PL znana
volume_up
{adjetivo femenino}

znana (también: popularny, znany, znane)
volume_up
known {adj.}
Znana nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Known hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
Znana nadwrażliwość na lumirakoksyb lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Known hypersensitivity to lumiracoxib or to any of the excipients.
Bardzo rzadko, nie znana: w pojedynczych przypadkach zgłaszano perforacje przełyku
Very rare, not known: perforation of the oesophagus was reported in isolated cases

Ejemplos de uso para "znana" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishMammografia jest znana od lat 60. XX wieku. ~~~ I niewiele się od tego czasu zmieniła.
Mammograms have been around since the 1960's, and it's changed very little.
PolishNie znana jest jeszcze bezpośrednia przyczyna wypadku w Zatoce Meksykańskiej.
The exact cause of the accident in the Gulf of Mexico is still unknown.
PolishSzwecja jest znana ze swojej polityki socjalnej i wysokiego standardu życia.
Sweden is renowned for its social policies and high standard of living.
Polishobrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka nie znana pęcherzykowa, pokrzywka, nasilenie łuszczycy
angioneurotic oedema, pruritus, rash vesicular, urticaria, aggravation of psoriasis
PolishPrzyczyna tej różnicy nie jest znana. ** Dane dla tmax przedstawione jako mediana (zakres).
The reason of this difference is unknown. ** Data for Tmax presented as median (range).
PolishW chwili obecnej nie jest znana zdolność produktu RoActemra do powodowania ośrodkowej demielinizacji.
The potential for central demyelination with RoActemra is currently unknown.
PolishOto osławiony glon Caulerpa Taxifolia, znana jako glon-zabójca.
So this is the infamous Caulerpa taxifolia, the so-called killer algae.
PolishWszystkie artykuły żywnościowe zawierają w różnych ilościach substancję znaną jako węgiel - 13 (13C).
All foods contain a substance called carbon 13 (13C), in varying amounts.
PolishNie jest znana swoista odtrutka w sytuacji, gdy doszło do podania pemetreksedu poza naczynie.
There is not a specific antidote for extravasation of pemetrexed.
Polishjest znana głównie migotanie przedsionków Zespół serotoninowy Niepokój psychoruchowy Drgawki Akatyzja
Serotonin syndrome Psychomotor restlessness Convulsions Akathisia Extrapyramidal symptoms
PolishChciałabym poruszyć kwestię, która jest mi osobiście znana.
I would like to mention something of which I have personal knowledge.
PolishJest to praca szeroko znana w tych państwach i prawie bez wyjątku są to dobrze wydane pieniądze.
It is high-profile work in those countries, and almost without exception it is money well spent.
Polishobjawy neurologiczne, omdlenie3, wzmożone nie znana napięcie, zawroty głowy, parestezje, drgawki, migrena
neurological symptoms, syncope3, hypertonia, dizziness, paraesthesia, seizures, migraine
Polish. ~~~ Coś, co wykracza poza znaną nam egotyczną egzystencję.
And it brings you into the presence of what's been called God, Nirvana, Rama, Tao.
PolishCzęstość występowania martwicy kości nie jest znana (patrz punkt 4. 4).
The frequency of this is unknown (see section 4.4).
PolishBędzie konieczne, aby była znana tożsamość organizatorów: kim są, co popierają, dla kogo pracują.
The organisers will have to be identified: who they are, what they support, for whom they are working.
PolishCzęstość występowania tego objawu nie jest znana (patrz punkt 4. 4).
The frequency of this is unknown (see section 4.4).
PolishIch oddziaływanie na bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu Myozyme nie jest jeszcze dostatecznie znana.
The effect of these antibodies on the safety and effectiveness of Myozyme is not yet clear.
PolishCzęstość ich występowania nie jest znana (patrz punkt 4. 4).
The frequency of this is unknown (see section 4.4).
Polishkardiomiopatia, zastoinowa niewydolność serca nie znana (patrz punkt 4. 4), kołatanie serca, arytmia, tachykardia
cardiomyopathy, congestive heart failure (see section 4.4), palpitations, arrhythmia, tachycardia