PL znany
volume_up
{adjetivo masculino}

znany (también: popularny, znane, znana)
volume_up
known {adj.}
Dokładny mechanizm przeciwnowotworowego działania doksorubicyny nie jest znany.
The exact mechanism of the antitumour activity of doxorubicin is not known.
Jest więc bardzo dobrze znany inżynierom, nie tak bardzo biologom.
So it's very well known to engineers, not as well known to biologists.
Mechanizm tej rzadko występującej objawowej dysfunkcji wątroby nie jest znany.
The mechanism for the rare symptomatic hepatic dysfunction is not known.
znany (también: wiadomy)
Jest więc bardzo dobrze znany inżynierom, nie tak bardzo biologom.
So it's very well known to engineers, not as well known to biologists.
Problem ten jest dobrze znany i często stanowi przyczynę przerwania stosowania leku.
This is well known and sometimes a reason for method discontinuation.
Wówczas taki format forum nie był dobrze znany poza Japonią.
That format of forum, at that time, was not well-known outside of Japan.
znany (también: uznany)
Jest on oskarżony ze względu na artykuł, którego autor jest znany, a zgodnie z prawem belgijskim, co zostało uznane w sprawozdaniu, w tej sytuacji szef publikacji nie powinien być oskarżony.
He is being prosecuted for an article, whose author is known, and, according to Belgian law, as acknowledged by the report, in this situation, the head of the publication should not be prosecuted.
znany (también: wybitny, znakomity)
volume_up
noted {adj.}
Nie jestem znany z częstego zabierania głosu w sprawie porządku obrad, ale toczymy tę dyskusję co poniedziałek o piątej po południu.
(DE) Mr President, I am not noted for intervening to any great extent on points of order, but we hold this debate every Monday at five in the afternoon.
Iran jest znany nie tylko z masowych egzekucji, ale także regularnego i bezwzględnego wykonywania kary śmierci na młodocianych przestępcach.
Iran is notorious not only for the sheer volume of executions, but the regular and merciless executions of juveniles and young adults who committed crimes as children.
znany (también: ogólny, wspólny, powszechny, popularny)
volume_up
common {adj.}
Europejski problem zaopatrzenia w energię jest obecnie powszechnie znany i jest ściśle związany z kwestią efektywności energetycznej.
Europe's energy supply problem is now common knowledge and is closely linked to the issue of energy efficiency.
znany (también: rodzinny, znajomy, obeznany, familiarny)
Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.
This is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.
Ci z państwa którym Meksyk może być znany - Michoacan to bardzo kolorowy stan.
Those of you that might be familiar with Mexico -- Michoacan is a very colorful state.
Czasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.
Sometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.
znany (también: popularny, sławny, słynny, słynne)
volume_up
famous {adj.}
Podam wam znany przykład, znaną porażkę i znany sukces prawa rozproszenia innowacji.
So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation.
(Śmiech) Dokładnie, znany chiński symbol oznaczający teren piknikowy.
(Laughter) Right, the famous Chinese character for picnic area.
To Joshua Bell, bardzo znany skrzypek.
This is Joshua Bell, a very famous violinist.
znany (también: słynny, symboliczny, kultowy, ikoniczny)
volume_up
iconic {adj.}
znany (también: dostępny)
znany (también: popularny)
volume_up
huge {adj.} [coloq.]

Ejemplos de uso para "znany" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishWpływ przedawkowania na długość okresu nadwrażliwości na światło nie jest znany.
The effects of an overdose on the duration of photosensitivity are unknown.
PolishMechanizm zapalenia naczyń u pacjentów otrzymujących filgrastym nie jest znany.
The mechanism of vasculitis in patients receiving filgrastim is unknown.
PolishRzeczywisty zakres penetracji oraz związek z kliniczną skutecznością nie jest znany.
The true extent of penetration or relationship with any clinical efficacy is unknown.
PolishWidzimy tutaj znany wszystkim obrazek -- zapewne pamiętacie schrony przeciwatomowe.
And this is an interesting icon that happened -- you remember these: fallout shelters.
PolishNie jest znany wpływ aprepitantu w pojedynczej dawce 40 mg na doustne środki antykoncepcyjne.
The effect of a single 40 mg dose of aprepitant on oral contraceptives is unknown.
PolishAdewale Taiwo, znany także jako FeddyBB - mistrz w crackowaniu kont bankowych z Abuja w Nigerii.
Adewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
PolishNie jest znany potencjalny wpływ zmian w układzie regulującym neurokinin na rozrodczość.
The potential effects on reproduction of alterations in neurokinin regulation are unknown.
PolishWpływ tych zmian QT na obraz kliniczny nie jest znany (patrz punkt 5. 1).
The clinical impact of these QT changes is unknown (see section 5.1).
PolishTen mały pustynny akwen znany jest z tego, że nigdy nie wysycha.
The reputation in desert of this small water body is that it never dries up.
PolishTo znany od dziesięcioleci fakt, a ta chroniczna sytuacja występuje po obu stronach.
That has been a fact of life for decades, and this chronic condition is prevalent on both sides.
PolishObecnie nie jest znany odległy wpływ na melanocyty ani jego następstwa.
The long-term effects on the melanocytes and any consequences thereof are currently unknown.
PolishEuropejski Obszar Gospodarczy jest znany na całym świecie ze swojej wiedzy w zakresie technologii.
The European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
PolishJednakże mechanizm obserwowanej interakcji nie jest obecnie znany.
However, the mechanism of the observed interaction is presently unknown.
PolishDimitry Golubov, znany także jako SCRIPT - urodził się w Odessie, na Ukrainie w 1982.
Dimitry Golubov, aka SCRIPT -- born in Odessa, Ukraine in 1982.
PolishW naszej historii żołnierzem był 20 kilogramowy robot, znany jako PackBot.
The soldier in that case was a 42-pound robot called a PackBot.
PolishPodam państwu konkretny przykład, który dla komisarza jest dobrze znany.
Let me give a concrete example which the Commissioner knows well.
PolishWpływ preparatu TRISENOX na skuteczność innych leków przeciwbiałaczkowych nie jest znany.
The influence of TRISENOX on the efficacy of other antileukaemic medicinal products is unknown.
PolishNie jest znany mechanizm powstawania zmian ani ich znaczenie kliniczne.
The underlying mechanism and the clinical relevance are unknown.
PolishWpływ nie leczonej cystynozy na przebieg ciąży również nie jest znany.
The effect on pregnancy of untreated cystinosis is also unknown.
PolishNie jest znany wpływ tych zmian na aktywność owulacyjną jajników.
The impact of these changes on ovarian ovulatory activity is unknown.