak i do Rosji, i musimy na ten fakt zareagować.
This applies as much to the US as to Russia, and we must respond to this.
PolishW pewnych sytuacjach klinicznych właściwe może być zastosowanie dawki 15- 30 ml/ kg.
In certain clinical situations, a dosage of 15-30 ml/ kg may be appropriate.
PolishW tym przypadku, niewątpliwie nadal powinna mieć zastosowanie zasada subsydiarności.
The principle of subsidiarity should undoubtedly continue to be applied in this case.
PolishAle nie jest to wszystko takie łatwe i każdy rozważa zastosowanie nowych metod.
But things are not so easy, and everyone is thinking about the new methods to be applied.
PolishA jednak zastosowanie takiego podejścia jest, niestety, niewykonalne na tym etapie...
However, unfortunately, that approach is still unfeasible at this stage...
PolishProszę zatem o zastosowanie głosowania imiennego nad druga częścią ustępu 12.
I would therefore ask that a roll-call vote be taken on the second part of paragraph 12.
PolishTo postanowienie ma zastosowanie wobec wszystkich obszarów objętych umową, w tym rolnictwa.
This applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
PolishTakie właśnie jest stanowisko Komisji i oczywiście uważam, że ma ono tutaj zastosowanie.
That is the position of the Commission and, of course, I also feel it applies here.
PolishIstotne jest wczesne zastosowanie leków przeciwbiegunkowych w celu opanowania biegunki.
Proactive management of diarrhoea with anti-diarrhoeal agents is important.
PolishW omawianym przypadku, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki atorwastatyny.
In this situation a reduced dose of atorvastatin should be considered.
Polishtakże, że uprawnienia dochodzeniowe OLAF mają zastosowanie do zakresu działania EBC.
Furthermore, it states that OLAF’s investigative powers are applicable to all ECB tasks.
PolishU pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek zastosowanie hemodializy może być wskazane.
However, in patients with severe renal impairment, haemodialysis may be indicated.
PolishZastosowanie węgla aktywowanego może również zmniejszyć wchłanianie substancji czynnej.
Administration of activated charcoal may also limit absorption of the active substance.
PolishKluczowe znaczenie ma ścisłe zastosowanie się przez rząd Bangladeszu do orzeczenia Sądu.
It is essential that the Government of Bangladesh duly follow up on the court rulings.
PolishTo samo mogłoby mieć zastosowanie do Unii Europejskiej w zakresie rozwoju.
The same could be applied to the European Union in terms of development.
PolishMożna rozważyć zastosowanie innego antybiotyku niż klarytromycyna (np. azytromycyny).
Alternatives to clarithromycin (e. g. azithromycin) may be considered.
PolishTrybunał Stanu albo zastosowanie art.
In accordance with the Constitution of the Republic of Poland, there are two possible ways.