Cómo se dice "zmierzać do" en inglés

PL

"zmierzać do" en inglés

PL zmierzać do
volume_up
{verbo}

Traducciones similares para zmierzać do en inglés

zmierzać verbo
do sustantivo
English
do preposición
do

Ejemplos de uso para "zmierzać do" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishNowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
PolishRobię to, ponieważ chcę przestrzec, że możemy zmierzać z "powrotem do przyszłości”.
I do so because I want to caution that we may be going back to the future.
PolishMożemy wreszcie zmierzać do Europy dla obywateli, budowanej przez obywateli.
Finally, we can move forward to a Europe for the citizen, by the citizen.
PolishOstatnia, ale niemniej ważna sprawa, to pytanie, do czego zmierzać ma ta debata.
Last but not least is the question of where the debate should lead.
PolishZmieniło się natomiast otoczenie, w którym musimy zmierzać do tego celu.
What has altered is the environment in which we must achieve this aim.
PolishUnia Europejska powinna aktywnie zmierzać do wprowadzenia takiego systemu.
The EU should work very actively to get such a system established.
PolishWszystkie projekty finansowane przez Bank Światowy muszą zmierzać do tego celu.
All projects financed by the World Bank must have this aim.
PolishPowinniśmy zmierzać do wytworzenia europejskiej wartości dodanej, polegającej na wspólnym działaniu.
We should be the ones to point to the European value added of acting together now.
PolishW tym zmiennym i trudnym świecie musimy zmierzać do integracji.
In a changing and ever more complex world, we must pursue integration.
PolishJako parlament powinniśmy zmierzać do tego, by dać kobietom możliwość wyboru w tym, co robią.
As a parliament, we should be working towards assisting women to have a choice in what they do.
PolishMogą więc państwo być pewni, że uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by nadal zmierzać do tego celu.
Therefore, be sure that we will do whatever we can to continue working towards that goal.
PolishPropozycja UE była dobra; poszła ona w dobrym kierunku i powinniśmy zmierzać do jej ulepszenia.
The EU proposal was good; it went in the right direction, and we should have liked to improve it.
PolishTo musi być wykonalne i musimy zmierzać do realizacji tych założeń.
That must be possible and we must endeavour to achieve it.
PolishTakie problemy pojawią się, kiedy będziemy zmierzać do utworzenia nowego europejskiego organu publicznego.
These issues would arise if we moved towards the creation of a new European public agency.
PolishW 2009 roku, zarówno według Komisji jak i Rady, mieliśmy zmierzać do pełnej wolności.
In 2009, we were supposed to be moving towards complete freedom, according to both the Commission and the Council.
PolishMusimy usilnie zmierzać do opracowania tego interfejsu, który należy sfinansować ze środków Komisji.
We must push forward with the development of this interface and it must be financed by the Commission.
PolishNie powinna ona zmierzać do znalezienia jakiegoś sojusznika.
It should not be looking to find some kind of ally.
PolishZatem apeluję do Komisji o podjęcie wszelkich kroków, które zmierzać będą do obniżenia cen dla Białorusinów.
I therefore appeal to the Commission to take all the steps necessary to lower visa fees for Belarusians.
PolishJeżeli nie zadamy sobie tych trudnych - bardzo trudnych - pytań, po raz kolejny będziemy zmierzać do katastrofy.
If we do not ask these difficult - very difficult - questions, we will once again be headed for disaster.
PolishUE i jej państwa członkowskie powinny zmierzać do zapewniania sobie wiodącej pozycji na świecie w dziedzinie technologii ekologicznych.
The EU and its Member States should develop their world-leading role in green technologies.