Cómo se dice "rând" en inglés

RO

"rând" en inglés

RO rând
volume_up
{neutro}

1. general

rând (también: șirag, șir, successiune)
volume_up
catena {sustantivo}
rând (también: sabat, zgomot, zarvă, scandal)
volume_up
row {sustantivo}
Numărul minim de rânduri este 2, inclusiv primul rând de nume de câmpuri.
The minimum number of rows is 2, including the first row of field names.
Pentru fiecare cont nou de utilizator, adăugaţi un rând şi completaţi câmpurile.
For each new user account, add a row and fill out the fields.
Pe același rând din câmpul Record Type, selectați CNAME (Alias).
In the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).
Permiteți-mi să abordez pe rând fiecare dintre aceste chestiuni.
Allow me to take each of those issues in turn.
membru al Comisiei - Permiteţi-mi să abordez fiecare dintre cele patru întrebări componente, pe rând.
. - Allow me to address each of the four component questions in turn.
Probabil că aş putea să spun câteva cuvinte despre fiecare, pe rând.
Perhaps I can say a few words on each of them in turn.

2. "dată"

rând (también: vreme, timp, termen, oră)
volume_up
time {sustantivo}
În al treilea rând, în această dimineaţă s-a vorbit în repetate rânduri despre finanţare.
Thirdly, funding has been mentioned time and time again here this morning.
În al treilea rând, Croaţia este pregătită de mult timp să adere la Uniunea Europeană.
Thirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
În primul rând, cred că nu este timpul ca Europa să-şi limiteze ambiţia.
Firstly, I believe this is not the time for Europe to rein in its ambition.

3. "spate în spate"

rând (también: pilă, vraf, șir, fişier)
volume_up
file {sustantivo}
Primul rând al fişierul CSV exemplu conţine numele câmpurilor.
The first row of the sample CSV file contains the field names.
files needs to be done one at a time.
Este posibil să ștergeți toate fișierele pe rând dintr-un disc reinscriptibil, cum ar fi discurile CD-RW, DVD-RW, DVD+RW sau DVD-RAM.
You can erase all the files at one time on a rewritable disc, such as CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, or DVD-RAM discs.

4. "linie dreaptă"

rând (también: ocupaţie, aliniament, șir, sfoară)
volume_up
line {sustantivo}
Abia un singur rând despre solidaritate după singura catastrofă nucleară din Japonia.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
La Varşovia văd oameni stând la rând pentru un castron de supă în fiecare zi.
In Warsaw I see a line of people queuing for a bowl of soup every day.
Printre acestea, există un rând în definiţia EMAS pe care îl consider deosebit de important.
Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.

5. "ordonată"

volume_up
range {sustantivo}
Dle președinte, în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor pentru amplele contribuții la dezbatere.
Mr President, firstly, I would like to thank everyone for their wide-ranging contributions to the debate.
Însă, ce garanţii avem că nu ar folosi puterea de monopol pentru a estima aceste cărţi la o valoare care depăşeşte posibilităţile cetăţenilor de rând?
However, what guarantee would we have that they would not use monopoly power to price these books above the range of ordinary citizens?
În primul rând, fără cercetare științifică pe scară largă, nu va fi posibil să se ofere o explicație eficientă a mortalității albinelor sau să se facă ceva util pentru a o combate.
Firstly, without wide-ranging scientific research, it will not be possible to provide an effective explanation of bee mortality or to do anything useful to combat it.

6. "șir"

rând (también: sabat, zgomot, zarvă, scandal)
volume_up
row {sustantivo}
Numărul minim de rânduri este 2, inclusiv primul rând de nume de câmpuri.
The minimum number of rows is 2, including the first row of field names.
Pentru fiecare cont nou de utilizator, adăugaţi un rând şi completaţi câmpurile.
For each new user account, add a row and fill out the fields.
Pe același rând din câmpul Record Type, selectați CNAME (Alias).
In the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).

7. "serie"

rând (también: șir, lanţ (şir), suită, ciclu (serie))
volume_up
series {sustantivo}
În al doilea rând, trebuie discutată o serie de probleme tehnice.
Secondly, there is a series of technical problems to discuss.
În al patrulea rând, punctele 31 şi 32 prezintă o serie de planuri concrete referitoare la Rusia.
Fourthly, in points 31 and 32 there is a series of precise plans concerning Russia.
Vorbim, nu în ultimul rând, despre o serie de noi îndatoriri care rezultă din Tratatul de la Lisabona.
We are talking, not least, about a series of new duties that result from the Treaty of Lisbon.

8. "treaptă"

rând (también: orizont, grad, galerie (de mână), etaj)
volume_up
level {sustantivo}
În primul rând, există cerințe generale pentru evaluările de impact de la nivel european.
Firstly, there are general requirements for impact assessments at European level.
În al doilea rând, ar trebui să luăm în considerare nivelul supus examinării.
Secondly, we should consider the level that is under scrutiny.
În al treilea rând, va trebui acceptat un nivel social care nu este perfect.
Thirdly, a social level must be accepted that is not perfect.
rând (también: staţie, scenă, etapă (stadiu), stadiu)
volume_up
stage {sustantivo}
În al treilea rând, este esenţial de menţionat în acest moment importanţa partenerilor sociali, importanţa sindicatelor.
Thirdly, it is vital to also mention at this stage the importance of social partners, the importance of trade unions.
În primul rând, trebuie subliniat faptul că în prezent ne aflăm într-o fază incipientă a procedurii de cooperare consolidată.
Firstly, it should be noted that we are currently at a very early stage of the enhanced cooperation procedure.
În primul rând, și cel mai important, UE a lucrat foarte mult pentru a promova cauza drepturilor omului pe scena multilaterală.
First and foremost, the EU has been working hard to advance the cause of human rights on the multilateral stage.
rând (también: grad, scară, grad (rang), punct)
volume_up
degree {sustantivo}
În al doilea rând, trebuie să luăm în serios obiectivul de două grade.
Secondly, we must take the two degree target seriously.
În ultimul rând, înfiinţarea agenţiilor pe întreg teritoriul UE face ca Europa să fie mai aproape de cetăţenii săi şi permite un anumit grad de descentralizare a activităţilor UE.
Lastly, establishing the agencies throughout EU territory makes Europe closer to its citizens and permits a certain degree of decentralisation of EU activities.

9. "alăturat"

volume_up
rank {sustantivo}

10. "succesiune"

rând (también: succedare, șir, lanţ (şir), suită)
volume_up
succession {sustantivo}
Dacă doriți să extrageți mai multe CD-uri pe rând, aveți posibilitatea să bifați această casetă de selectare, pe lângă selectarea Extragere automată de pe CD.
If you want to rip several CDs in succession, you can select this check box, in addition to selecting Rip CD automatically.
Curtea Europeană de Conturi nu a reuşit până acum să confirme legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor financiare din UE în rapoartele de audit anuale, de 14 ori la rând.
The European Court of Auditors has now failed to confirm the legality and regularity of the EU's financial transactions in its annual audit reports 14 times in succession.

Ejemplos de uso para "rând" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianÎn primul rând, se interzic câteva dintre cele mai periculoase pesticide chimice.
First of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
Romanianîn primul rând, intervenţia instituţiilor financiare regionale şi multilaterale;
firstly, targeted intervention by multilateral and regional financial institutions;
RomanianȘi, pentru a sublinia acest lucru, aș dori să mă refer în primul rând la reforme.
The first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
RomanianŞi nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că cetăţenii au acces la asistenţă.
Last but not least, we need to ensure that citizens have access to assistance.
RomanianDoamnă preşedintă, în primul rând aş dori să afirm că acest raport este excelent.
Madam President, first of all I would like to say that this is an excellent report.
RomanianÎn primul rând, cei care sunt la faţa locului ştiu cel mai bine de ce au nevoie.
First of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
Romanianîn primul rând, existenţa unor particularităţi geografice şi demografice în regiuni;
firstly, the existence of geographical and demographic peculiarities in regions;
RomanianMă gândesc firește, în primul și în primul rând, dar nu numai, la dna Sherry Rehman.
I am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
RomanianÎn primul rând este o tragedie pentru toți acei oameni care au fost afectați.
It is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
RomanianResponsabilitatea de a-și educa proprii copii nu le aparține, în primul rând, lor?
Is it not their responsibility, first and foremost, to educate their own children?
RomanianÎn primul rând, vom vota bugetul, iar apoi vom avea câteva puncte suplimentare.
First we will vote on the budget, and then we have several additional points.
RomanianÎn primul rând, trebuie să spun că îmi place mai mult numele Robin Hood decât Tobin.
First of all, I must say that I like the name Robin Hood much better than Tobin.
RomanianÎn primul rând, directiva le oferă antreprenorilor noi oportunităţi de afaceri.
First, the directive offers many new business opportunities to entrepreneurs.
RomanianÎn primul rând, introducerea clauzei de caducitate, pe care Comisia nu o propusese.
First, the insertion of a sunset clause, which the Commission had not proposed.
RomanianÎn primul rând, sunt convins pe deplin că Uniunea are o datorie de onoare de plătit.
First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
RomanianÎn primul rând, avem de-a face cu un guvern care nu a fost ales în mod democratic.
First of all, we are dealing with a government that was not democratically elected.
RomanianÎn primul rând, trebuie să punem în aplicare cât mai repede Tratatul de la Lisabona.
Firstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
RomanianÎn al treilea rând, nu suntem foarte convinşi de orientările prezentate de candidat.
Thirdly, we were not very convinced by the guidelines presented by the candidate.
RomanianȘi nu în ultimul rând, puterile acestei Camere au fost extinse în mod considerabil.
Last, but not least, the powers of this House have been considerably extended.
RomanianÎn primul rând, consolidarea guvernanței economice și inițierea semestrului european.
Firstly, strengthening economic governance and initiating the European Semester.