RO a dobândi
volume_up
{verbo}

Trebuie să avem în vedere şi necesitatea ca tinerii să poată dobândi competenţe democratice de bază.
We must also bear in mind the need for young people to be able to acquire basic democratic skills.
Acum faceți tot ce puteți pe scena mondială și în cadrul UE pentru a dobândi toate atributele suveranității statale.
You now do everything you can on the world stage and within the EU to acquire all the attributes of statehood.
Prin coordonarea adecvată a bugetelor lor, statele din zona euro ar dobândi o influenţă şi un spaţiu de manevră fără precedent.
By properly coordinating their budgets, the euro area States would acquire unprecedented influence and room for manoeuvre.
a dobândi (también: a câştiga, a câștiga, a cuceri)
Banca Centrală Europeană va dobândi o nouă sarcină în anii următori.
The European Central Bank will gain a new task in the coming years.
Cred că trebuie să muncim pentru a dobândi o apreciere justă şi obiectivă a situaţiei actuale din Tunisia.
I feel that we really have our work cut out to gain an accurate and objective understanding of the present situation in Tunisia.
Vom dobândi un program nou, reuşit, dar vom pierde raportoarea şi o expertă în acest domeniu.
We will be gaining a new, successful programme, but losing our rapporteur and an expert in this field.
a dobândi (también: a obține, a căpăta)
a dobândi (también: a fixa, a constata, a surprinde, a găsi)
a dobândi (también: a primi, a lua, a scoate, a dobândi)
Frăția Musulmanilor va veni la putere sau Egiptul va dobândi un guvern laic?
Will the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
a dobândi (también: a scoate, a dobândi, a obține, a câștiga)
a dobândi (también: achiziţiona, a rostui, a codoși, a procura)
a dobândi (también: a proteja, a obține, a fixa, a reține)

Ejemplos de uso para "a dobândi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianTransportul va dobândi o importanță și mai mare în viața cetățenilor.
Transport will become an even more important part of citizens' lives.
RomanianVom dobândi un program nou, reuşit, dar vom pierde raportoarea şi o expertă în acest domeniu.
We will be gaining a new, successful programme, but losing our rapporteur and an expert in this field.
RomanianCunoştinţele noastre sunt pur şi simplu insuficiente pentru a dobândi acest lucru.
Our knowledge is simply insufficient for that.
RomanianAş dori, de asemenea, să atrag atenţia asupra sistemelor de educaţie şi asupra importanţei de a dobândi aptitudini noi.
I would also like to draw attention to education systems and the importance of acquiring new skills.
RomanianAvem, de asemenea, nevoie de un acord echitabil pentru fermieri în lanţul alimentar pentru a putea dobândi puterea majorităţii.
We also need a fair deal for farmers in the food chain to be able to take on the power of the multiples.
RomanianPakistanul va dobândi astfel în curând mult doritul statut de țară în curs de dezvoltare cu preferințe tarifare speciale.
Pakistan will now soon attain the long-wished for status of a developing country with special tariff preferences.
RomanianAstfel, Caucazul va dobândi un rol-cheie.
RomanianSper că vom discuta mai mult despre aceste interese comune şi că aceste aspecte vor dobândi, de asemenea, o importanţă mai mare.
I hope that we will talk more about these common interests and that these aspects will also assume greater importance.
RomanianDacă dl Färm crede că microcreditele trebuie să devină o prioritate, atunci cu siguranţă alt aspect va dobândi o prioritate mai scăzută.
If Mr Färm believes that micro-credits are something that should be prioritised, something else will, of course, need to be given a lower priority.
RomanianDupă intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul va dobândi automat competenţe de codecizie în problemele ce ţin de cel de-al treilea pilon.
Once the Lisbon Treaty enters into force, Parliament will automatically have codecision powers in matters under the third pillar.
RomanianAstfel, coridorul de transport maritim est-vest ar dobândi o nouă dimensiune economică importantă şi unii dintre cei mai mari afluenţi ai Dunării ar deveni navigabili.
This would add an important new economic dimension to the east-west water transport corridor and allow for making some of the bigger Danube tributaries navigable.
RomanianSudanul de Sud este într-o perioadă de tranziție, deoarece încă se pot întâmpla multe între momentul actual și 9 iulie, data la care își va dobândi în mod formal independența.
Southern Sudan is in a transitional period, as a great deal could still happen between now and 9 July, the date on which it formally gains its independence.
RomanianDezvoltarea turismului durabil se poate dovedi a fi o modalitate de a beneficia de importanţa economică a spaţiilor naturale şi de a dobândi resurse pentru protecţia lor.
The development of sustainable tourism may prove a way of benefiting from the economic importance of wilderness lands and acquiring resources for their protection.