Cómo se dice "grabă" en inglés

RO

"grabă" en inglés

volume_up
grabă {f}

RO grabă
volume_up
{femenino}

volume_up
haste {sustantivo}
Mă opun acesteia întrucât ar însemna să acționăm în grabă, fără dovezi științifice.
I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Acest lucru subliniază și mai mult graba neadecvată cu care au acționat autoritățile germane.
This further highlights the undue haste with which the German authorities acted.
Sunt de acord că dorim să ne consolidăm cultura siguranței, dar haideți să nu acționăm în grabă.
I agree we want to reinforce our safety culture, but let us not act in haste.
grabă
volume_up
previousness {sustantivo} [coloq.]
grabă (también: alergătură)
volume_up
dash {sustantivo}

Ejemplos de uso para "grabă" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianDe ce această grabă de a ratifica Tratatul de la Lisabona în cele 27 de state membre?
Why the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
RomanianÎn opinia mea, întregul proces de asumare a independenţei a fost făcut în grabă şi prost conceput.
In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
RomanianAvem nevoie de un program matur şi armonizat, nu de o campanie de comunicare elaborată în grabă.
We need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
RomanianDoriţi să luaţi o decizie la 19 iunie, dar n-avem nicio grabă.
You wish to take a decision on 19 June, but there is no rush.
RomanianLiberalizarea vizelor pentru cetățenii statelor nemembre ale UE nu trebuie acordată în grabă.
The facilitation of the issuance of visas to citizens of non-EU states should not be granted too hastily.
RomanianDomnule Preşedinte, graba internaţională de a recunoaşte Kosovo a fost, după părerea mea, greu de înţeles.
Mr President, the international rush to recognise Kosovo was, in my view, hard to understand.
RomanianDin acest motiv, scanerele corporale se introduc într-o grabă nebună, de parcă ar fi un leac miraculos.
For this reason, body scanners are being introduced in a mad rush as if they were a miracle cure.
RomanianMă tem că mare parte din această legislaţie adoptată în grabă va produce consecinţe neintenţionate şi neplăcute.
I fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences.
RomanianÎnsă, dacă analizăm detaliile acordului, s-ar părea că graba a fost mai importantă decât minuţiozitatea.
However, if we look at the details of the agreement, it seems as if speed took precedence over thoroughness.
RomanianDe aceea, ea ar trebui să fie deja disponibilă şi nu să se constituie în grabă în caz de accident.
It should be already available, therefore, rather than needing to be put together in a hurry in case of an accident.
RomanianNimeni nu solicită eliminarea crucilor din biserici, pieţe sau drapele, astfel cum a afirmat în grabă un coleg deputat.
No one is calling for the removal of crosses from churches, squares or flags, as one fellow Member rashly said.
RomanianȘtim ce gândește publicul despre extinderea în grabă și, din acest motiv, astfel de propuneri nu ar trebui adoptate.
We know what the public think of hasty enlargement, and, for that reason, proposals of this nature should not be adopted.
RomanianNu voi uita vizitele noastre în grabă la graniţele externe ale Europei şi, în special, la bine-cunoscutele puncte fierbinţi.
I will not forget our visits to Europe's external borders, and in particular to the well-known hot spots, in a hurry.
RomanianÎn sfârşit, nu am vrea ca poziţia Comisiei pentru bugete să fie subminată în niciun fel de graba în adoptarea acestor propuneri.
Finally, we would not want the Budget Committee's position to be in any way undermined by the rush for these proposals.
RomanianÎn general, deciziile privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii statelor din afara UE nu trebuie luate prea în grabă.
In general, the facilitation of the issuance of visas to citizens of non-EU states should not be granted too hastily.
RomanianTrebuie să spun că graba Consiliului de a adopta o întreagă serie de decizii este oarecum stânjenitoare în lumina acestui fapt.
I must say that the rush by the Council to adopt a whole series of decisions is somewhat embarrassing in the light of this.
RomanianCu toate acestea, în graba noastră de a reduce emisiile nu ar trebui să subminăm competitivitatea constructorilor de automobile europeni.
In our rush to cut emissions, however, we should not undermine the competitiveness of European car manufacturers.
RomanianSă utilizăm cooperarea consolidată din Tratat fără o grabă exagerată, care ar putea conduce la deteriorarea acestei proceduri.
Let us make use of the enhanced cooperation in the Treaty, without a mad rush that could detract from and prevent its consolidation.
RomanianDle președinte, nu putem aborda acest aspect în grabă și cu sânge rece, ci doar cu mintea limpede, inima deschisă și o viziune clară.
Mr President, we cannot approach this with a hot head and cold blood, but only with a clear head, a clear heart and a clear vision.
RomanianÎngrijorările noastre se referă în special la graba cu care unii vor să continue demersurile, în ciuda numeroaselor întrebări pe care încă le avem.
Our concerns are mainly about the speed with which some wish to pursue this, despite the numerous questions we still have.